Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie za 2008 rok

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/359/09
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 5 lutego 2009r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2008

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

 1. Chmura – Nycz Magdalena - Przewodnicząca Komisji
 2. Kawka Jacek - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Kasprzyk Elżbieta - członek komisji
 4. Nikitińska Janina - członek komisji
 5. Para Marcin - członek komisji
 6. Różański Stanisław - członek komisji
 7. Sanecki Marek - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2008r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/154/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2007 rok Komisja stwierdziła, iż budżet Miasta i Gminy Gryfino za 2007 rok we wszystkich istotnych aspektach został wykonany prawidłowo.
Komisja wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2007 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 16 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • rozpoczęła kontrolę udzielonych z budżetu Gminy Gryfino dotacji podmiotowych dla Biblioteki,
 • zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2007,
 • rozpoczęła kontrolę sposobu załatwiania interpelacji,
 • rozpoczęła kontrolę sposobu załatwiania skarg, które wpłynęły do Urzędu oraz jednostek podporządkowanych Gminie Gryfino,
 • zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2008r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Chmura - Nycz