Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej za 2008 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/359/09
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 5 lutego 2009r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, ROLNICTWA
I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2008

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej pracowała w następującym składzie:

 1. Namieciński Tomasz - Przewodniczący Komisji
 2. Nycz Artur - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Kawka Jacek - członek komisji
 4. Nikitiński Paweł - członek komisji
 5. Para Marcin - członek komisji
 6. Różański Stanisław - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2008r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/154/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 10 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • dokonała oceny realizacji planu pracy komisji za 2007 r.,
 • dokonała analizy projektu budżetu na rok 2008.,
 • dokonała analizy przygotowania proceduralnego i wdrożenia budżetu zadaniowego na rok 2009,
 • dokonała analizy i oceny realizacji budżetu za rok 2008 wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino – GDK.

Komisja wypracowała i przedstawiła Radzie Miejskiej w Gryfinie projekt uchwały w sprawie skierowania apelu do posłów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wybranych z okręgu wyborczego nr 41, zawierającego wnioski o zmianę obowiązującego prawa. Rada Miejska podjęła przedstawioną uchwałę w dniu 19 grudnia 2008r.

Wniosek Komisji wypracowany do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o przedstawienie w terminie 1 miesiąca harmonogramu wprowadzania budżetu zadaniowego na rok 2009.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała 1 wniosek dotyczący umorzenia zaległości z tytułu czynszu za najem lokalu mieszkalnego. Komisja wnioskowała o rozłożenie na raty zaległości czynszowych w dwóch etapach.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Namieciński