Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2008 rok

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/359/09
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 5 lutego 2009r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2008

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Sochaj Ireneusz - Przewodniczący Komisji
 2. Kasprzyk Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Fischbach Kazimierz - członek komisji
 4. Kozakiewicz Zbigniew - członek komisji
 5. Kułdosz Andrzej - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2008r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/154/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 11 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • zapoznała się ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z informacją o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z informacją nt. realizacji budowy II kwatery wysypiska i gospodarki odpadami,
 • zapoznała się z informacją nt. utylizacji eternitu,
 • zapoznała się z informacją nt. uporządkowania dróg gminnych po okresie zimowym,
 • zapoznała się z informacją nt. koncepcji budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miasta i Gminy Gryfino,
 • zapoznała się z informacją nt. przebiegu prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Pniewa, Żórawi i Żórawek,
 • dokonała przeglądu obiektów sportowych i placów zabaw na terenach wiejskich,
 • zapoznała się z informacją nt. przejęcia gruntów od PKP i stopnia realizacji planu utworzenia tras rowerowych,
 • zapoznała się z realizacją harmonogramu remontów budynków komunalnych i dróg gminnych,
 • zapoznała się z informacją nt. koncepcji budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Miasta i Gminy Gryfino,
 • przygotowała propozycje do planu pracy Komisji na 2009 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o ponowne powołanie zespołu zadaniowego ds. zaopiniowania rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przed ostatecznym rozpatrzeniem uwag przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Komisja wnioskowała aby w opracowanej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenów wokół Laguny uwzględnić możliwości zagospodarowania kanału przy przystani Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
 3. Komisja wnioskowała o dokonanie przeglądu boisk sportowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino oraz wykonanie niezbędnych prac przygotowujących obiekty do sezonu.
 4. Komisja wnioskowała o pilne zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem terenu w Bartkowie, na którym mają odbyć się dożynki, zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami.
 5. Komisja wnioskowała o naprawę drogi Bartkowo – Szczawno, na terenie wsi Bartkowo i Szczawno.
 6. Komisja wnioskowała o naprawę drogi Chwarstnica – Bartkowo.
 7. Komisja wnioskowała o pilne podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania budynku i terenu po szkole podstawowej w Borzymiu.
 8. Komisja wnioskowała o rozważenie możliwości przeniesienia placu zabaw w miejscowości Wirów na teren działki, na której ma powstać świetlica, ze względu na to, że obecna lokalizacja sprzyja ciągłej dewastacji obiektu.
 9. Komisja wnioskowała o naprawę drogi Wirów – Wełtyń.
 10. Komisja wnioskowała o przyspieszenie prac związanych z usunięciem uwag wskazanych w protokole odbioru boiska w Radziszewie.
 11. Komisja wnioskowała o podjęcie działań związanych z ogrodzeniem boiska i usunięciem skarpy przy wejściu na boisko w Radziszewie.
 12. Komisja wnioskowała o poprawienie estetyki i bezpieczeństwa ogrodzenia placu zabaw w Daleszewie.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.

 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Sochaj