Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2008 rok

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/359/09
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 5 lutego 2009r.

 


SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2008

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego pracowała w następującym składzie:

 1. Kmieciak Wanda - Przewodnicząca Komisji
 2. Guga Rafał - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Chmura-Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz - członek komisji
 5. Karzyńska-Karpierz Lidia - członek komisji
 6. Nikitińska Janina - członek komisji
 7. Robak Eugeniusz - członek komisji
 8. Sanecki Marek - członek komisji
 9. Skrzypiński Janusz - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2008r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/154/07 z dnia 21 grudnia 2007r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 14 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2007 rok,
 • dokonała przeglądu placówek oświatowych Gminy Gryfino – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 4,
 • zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa publicznego - projekt monitoringu Gryfina, oraz ze sprawozdaniami służb porządkowych bezpieczeństwa publicznego,
 • zapoznała się z tematyką dotacji gminnych przeznaczonych dla klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących zdrowy styl życia poprzez sport; sukcesy sportowe,
 • zapoznała się ze stanem dróg gminnych - plan inwestycji i remontów doraźnych na rok 2008,
 • zapoznała się z realizacją WPI,
 • zapoznała się z działalność TPD i świetlic socjoterapeutycznych, omówiła realizację projektu unijnego – grupy przedszkolne dla 5-latków w 2007r.,
 • w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 2008 zapoznała się z przygotowaniem gminnych plaż i ofertą wakacyjną GDK,
 • zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zapoznała się z problemami osób niepełnosprawnych oraz informacją odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych w gminnych jednostkach budżetowych i wdrażaniem programu „asystent osoby niepełnosprawnej”,
 • zapoznała się z informacją nt. przygotowania gminnych placówek oświatowych na rok szkolny 2008/2009 i planowanych remontów,
 • zapoznała się z kwestiami promocji Gryfina - Kino Gryf oraz z efektami modernizacji sprzętu poprzez pryzmat ekonomiczny, edukacyjny, rozrywkowy, promocyjny i kulturalny (sprzedaż biletów, ilość projekcji, premiery, imprezy filmowe itp.),
 • zapoznała się z informacją nt. działalności Towarzystwa Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej oraz omówiła wspólną koncepcję planów utworzenia Muzeum Gryfińskiego,
 • zapoznała się z problemem przyznawania lokali socjalnych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - sprawy priorytetowe, okres oczekiwania, zapotrzebowania,
 • przygotowała zagadnienia do planu pracy komisji i rady na 2009 rok.

Poza zadaniami wynikającymi z planu pracy Komisja zapoznała się z informacją nt. przebiegu testów kompetencji dla klas VI w Szkole Podstawowej w Radziszewie.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja wnioskowała o przydzielenie Straży Miejskiej dodatkowego pomieszczenia w celu poprawienia warunków pracy – wniosek nie został zrealizowany,
 2. Z uwagi na dużą ilości wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka Komisja wnioskowała o przystosowanie pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 2 w Gryfinie na potrzeby placówki – wniosek został zrealizowany,
 3. Komisja wnioskowała o zapewnienie 2 dodatkowych etatów dla Straży Miejskiej - wniosek nie został zrealizowany,
 4. Komisja wnioskowała o bezzwłoczne opracowanie wariantowej koncepcji utworzenia Izby Regionalnej w Gryfinie - wniosek nie został zrealizowany,
 5. Komisja wnioskowała o ustalenie górnej granicy dochodów przy zamianie lokalu mieszkalnego w ramach listy mieszkaniowej w uchwale Rady Miejskiej w Gryfinie NR XXXVI/466/05 z dn. 25 V 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino - wniosek nie został zrealizowany,
 6. Komisja wnioskowała o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg o wykonanie modernizacji ciągów pieszych na odcinku drogi 31 na terenie miasta Gryfino – ulice: Pomorska, Flisacza, Szczecińska, Bol. Chrobrego, Łużycka /remonty i budowa nowych ciągów pieszych, barierki ochronne/ - wniosek nie został zrealizowany.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.

 

Przewodnicząca Komisji

Wanda Kmieciak