Wydział Organizacyjny

I.   Zatrudnienie

  1. Odpis świadectwa pracy
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

II.  Poświadczenie

  1. Poświadczenie własnoręcznego podpisu
  2. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
  3. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa