Akty prawa miejscowego 2008r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2008 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1.

UCHWAŁA NR XIX/166/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2008

Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 marca 2008 r. Nr 31 poz. 582.

2.

UCHWAŁA NR XIX/172/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 marca 2008 r. Nr 31, poz. 582.

3.

UCHWAŁA NR XIX/178/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku

Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 marca 2008 r. Nr 33, poz. 640.

4.

UCHWAŁA NR XXI/187/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/538/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
  

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 kwietnia 2008 r. Nr 40, poz. 843.

5.

UCHWAŁA NR XXI/194/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 kwietnia 2008 r. Nr 40, poz. 843.

6.

UCHWAŁA NR XXI/198/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 kwietnia 2008 r. Nr 40, poz. 843.

7.

UCHWAŁA NR XXI/201/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 kwietnia 2008 r. Nr 40, poz. 843.

8.

UCHWAŁA NR XXI/206/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 kwietnia 2008 r. Nr 40, poz. 843.

9.

UCHWAŁA NR XXIII/214/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/206/08 z dnia 29 lutego 2008 w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie oraz w sprawie nadania tej szkole kolejnego numeru porządkowego

Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 kwietnia 2008 r. Nr 44, poz. 955.

10.

UCHWAŁA NR XXIV/220/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gryfino w związku z ich podziałem.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 maja 2008 r. Nr 46, poz. 989.

11.

UCHWAŁA NR XXVIII/262/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 sierpnia 2008 r. Nr 70, poz. 1548.

12.

UCHWAŁA NR XXVIII/263/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/142/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2008 roku.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 14 sierpnia 2008 r. Nr 70, poz. 1549.

13.

UCHWAŁA NR XXX/290/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 października 2008 r. Nr 85, poz. 1801.

14.

UCHWAŁA NR XXX/294/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 października 2008 r. Nr 85, poz. 1802.

15.

UCHWAŁA NR XXX/299/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 października 2008 r. Nr 85, poz. 1803.

16.

UCHWAŁA NR XXX/301/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w statucie Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 października 2008 r. Nr 85, poz. 1804.

17.

UCHWAŁA NR XXXII/310/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 grudnia 2008 r. Nr 99, poz. 2206.

18.

UCHWAŁA NR XXXII/311/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 grudnia 2008 r. Nr 99, poz. 2207.

19.

UCHWAŁA NR XXXII/312/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2009.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 grudnia 2008 r. Nr 99, poz. 2208.

20.

UCHWAŁA Nr XXXII/314/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 stycznia 2009 r. Nr 1, poz. 30.

21.

UCHWAŁA NR XXXII/323/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 kwietnia 2009 r. Nr 12 poz. 473

22.

UCHWAŁA Nr XXXIV/348/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 lutego 2009 r. Nr 7, poz. 223

23.

UCHWAŁA NR XXXIV/351/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 lutego 2009 r. Nr 7, poz. 224.