Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 24 lutego 2009r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2.  przyjęcie protokołu nr 26/09 z posiedzenia z dnia 3.02.2009r.

II. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2008 – DRUK Nr 1/XXXVI.

III. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2008 – DRUK Nr 2/XXXVI.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego – DRUK Nr 3/XXXVI,
 2. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych – DRUK Nr 4/XXXVI,
 3. przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 – 2013” – DRUK Nr 5/XXXVI,
 4. uchylenia uchwały nr XXXII/319/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie oddania budynku w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 6/XXXVI,
 5. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowej w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 7/XXXVI,
 6. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica - DRUK Nr 8/XXXVI,
 7. uchylenia uchwały Nr XXIX/411/04 w sprawie wspierania zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych – DRUK Nr 9/XXXVI.

V. Wyrażenie opinii w sprawie:

 1. skargi Ireny Gacek na opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Materiał do DRUKU Nr 10/XXXVI,
 2. skargi Piotra Burghardta na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – Materiał do DRUKU Nr 11/XXXVI.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.