Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 kwietnia 2009r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 49/09 z posiedzenia z dnia 6.03.2009r.

II. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008.

III. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.