Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 23 kwietnia 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołów: z XXXVI i XXXVII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2008  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 – DRUK Nr 1/XXXVIII

 • uwagi i wnioski.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2008 r.  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 rok – DRUK Nr 2/XXXVIII,
 2. stanowiska Komisji Rady,
 3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2008 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino,
 4.  przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za rok 2008 – DRUK Nr 2-1/XXXVIII.

VII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów – DRUK Nr 3/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania  w domu pomocy społecznej – DRUK Nr 4/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK Nr 5/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 6/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK Nr 7/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino – DRUK  Nr 8/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości – DRUK Nr 9/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony – DRUK Nr 10/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. – DRUK Nr 11/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” – DRUK Nr 13/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – DRUK Nr 14/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 15/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 16/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – DRUK Nr 17/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 18/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009 – DRUK Nr 19/XXXVIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIV. Wolne wnioski i informacje.