Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 21 kwietnia 2009r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 28/09 z posiedzenia z dnia 10.03.2009r.

II. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2008 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009 – DRUK Nr 1/XXXVIII.

III. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2008 r. - DRUK Nr 2/XXXVIII.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. zmieniającej uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów – DRUK Nr 3/XXXVIII,
 2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej – DRUK Nr 4/XXXVIII,
 3. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK Nr 5/XXXVIII,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica – DRUK Nr 6/XXXVIII,
 5. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK Nr 7/XXXVIII,
 6. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 8/XXXVIII,
 7. nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości – DRUK Nr 9/XXXVIII,
 8. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony – DRUK Nr 10/XXXVIII,
 9. uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. – DRUK Nr 11/XXXVIII,
 10. zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino – DRUK Nr 12/XXXVIII,
 11. uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” – DRUK Nr 13/XXXVIII,
 12. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – DRUK Nr 14/XXXVIII,
 13. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 15/XXXVIII,
 14. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 16/XXXVIII,
 15. zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności – DRUK Nr 17/XXXVIII,
 16. zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 – DRUK Nr 18/XXXVIII,
 17. przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009 – DRUK Nr 19/XXXVIII.

V. Informacja nt. zaawansowania prac projektowych hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.