Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 4 czerwca 2009 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 – DRUK Nr 1/XL

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej, w dzierżawę na okres 20 lat, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino, pod budowę budynku handlowo – usługowego, o pow. 70 m2, składającego się z dwóch pawilonów handlowych, połączonych zespołem zapleczy – DRUK  Nr 2/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata– DRUK Nr 3/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 5/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 6/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat  w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica – DRUK Nr 7/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 8/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu  i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 9/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 10/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie – DRUK Nr 11/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK  Nr 13/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 14/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK  Nr 15/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino – DRUK Nr 16/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno – DRUK Nr 17/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bielice pomocy finansowej  w przebudowie drogi Parsów - Parsówek – DRUK Nr 18/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK  Nr 19/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXV. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 20/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 21/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” – DRUK Nr 22/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XXIX. Wolne wnioski i informacje.