Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 28 maja 2009 r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 31/09 z posiedzenia z dnia 16.04.2009r.

II. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008 – DRUK Nr 1/XL.

III. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. oddania w drodze bezprzetargowej, w dzierżawę na okres 20 lat, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino, pod budowę budynku handlowo – usługowego, o pow. 70 m2, składającego się z dwóch pawilonów handlowych, połączonych zespołem zapleczy – DRUK Nr 2/XL,
 2. ustalenia stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntu oraz powierzchni reklamowych w Mieście i Gminie Gryfino, na cele rolne i nierolne, na okres dłuższy niż 3 lata– DRUK Nr 3/XL,
 3. ustalenia maksymalnych miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Gryfino, wynajmowane na okres dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XL,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej, na czas oznaczony do 3 lat, w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 5/XL,
 5. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gminną, położoną w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 6/XL,
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Gryfino, na czas oznaczony do 3 lat w ramach kontynuacji dotychczasowej umowy, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica – DRUK Nr 7/XL,
 7. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 31/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino – DRUK Nr 8/XL,
 8. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej nr 146/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 9/XL,
 9. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – DRUK Nr 10/XL,
 10. zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie – DRUK Nr 11/XL,
 11. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL,
 12. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji – DRUK Nr 13/XL,
 13. przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 14/XL,
 14. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 15/XL,
 15. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w przebudowie chodników na ulicach powiatowych w mieście Gryfino – DRUK Nr 16/XL,
 16. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Gardno – DRUK Nr 17/XL,
 17. udzielenia Gminie Bielice pomocy finansowej w przebudowie drogi Parsów - Parsówek– DRUK Nr 18/XL,
 18. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 19/XL,
 19. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 20/XL,
 20. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok – DRUK Nr 21/XL,
 21. uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” – DRUK Nr 22/XL.

IV. Sprawozdanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego za rok 2008 (zatrucie wody, podsumowanie akcji).

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.