Akty prawa miejscowego 2009r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2009 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1.

UCHWAŁA NR XXXV/360/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2009.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 kwietnia 2009 r. Nr 12, poz. 475

2.

UCHWAŁA NR XXXV/361/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany chwały nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 kwietnia 2009 r. Nr 12, poz. 474

3.

UCHWAŁA NR XXXVI/373/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i rolnego

Dz. Urz Woj. Zach. z 27 kwietnia 2009 r. Nr 13, poz. 522

4.

UCHWAŁA NR XXXVI/374/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych

Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 maja 2009 r. Nr 19, poz. 777

5.

UCHWAŁA NR XXXVI/375/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009r. sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2009 - 2013".

Dz. Urz. Woj. Zach. z 29 maja 2009 r. Nr 19 poz. 778 

6.

UCHWAŁA Nr XXXVI/382/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 kwietnia 2009 r. Nr 13, poz. 523

7.

UCHWAŁA NR XXXVII/389/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 czerwca 2009 r. Nr 37 poz. 1006

8.

UCHWAŁA NR XXXVII/390/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 czerwca 2009 r. Nr 37 poz. 1007

9.

UCHWAŁA NR XXXVII/391/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.

Dz. Urz. Woj. Zach. z  22 czerwca 2009 r. Nr 37 poz. 1008

10.

UCHWAŁA NR XXXVII/392/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 czerwca 2009 r. Nr 37 poz. 1009

11.

UCHWAŁA NR XXXVII/394/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 czerwca 2009 r. Nr 37 poz. 1010

12.

UCHWAŁA NR XXXVIII/399/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lipca 2009 r. Nr 47 poz. 1167

13.

UCHWAŁA NR XXXVIII/400/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lipca 2009 r. Nr 47 poz. 1168

14.

UCHWAŁA NR XXXVIII/408/09 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lipca 2009 r. Nr 47 poz. 1169

15.

UCHWAŁA NR XXXVIII/410/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lipca 2009 r. Nr 47 poz. 1170

16.

UCHWAŁA NR XXXVIII/411/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lipca 2009 r. Nr 47 poz. 1171

17.

UCHWAŁA NR XXXVIII/412/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Dz. Urz. Woj. Zach. z 13 lipca 2009 r. Nr 47 poz. 1172

18.

UCHWAŁA NR XXXVIII/413/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności

Dz. Urz. Woj. Zach. z 8 września 2009 r. Nr 62 poz. 1676

19.

UCHWAŁA NR XL/440/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest”

Dz. Urz. Woj. Zach. z 27 sierpnia 2009 r. Nr 59 poz. 1563

20. UCHWAŁA NR XLIII/459/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi. Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 października 2009 r. Nr 73 poz. 1948
21. UCHWAŁA NR XLIII/460/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. Dz. Urz. Woj. Zach. z 26 października 2009 r. Nr 73 poz. 1949
22. UCHWAŁA NR XLV/485/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2010. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 grudnia 2009 r. Nr 90 poz. 2506
23. UCHWAŁA NR XLV/486/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 grudnia 2009 r. Nr 90 poz. 2507
24. UCHWAŁA NR XLV/487/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 grudnia 2009 r. Nr 90 poz. 2508
25. UCHWAŁA NR XLV/488/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 grudnia 2009 r. Nr 90 poz. 2509
26. UCHWAŁA NR XLV/489/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 grudnia 2009 r. Nr 90 poz. 2510
27. UCHWAŁA NR XLV/495/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 stycznia 2010 r. Nr 5 poz. 57
28. UCHWAŁA NR XLV/496/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich. Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 stycznia 2010 r. Nr 5 poz. 58
29. UCHWAŁA NR XLV/502/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach. z 21 stycznia 2010 r. Nr 5 poz. 59
30. UCHWAŁA NR XLVII/521/09 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 lutego 2010 r. Nr 9 poz. 160