Akty prawa miejscowego 2005r.

Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2005 r.

L.p.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

UCHWAŁA NR XXX/421/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 68 oraz ustalenia zasad sprzedaży.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 marca 2005 r. Nr 23, poz. 437

2.

UCHWAŁA NR XXXIV/446/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach z 16 maja 2005 r. Nr 39, poz. 872

3.

UCHWAŁA NR XXXV/456/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 roku sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis

Dz. Urz. Woj. Zach. z 17 maja 205 r. Nr 40, poz. 895

4.

UCHWAŁA NR XXXI/436/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 czerwca 2005 r. Nr 48, poz. 1130

5.

UCHWAŁA NR XXXVI/465/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w roku 2005.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 czerwca 2005 r. Nr 48, poz. 1131.

6.

UCHWAŁA NR XXXV/458/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 lipca 2005 r. Nr 54, poz. 1229

7.

UCHWAŁA NR XXXVI/466/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 5 lipca 2005 r. Nr 55, poz. 1246

8.

UCHWAŁA NR XXXVII/479/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 16 sierpnia 2005 r. Nr 65, poz. 1408

9.

UCHWAŁA NR XXXVII/480/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów.

Dz. Urz. Woj. Zach.  z 30 czerwca 2005 r. Nr 65, poz. 1409

10.

UCHWAŁA NR XXXI/433/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127 i 267/1 - obręb 3 miasta Gryfino- rejon ul. Pionierów.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 19 sierpnia 2005 r. Nr 66, poz. 1456

11.

UCHWAŁA NR XXXIX/497/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino  w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe

Dz. Urz. Woj. Zach. z 22 września 2005 r. Nr 76, poz. 1597

12.

UCHWAŁA NR XL/500/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 października 2005 r. Nr 78, poz. 1649

13.

UCHWAŁA NR XLI/511/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 listopada 2005 r. Nr 87, poz. 1784

14.

UCHWAŁA NR XLI/512/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 10 listopada 2005 r. Nr 87, poz. 1785

15.

UCHWAŁA NR XLI/531/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, ulic i dróg na terenie miasta i gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 25 listopada 2005 r. Nr 91, poz. 1856

16.

UCHWAŁA NR XLII/539/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 grudnia 2005 r. Nr 93, poz. 1899

17.

UCHWAŁA NR XLII/540/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 grudnia 2005 r. Nr 93, poz. 1900

18.

UCHWAŁA NR XLII/546/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2 grudnia 2005 r. Nr 93, poz. 1901

19.

UCHWAŁA NR XLII/537/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2005 r. Nr 99, poz. 2005

20.

UCHWAŁA NR XLII/538/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 października 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 grudnia 2005 r. Nr 99, poz. 2006

21.

UCHWAŁA NR XLIV/557/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE>
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - terenu składowiska odpadów i terenów w obrębie Wełtyń II gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2006 r. Nr 7, poz. 115

22.

UCHWAŁA NR XLIV/558/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2006 r. Nr 7, poz. 116

23.

UCHWAŁA NR XLVI/584/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/385/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 23 stycznia 2006 r. Nr 7, poz. 183

24.

UCHWAŁA NR XLVI/578/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 lutego 2006. Nr 19, poz. 340

25.

UCHWAŁA NR XLV/569/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 15 lutego 2006 r. Nr 20, poz. 357