Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 23 lipca 2008r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Spotkanie z projektantami Koncepcji programowej gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.

III. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino – północne tereny gminy Gryfino.

IV. Przegląd stanu dróg gminnych - północne tereny gminy Gryfino.

V. Przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino – południowe tereny gminy Gryfino.

VI. Przegląd stanu dróg gminnych - południowe tereny gminy Gryfino.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.