Kontrola problemowa, która została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfmie oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie

PROTOKÓŁ  

kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. l - go Maja 16, zwanym dalej "Urzędem" lub „Jednostką" oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej, Gryfino ul. Łużycka 12.
Kontrolę przeprowadził st. Inspektor Stanisław Makocki z Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Nr 53/09 z dnia 24 czerwca 2009 r., w okresie od 7 do 15 lipca 2009 r.

Tematyka kontroli

  1. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2008 roku na zadania własne i zlecone, a dotyczących:
    1. Dotacji w ramach działu 852, rozdziału 85212, § 2010 i § 6310 - wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
    2. Dotacji na zasiłki stałe.
  2. Realizacja dochodów budżetu państwa w 2008 roku z tytułu wydawania dowodów osobistych i informacji adresowych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.
  3. Terminowość zwrotu niewykorzystanych dotacji.
  4. Terminowość składania sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50.

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE