Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 2 lipca 2009 r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 32/09 z posiedzenia z dnia 25.05.2009r.

II. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr 1/XLI.

III. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino w latach 2007 – 2008 – DRUK Nr2/XLI.

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK Nr 3/XLI.

V. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie z działalności spółki za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 – DRUK Nr 4/XLI.

VI. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. – DRUK Nr 5/XLI,
 2. przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na opłatę odstępnego, części działki nr 163, o pow. ok. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. Gryfino – DRUK Nr 6/XLI,
 3. oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 7/XLI,
 4. oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010, lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej nr 1, z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutową – DRUK Nr 8/XLI,
 5. uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r. – DRUK Nr 9/XLI,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK Nr 10/XLI,
 7. zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK Nr 11/XLI,
 8. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości Dołgie – DRUK Nr 12/XLI,
 9. udzielenia Gminie Bielice pomocy rzeczowej w przebudowie drogi Parsów – Parsówek – DRUK Nr 13/XLI,
 10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 14/XLI,
 11. zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rok – DRUK Nr 15/XLI.

VII. Sprawozdanie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego za rok 2008 (zatrucie wody, podsumowanie akcji).

VIII. Zapoznanie się z planem pracy Gryfińskiej Rady Kultury.

IX. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.