Porzadek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2009 r. godz. 1130

 

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu nr 34/09 z posiedzenia z dnia 6.07.2009r.

II. Informacja o przygotowaniu Gminy Gryfino do rozpoczęcia roku szkolnego – DRUK Nr 1/XLIII

III. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 2/XLIII,

 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK Nr 3/XLIII,

 3. nadania nazw urzędowych ulicom w mieście Gryfino – DRUK Nr 4/XLIII,

 4. wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres do dnia 31.08.2012 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. 1 Maja nr 10, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XLIII,

 5. wniesienia do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., aportu w postaci prawa własności nieruchomości – DRUK Nr 6/XLIII,

 6. wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Gryfino oraz dalszego postępowania z nimi – DRUK Nr 7/XLIII,

 7. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – DRUK Nr 8/XLIII,

 8. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XLIII,

 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK Nr 10/XLIII,

 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie nr 3 miasta Gryfino – rejon ulicy Targowej – DRUK Nr 11/XLIII,

 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl – DRUK Nr 12/XLIII,

 12. o uchyleniu Uchwały Nr XXXIV/357/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 – DRUK Nr 13/XLIII,

 13. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 14/XLIII.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.