Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BMP II/9E

20.02.2024r.

 DEMONTAŻ, ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST LUB ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

  Podstawa prawna:

 1. art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

 2. Uchwała Nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032 – AKTUALIZACJA I (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2012 r. poz. 1194).

 3. Uchwała Nr XX/177/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy finansowej w usuwaniu wyrobów zawierających azbest (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2012 r. poz. 1194).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wzór wniosku  lub
 2. Załączniki:
  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • dokument zawierający zgodę współwłaścicieli nieruchomości,
  • kopia umowy cywilno - prawnej na zdemontowanie wyrobów stanowiących przedmiot wniosku, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym stosowną decyzję starosty (załączyć jej kopię),
  • w przypadku zarządcy nieruchomości umowę o potwierdzenie zarządu nieruchomością,
  • kopia pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

II. OPŁATY:
nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do miesiąca; w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (symbol – BMP)
– tel.: 91-416-20-11, 91-416-22-10 wew. 512, 113; e-mail: srodowisko@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
nie przysługuje

VI. UWAGI:
Wnioski o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest lub odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest winny być składane wraz z kompletem załączników. W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów wnioskodawca będzie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.