Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 10 listopada 2009r. godz. 930

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 34/09 z posiedzenia z dnia 29.09.2009r.

II. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000– DRUK Nr 1/XLV,
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno – usługowe Gryfino – DRUK Nr 2/XLV,
 3. uchylenia uchwały Nr XXXIV/343/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. – DRUK Nr 3/XLV,
 4. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 4/XLV,
 5. obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2010 – DRUK Nr 5/XLV,
 6. określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboru – DRUK Nr 6/XLV,
 7. zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK Nr 7/XLV,
 8. zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego – DRUK Nr 8/XLV,
 9. określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XLV,
 10. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 10/XLV,
 11. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok – DRUK Nr 11/XLV,
 12. zmiany uchwały nr XXXV/367/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 – DRUK Nr 12/XLV,
 13. zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług – DRUK Nr 13/XLV,
 14. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gryfino – DRUK Nr 14/XLV,
 15. zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. – DRUK Nr 15/XLV,
 16. wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskich – DRUK Nr 16/XLV,
 17. uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010 – DRUK Nr 17/XLV,
 18. a/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Bartkowo w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 18/XLV,
  b/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Bartkowo w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 18-1/XLV,
 19. a/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Wirów w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 19/XLV,
  b/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Wirów w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 19-1/XLV,
 20. a/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Krajnik w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 20/XLV,
  b/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Krajnik w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 20-1/XLV,
 21. a/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 21/XLV,
  b/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010 – DRUK Nr 21-1/XLV,
 22. likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie – DRUK Nr 22/XLV,
 23. utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie – DRUK Nr 23/XLV,
 24. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej w przebudowie ul. Mieszka I w Gryfinie – DRUK Nr 24/XLV,
 25. udzielenia Gminie Bielice pomocy rzeczowej w przebudowie drogi Parsów – Parsówek – DRUK Nr 25/XLV,
 26. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 26/XLV,
 27. określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych (obywatelski projekt uchwały)– DRUK Nr 27/XLV,
 28. a/ określenia wymiaru dopłaty do odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych – DRUK Nr 28/XLV,
  b/ dopłat do ceny dostarczonej wody – DRUK Nr 28-1/XLV,

III. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2008/2009 – DRUK Nr 29/XLV.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.