Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 28.01.2010

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe: 2.przyjęcie protokołu z XLIV sesji. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Lidia Karzyńska-Karpierz
 Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz
 Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
 Artur Nycz Eugeniusz Robak Stanisław Różański Marek Sanecki
 Janusz Skrzypiński   

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe: 2. w sprawie zmiany porządku obrad. - wniosek radnego Nikitińskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Marek Sanecki
 Mieczysław Sawaryn   

Przeciw:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Andrzej Kułdosz
 Eugeniusz Robak Stanisław Różański Ireneusz Sochaj 

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński   

Numer głosowania: 3
Sprawy regulaminowe: 2.w sprawie zmiany porządku obrad - wniosek radnego Saneckiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński Marek Sanecki

Przeciw:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak
 Stanisław Różański Ireneusz Sochaj  

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Artur Nycz
 Marcin Para Mieczysław Sawaryn  

Nie głosowało:

 Janusz Skrzypiński   

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2009 rok - Druk nr 2/XLIX
Radni głosowali następująco:  

Za: 20
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
 Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka Wanda Kmieciak
 Zbigniew Kozakiewicz Andrzej Kułdosz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Eugeniusz Robak
 Marek Sanecki Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Ireneusz Sochaj

Przeciw:

 Stanisław Różański   

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zawartego w uchwale Nr XXV/157/S/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. stwierdzającego nieważność uchwały XLV/480/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowych - z autopoprawką - Druk nr 8/XLIX

Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz Lidia Karzyńska-Karpierz Elżbieta Kasprzyk Jacek Kawka
 Wanda Kmieciak Zbigniew Kozakiewicz Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński Artur Nycz Marcin Para Mieczysław Sawaryn

Przeciw:

 Rafał Guga Andrzej Kułdosz Eugeniusz Robak Stanisław Różański
 Ireneusz Sochaj   

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Janusz Skrzypiński 

Nie głosowało:

 Marek Sanecki   

 

W związku z przerwą w dostawie energii elektrycznej trwającą do zakończenia sesji, dalszy przebieg obrad Rady Miejskiej nie został zarejestrowany w wersji elektronicznej.

Nr głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2010 rok – DRUK nr 3/XLIX.
Radni głosowali następująco:
Za: 11
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 6
Obecni: 21

Nr głosowania: 7
Rozpatrzenie wezwania Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego do dokonania zmiany Uchwały Nr XXXVII/349/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 4/XLIX.

Głosowanie wniosku o wycofanie wezwania z porządku obrad w związku ze zgłoszonym wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
Radni głosowali następująco:
Za: 11
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/364/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfińskiego prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej – DRUK Nr 5/XLIX.

Projekt wycofany z porządku obrad.

Nr głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK nr 6/XLIX.
Radni głosowali następująco:
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 2

Nr głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2009 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK nr 7/XLIX.
Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0