Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2009 rok

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/526/10
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 28 stycznia 2010r.

 

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2009

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie:

 1. Sochaj Ireneusz - Przewodniczący Komisji
 2. Kasprzyk Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Fischbach Kazimierz - członek komisji
 4. Kozakiewicz Zbigniew - członek komisji
 5. Kułdosz Andrzej - członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2009r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 11 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 • sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok,
 • zapoznanie się z koncepcją reformy oświaty na terenie gminy Gryfino - szkoły podstawowe.
 • informacja nt. zaawansowania prac projektowych hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 • przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino – północne tereny gminy Gryfino.
 • przegląd stanu dróg gminnych - północne tereny gminy Gryfino.
 • spotkanie z projektantami Koncepcji programowej gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 • przegląd placów zabaw i boisk sportowych na terenach wiejskich gminy Gryfino – południowe tereny gminy Gryfino.
 • przegląd stanu dróg gminnych - południowe tereny gminy Gryfino.
 • przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2010 rok.

Wnioski Komisji wypracowane do Burmistrza Miasta i Gminy:

 1. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska wnioskowała o przedstawienie w terminie do 31 sierpnia 2009 r. planowanego do końca obecnej kadencji:
  • harmonogramu budowy, modernizacji i remontów dróg gminnych,
  • harmonogramu remontów budynków komunalnych.
 2. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zwróciła się o realizację następujących wniosków:
  • poprawienie odcinka remontowanej przez Gminę Gryfino drogi w miejscowości Bartkowo,
  • wykonanie przedłużenia chodnika do nowopowstałych zabudowań przy wjeździe od strony Pniewa do miejscowości Nowe Czarnowo,
  • sprawdzenie stanu technicznego urządzeń na placach zabaw i sukcesywną naprawę i wymianę poszczególnych elementów.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 3 wnioski dotyczące wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych, które nie zostały wyznaczone do zbycia i aktualnie nie są zagospodarowane przez Gminę.

 

Przewodniczący Komisji

Ireneusz Sochaj