Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 21 grudnia 2009 r.

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
948/XLVII/09
– interpeluję w sprawie drogi polnej biegnącej wzdłuż działek w rejonie IV i VI, dojeżdżający do swoich działek zorganizowali stanowiska parkingowe. W związku z tym, że był tamtędy prowadzony rurociąg do miejscowości Wełtyń, droga ta została rozkopana, a następnie zasypana. Proszę zmobilizować wykonawcę, aby doprowadził ta drogę do poprzedniego stanu, jest ona bardzo potrzebna. Jest to droga polna, ale w tej chwili nie ma możliwości przejazdu.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 948/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie drogi dojazdowej do ogródków działkowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej do Wełtynia informuję, że prace związane z realizacją zadania pn. ”Budowa rurociągu tłocznego Gryfino- Wełtyń „ są w trakcie realizacji .Umowny termin zakończenia realizacji zadania ustalono na dzień 30.04.2010roku. Do dnia odbioru końcowego robót zostaną wykonane przez wykonawcę robót wszystkie prace związane z przywróceniem drogi dojazdowej do działek do stanu poprzedniego, umożliwiającego dojazd do ogródków działkowych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

Radny Tomasz Namieciński
949/XLVII/09
– w imieniu mieszkańców Gardna zwracam się z prośbą o doraźną naprawę dróg gminnych w miejscowości Gardno – ul. Niepodległości, ul. Słoneczna, teren w rejonie boiska czy ul Niepodległości 67-71 – teren gdzie zawracają autobusy dowożące dzieci do Zespołu Szkół w Gardnie. Te drogi są w stanie tragicznym.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 949,950/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję;
Ad.949/XLVII/09 – w sprawie naprawy dróg na terenie miejscowości Gardno, Gmina w ramach zaplanowanych środków finansowych przeznaczonych na remonty dróg dokona poprawy nawierzchni wskazanych dróg w Gardnie w sprzyjających warunkach pogodowych.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

950/XLVII/09 – kończą się prace związane z budową drogi S-3. W miejscowości Wysoka Gryfińska na terenie byłego przedszkola miała swoją siedzibę firma Ekowark. W czasie prac związanych z budową S-3 nastąpiła dewastacja dróg i chodników przez środki transportu zaangażowane przy budowie tej drogi. W dniu 25 listopada tego roku odbyło się spotkanie Rady Sołeckiej, wiem, że te tematy były poruszane, wpłynęło w tej sprawie pismo do Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, mieszkańcy nie dostali odpowiedzi. Z tego co wiem, zawarte zostało porozumienie między Burmistrzem a przedstawicielami firmy Ekowark, nie wiem, czy porozumienie pisemne. Proszę o to, aby teren, który zajmowała ta firma uporządkować i dokonać przeglądu tych dróg i chodników, które zostały zniszczone przez sprzęt ciężki przy budowie drogi S-3.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 949,950/XLVII//09
Ad.950/XLVII/09
– w sprawie poprawy stanu technicznego dróg i chodników w m. Wysoka Gryfińska wstępnie ustalono podjęcie współpracy w zakresie przywrócenia i poprawienia nawierzchni dróg i chodników w okolicach byłego przedszkola w m. Wysokiej Gryfińskiej.Spotkanie w tej sprawie odbędzie się w I kwartale roku 2010.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

951/XLVII/09 – w ostatnim czasie załamała się pogoda, droga wojewódzka 119, 120 nie są posypywane, nie wiem, czy o nas drogowcy zapomnieli, przecież jest ktoś, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie tych dróg.

Gryfino, dnia 06.01.10 r.

BMK.0057-01/10
Interpelacja przesłana do Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie.

952/XLVII/09 – w miejscowościach wiejskich jest kilkanaście dróg gminnych, niestety, te drogi są zapomniane, nie proszę, żeby je codziennie odśnieżać i sypać, ale raz na jakiś czas PUK mógłby przejechać tymi drogami i doprowadzić je do należytego stanu. Taki stan dróg utrudnia życie mieszkańcom naszych miejscowości.

Gryfino, dnia 21 stycznia 2010 r.

L.dz./ZUK/415/2010
Informujemy, że zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą – Gminą Gryfino, drogi gminne znajdujące się poza miastem są odśnieżane i posypywane mieszanką piaskowo-solną na zgłoszenie pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej, Policji, sołtysa bądź radnego zamieszkującego w danej miejscowości.
Dyrektor Naczelny
Rafał Mucha

Radna Elżbieta Kasprzyk
953/XLVII/09
– zacznę od tego, na czym skończył radny Namieciński, czyli od pogody i  stanu dróg. To jest skandal, Panie Burmistrzu, żeby droga powiatowa, która komunikuje Gryfino z jedną trzecią gminy, z miejscowościami wiejskimi Wirów, Bartkowo, Mielenko, Chwarstnica, Borzym, Sobiemyśl, Sobieradz, Dołgie, była w takim stanie w jakim jest. Codziennie wykonuję telefon do Starostwa z informacją, że jest lód na drodze. Teren jest dość skomplikowany, bo pełen zakrętów i wzniesień, a droga nie jest odśnieżana, nie jest posypywana, albo jeśli jest to robione, to bardzo źle. Nie chcę już mówić o drogach wewnętrznych, wiejskich, bo tam możemy się poruszać powoli, ale jedna trzecia gminy jest pozbawiona bezpiecznego dojazdu do pracy, a dzieci do szkół. Bardzo proszę o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego, aby ten stan poprawić.

954/XLVII/09 – dostałam odpowiedź na interpelację w sprawie udrożnienia drogi dojazdowej do pól w Bartkowie, Burmistrz odpowiada, że w 2010 r. zostaną wykonane dodatkowe prace związane z udrożnieniem drogi. Proszę o odpowiedź, na czym te prace miały by polegać. W sprawie tej drogi interpeluję od czterech lat. Na początku kadencji Burmistrz zapewniał, że są środki zewnętrzne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich właśnie na drogi dojazdowe do pól. Bardzo ubolewam, że przez cztery lata nie udało się sięgnąć po te środki, bo już dawno mielibyśmy zadanie wykonane. Natomiast wydano ok. 30.000 zł na poprawienie tej drogi i nie ma żadnego efektu.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 953/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że w sprawie udrożnienia drogi dojazdowej do pól, podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi na poprzednie interpelacje. Zakres prac koniecznych do wykonania w roku 2010 zostanie ustalony w czasie przeglądu tej drogi w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

955/XLVII/09 – co się dzieje z komunikacją między Burmistrzem a radnymi i sołtysami? W mojej ocenie dzieje się coś złego. Ostatnio było spotkanie z wykonawcami i projektantami dróg Mieszka I – Podgórna - Łokietka, ubolewam, że o takich spotkaniach musimy dowiadywać się z forum, z prasy, tam bardziej, że na sesji wcześniejszej była gorąca dyskusja na temat stanu wykonania tych dróg. Ubolewam, że nikt nie powiadomił radnych o tym, że jest takie spotkanie. Ja z częścią klubu GIS byłam na tym spotkaniu, myślę, że inni radni również byliby, gdyby mieli taką informację. Informacja na temat szkolenia DIROW dla sołtysów była z dnia na dzień, w piątek wykonane zostały telefony o spotkaniu z sołtysami w sobotę. Tak nie może być. Prosimy, by informować nas. Na którejś z sesji zapowiadał Pan spotkanie ze strażakami w Wełtyniu, powiedział Pan, że prosi Pan o informację, którzy radni chcą uczestniczyć w tym spotkaniu, zostaną oni powiadomieni. Nie powiadomił ich Pan. Zwołał Pan takie spotkanie, zaprosił Pan strażaków, nie powiadomił Pan zainteresowanych radnych. Sama osobiście z radnym Namiecińskim byłam u Pana w gabinecie, prosiłam o powiadomienie, nie dostałam informacji. Bardzo proszę, aby ta komunikacja przebiegała prawidłowo.

Gryfino, dnia 19 stycznia 2010 r.

BOR.0057-01/10
Odpowiadając na Pani interpelację zgłoszoną na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2010 r. w sprawie niewłaściwej komunikacji z sołtysami i radnymi Rady Miejskiej, uprzejmie informuję, że każdą sytuację, kiedy radni bądź sołtysi zgłaszają zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przebiega komunikacja pomiędzy władzami Gminy i innymi podmiotami, traktuję z należytą powagą. Zobowiążę niezwłocznie podległe sobie służby do właściwego i terminowego przekazywania informacji o planowanych spotkaniach i podejmowanych działaniach wszystkim zainteresowanym osobom oraz dołożę wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie miała miejsca.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

956/XLVII/09 – w listopadzie została przerwana sesja, która trwała bardzo długo, trudno wymagać od sołtysów, aby do samego końca siedzieli na tej sesji. Niestety nie dostali żadnej informacji, że dokończenie tej sesji nastąpi w innym terminie. Prosił o to na poprzedniej sesji radny Kułdosz, aby w sytuacjach, kiedy sesje trwają długo, są przerwane, wykonać telefon do sołtysów, ponieważ oni tracą część diety.

Gryfino, dnia 19 stycznia 2010 r.

BOR.0057-01/10
Odpowiadając na Pani interpelację zgłoszoną na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2010 r. dotyczącą ponownego zawiadamiania sołtysów przed drugą częścią przerwanych sesji Rady Miejskiej informuje, że Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Fischbach udzielił odpowiedzi na interpelację podobnej treści zgłoszoną przez radnego Andrzeja Kułdosza, którą przytaczam poniżej:
„Uprzejmie informuję, że podobnie jak radnym, tak i sołtysom, w sytuacji przyjęcia przez Radę wniosku o ogłoszenie przerwy w sesji, Przewodniczy nie doręcza ponownych zawiadomień o terminie drugiej części sesji. Wniosek o ogłoszenie przerwy jest głosowany, a data i godzina wznowienia obrad Rady po przerwie podawana jest do publicznej wiadomości. Sołtysi podpisują listę obecności, stanowiącą podstawę przy naliczaniu wysokości miesięcznej diety także po zakończeniu posiedzenia, z czego wnioskuję, że w trakcie ogłaszania przerwy są obecni na sali obrad.
W przypadku konieczności przedłożenia zaświadczenia dla pracodawcy, zarówno radnemu, jak i sołtysowi, stosowne zaświadczenie jest każdorazowo wystawiane. Do zakończenia obecnej kadencji nie przewiduję wprowadzenia zmian w praktyce zawiadamiania o posiedzeniach sesji.
Nadmieniam, że z inicjatywy określonych w Statucie podmiotów, w tym także radnych, możliwe jest wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XXIV/236/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów, prowadzących do określenia innych zasad wypłat i potrąceń diet sołtysów, niż aktualnie obowiązujące”.
Podtrzymuję stanowisko wyrażone przez Wiceprzewodniczącego Rady, nie widząc konieczności zmiany praktyki obowiązującej w tym zakresie.
Przewodniczący Rady
Mieczysław Sawaryn

Radny Rafał Guga
957/XLVII/09
– ostatnio z wieloma osobami miałem okazję porozmawiać na temat niebezpiecznych sytuacji na drodze krajowej, chodzi o ruch samochodów ale także o ruch pieszych. Wiele osób zwracało się do mnie, by zwrócić na to uwagę, czy można by było z właścicielem tej drogi uzgodnić zamontowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Piastów czy przy wyjeździe ze stacji benzynowej. Piesi przechodzący przez te ulice czy samochody wyjeżdżające z tych dróg często nie mają szans przejść ani przejechać.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 957/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję, że Gmina Gryfino kilkakrotnie występowała do zarządcy drogi z wnioskiem o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na wskazanych odcinkach drogi krajowej w centrum Gryfina. Zarządca drogi nie znalazł uzasadnienia dla montażu oświetlenia na tych odcinkach drogi, podając za powód między innymi utratę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zważywszy jednak na zgłoszoną interpelację po raz kolejny Gmina wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozważenie konieczności montażu sygnalizacji świetlnej na wskazanych odcinkach drogi krajowej.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radna Wanda Kmieciak
958/XLVII/09
– czy w bieżącym roku udzieli Pan mieszkańcom Czepina wiążącej informacji czy ten grunt, o który monituję, będzie przeznaczony na urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego? Mieszkańcy są już trochę zaniepokojeni odwlekaniem decyzji w tej sprawie.

Gryfino, dnia 18.01.2010 r.

BWG.0057/0/2010
W odpowiedzi na interpelację informuję, że na dzień dzisiejszy grunty pozostałe z podziału działki 356/1 położone w miejscowości Czepino nie zostały przeznaczone do trwałego rozdysponowania w formie sprzedaży.
Aktualnie architekt miejski analizuje możliwości realizacji na przedmiotowym terenie wnioskowanego przez panią zamierzenia celem ewentualnego opracowania koncepcji zagospodarowania terenu wraz z określeniem jego kosztów.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk

959/XLVII/09 – mieszkańcy zgłosili, że dzieci i młodzież mają ograniczone możliwości korzystania z boiska Orlik w Radziszewie. Nie wiem, z czego to wynika, Pan Burmistrz Kuduk miał to wyjaśnić i nie mam takiej informacji, a mieszkańcy pytają. W związku z tym proszę o informację dlaczego młodzieży boisko nie jest udostępniane, tak jak zapowiadał to Minister Sportu, że przynajmniej do godzin wiecznych boiska będą otwarte i udostępniane młodzieży.

Gryfino, 2010-01-07

BWS. 0057-4/10
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 21 grudnia 2009 roku interpelację nr 959/XLII/09 uprzejmie informuję, że budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego odbyła się w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – ROL, a nie w ramach programu ORLIK.
Jednocześnie nadmieniam, że administratorem ww. obiektu jest Szkoła Podstawowa w Radziszewie, a dostępność boiska następuje zgodnie z Regulaminem, który jest dostępny na tym terenie (w załączeniu). Z informacji uzyskanych od pani Dyrektor, prowadzony jest także zeszyt korzystania z boiska do wglądu w Szkole Podstawowej w Radziszewie.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Radny Andrzej Kułdosz
960/XLVII/09
– zgłaszałem już ten problem Straży Miejskiej, miałem kilka telefonów od mieszkańców, że pługi odśnieżające przekraczają chyba dopuszczalną prędkość, bo przejeżdżając bardzo zachlapały domy. Proszę aby zdyscyplinować kierowców pługów, poruszali się oni z normalną prędkością, a nie przekraczali prędkość.

Gryfino, dnia 07.01.2010 r.

BSM-960/XLVII/09
Interpelację przesłano do GDDKiA w Szczecinie.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
961/XLVII/09
– czy mamy odpowiednie środki zabezpieczone na zakup węgla, żywności? Czy mamy wystarczające środki na ten cel w tym świątecznym bardzo zimowym, bardzo chłodnym okresie? Rozmawialiśmy o naszym dworcu PKP i bezdomnych. Apeluję do sołtysów, żeby jakakolwiek informacja, że komuś czegoś brakuje, a wiem, że koniec roku jest okresem, kiedy brakuje pieniędzy, nie została przeoczona.

Gryfino, 04.01.2010 r.

DAG.0006-4/10
Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiadając na interpelację informuje: okres jesienno-zimowy to czas, kiedy tut. Ośrodek szczególnie zwraca uwagę na osoby bezdomne, a więc najbardziej narażone na skutki chłodów. Ośrodek zna miejsca, w których przebywają bezdomni, a pracownicy socjalni mają bieżący kontakt z osobami bezdomnymi. Bezdomni otrzymują informacje o dostępnych formach pomocy, a przede wszystkim o możliwości pobytu w schronisku. Niektórzy z nich wręcz uważają, że tak częste odwiedziny pracowników socjalnych, namawianie na pobyt w schronisku jest ograniczaniem ich wolności. Miejsca pobytu bezdomnych są również znane funkcjonariuszom Policji i straży Miejskiej, którzy również posiadają informacje na temat możliwości pomocy tej kategorii klientom. Współpraca Ośrodka z Policją i Strażą Miejską w kwestii pomocy bezdomnym układa się bez zarzutu. Okres jesienno-zimowy jest też okresem, kiedy szczególnie zwracamy uwagę na zabezpieczenie naszych klientów w opał. Wydawane są decyzje administracyjne na zasiłki na zakup opału, których czasami jedynym uzasadnieniem jest ochrona klienta przed skutkami chłodów. W budżecie Ośrodka pomoc na zakup opału jest jedną z największych pozycji (w 2008 r. było to ok. 167.000 zł, w 2009 – kwota podobnego rzędu).
Tut. Ośrodek w ramach posiadanych kompetencji udziela również pomocy na zakup posiłków i żywności (również w postaci specjalnych zasiłków celowych). W 2009 r. na ten cel – w ramach realizacji Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania Ośrodek udzielił pomocy ok. 1600 osobom z tego ok. 470 dzieciom (w formie posiłku). Kwota przeznaczona na realizację Programu w 2009 r. to 600.000 zł (240.000 – środki własne i 360.000 – dotacja). Decyzje w sprawie pomocy na żywność były wydawane do końca grudnia, a ostatnia wypłata zasiłków nastąpiła w dniu 30.XII.2009 r.
Dyrektor
Bożena Górak

962/XLVII/09 – rozmawialiśmy o boisku Orlik w Żabnicy, Burmistrz mówił o dofinansowaniu, przypominam, że zostały nam trzy-cztery sołectwa, gdzie nie ma placów zabaw. Proszę, żebyśmy w 2010 r. problem placów zabaw załatwili.

Gryfino, 2010-01

BWS. 0057-3/10
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Panią na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 21 grudnia 2009 roku interpelację uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy zostało trzynaście miejscowości w których nie ma placów zabaw: Dębce, Gajki, Łubnica, Parsówek, Pastuszka, Raczki, Szczawno, Śremsko, Wirówek, Włodkowice, Wysoka Gryfińska, Zaborze, Żórawki. W przypadku dziesięciu miejscowości liczba dzieci łącznie wynosi czterdzieści osiem (w wieku od 3 do 15 lat), gdzie w siedmiu miejscowościach ich liczba nie przekracza pięciu osób.
Natomiast w przypadku Parsówka i Żórawek trwają prace nad ustaleniem lokalizacji miejsc na place zabaw, a w Wysokiej Gryfińskiej budowa placu związana jest z otwarciem świetlicy wiejskiej, gdzie w jej okolicy zostaną umieszczone elementy zabawowe, gdyż wybudowany w październiku 2002 roku plac został zdewastowany w przeciągu pół roku.
W załączeniu przekazuję wykaz liczby dzieci w poszczególnych miejscowościach w wieku od 3 do 15 lat.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

WYKAZ DZIECI W WIEKU OD 3 DO 15 LAT W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH

 

 

Miejscowość 

Ilość dzieci

1.

 Dębce

11

2.

 Gajki

3

3.

 Łubnica

3

4.

 Parsówek

23

5.

 Pastuszka

5

6.

 Raczki

1

7.

 Szczawno

9

8.

 Śremsko

2

9.

 Wirówek

8

10.

 Włodkowice

3

11.

 Wysoka Gryfińska

52

12.

 Zaborze

4

13.

 Żórawki

39

Radny Stanisław Różański
963/XLVII/09
– interpelację kieruję do Pana Burmistrza Piłata, dotyczy ona starego ale i niełatwego problemu, który stanowi parking przed Urzędem Miasta i Gminy. W tej sprawie od dłuższego czasu zdawane mi są pytania czy tak musi być? Pytania te stawiają ludzie, którzy są zainteresowani tym, by mając do załatwienia sprawę w Urzędzie, mogli zaparkować samochód na czas załatwiania sprawy. A jak jest, widzi Pan Burmistrz ze swojego okna. Moje źródła informacji przekonują mnie, że na 30 miejsc parkingowych 90% to są te same samochody, które o godz. 7.00 są ustawiane i w dużej części przez 24 godziny pozostawione, a w dużej części o godz. 15.00 miejsca są zwolnione. Oznacza to, że są to samochody pracowników Urzędu Miasta i Gminy, pracowników banku, w części mieszkańców, którzy mieszkają obok UMiG. Tak tłumaczą to najbardziej zorientowane osoby, a mianowicie taksówkarze, którzy są sąsiadami tego parkingu i doskonale sytuację znają. Uważam, że tak nie musi być. Wiem, że problem nie znajduje się w jurysdykcji ani Rady Miejskiej ani Burmistrza, bo jest to teren powiatowy. Uważam, że problem dojrzał do tego, aby sytuacja się zmieniła. Jeżeli Starostwo nie ma innego pomysłu, jak uregulować tę sprawę, to niech stworzy zasady odpłatnego korzystania. Ja wiem, że wszyscy, którzy stawiają tu samochody mają świadomość, że samochód jest bezpieczny, bo widać go przez okno, bo jest nadzór Straż Miejskiej, ale przekonał mnie głos jednej z zainteresowanych osób ze Skwierzyny, która powiedziała, że jest po raz trzeci w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i po raz trzeci objeżdża miasto dookoła i nie ma gdzie zaparkować, a nie wie, gdzie można skorzystać z jakiejś luki, tak jak wiedzą to mieszkańcy Gryfina. Uważam, że powinna się zmienić zasada parkowania naprzeciw UMiG, to ma być parking dla ludzi, którzy chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miasta i Gminy. Wszyscy inni mogą na alejce ustawić sobie samochody. Ja stawiam samochód również tam i nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby było inaczej. Natomiast to jest miejsce dla klientów, którzy przychodzą do Urzędu ze sprawami.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 963,964,965/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na sesji Rady Miejskiej uprzejmie informuję:
Ad.963/XVVII/09 – w sprawie poprawy funkcjonalności, drożności i przepustowości parkingu na ul. 1 Maja w Gryfinie, Gmina wystąpi do Starostwa Powiatowego w Gryfinie –zarządcy drogi ,celem omówienia i ustalenia zasad funkcjonowania, realizacji i współpracy w zakresie poprawienia funkcjonalności parkingu na ul. 1Maja w Gryfinie.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

964/XLVII/09 – moją interpelację kieruję do Z-cy Burmistrza Macieja Szabałkina. W związku z tym, że zbliża się koniec roku, dobrze byłoby dokonać bilansu, co wspólnie dla tej gminy zrobiliśmy. Zwracam się do Pana z pierwszym pytaniem: co z przyłączami gazowymi dla tych ludzi, którzy zostali pominięci z różnych względów w ramach kompleksowego załatwienia sprawy. Ja w interpelacji zgłoszonej na poprzedniej sesji wymieniałem liczbę 15 osób, dzisiaj niektóre z tych osób zapowiadały wizytę na sesji. Proszę, żeby Pan w stosownym miejscu na sesji, nie na piśmie, ale dzisiaj, udzielił informacji, co się w tej sprawie zmieniło. W piśmie z 30 października napisał Pan tak: „w sprawie budowy sieci gazowej, przyłączy gazowych do nieruchomości i skrzynek gazowych do kilku właścicieli nieruchomości na terenie miejscowości Pniewo i Żórawki szczegółowych ustaleń i wyjaśnień udzielę najpóźniej w terminie do końca listopada 2009 roku”. Panie Burmistrzu, jest koniec grudnia, ludzie czekają na widomości w tej sprawie, czy dodatkowe ustalenia zostały zrobione i jakie.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 963,964,965/XLVII//09
Ad.964/XLVII/09
– w sprawie budowy przyłączy gazowych w m. Pniewo i Żórawki, mimo złożonych pisemnie deklaracji, nie mogę w chwili obecnej określić zasad realizacji przyłączy gazowych nieuwzględnionych w ramach projektu realizowanego przez Gminę Gryfino. Do dnia dzisiejszego nie ustalono terminu spotkania z przedstawicielami Zakładu Gazowniczego w Szczecinie. Natomiast jednoznacznie informuję, że w roku 2010 została w planie budżetu zaplanowana kwota z przeznaczeniem na dopłaty do opłat przyłączeniowych z tytułu podłączenia nieruchomości do sieci gazowej na terenie miejscowości Pniewo, Żórawki. Ponadto na ogólnych zasadach każdy z właścicieli nieruchomości na terenie tych miejscowości może wystąpić do Zakładu Gazowniczego w Szczecinie o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej i we własnym zakresie przygotować projekt podłączenia nieruchomości do sieci gazowej a uprawnione jednostki Zakładu Gazowniczego po uprzednim zawarciu umowy przyłączeniowej, wykonają prace przyłączeniowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

965/XLVII/09 – drugie pytanie dotyczy sposobu załatwienia sprawy Pana Karkochy, mieszkańca Pniewa, w którego sprawie składałem interpelacje na poprzednich sesjach. Otrzymałem do wiadomości pismo z 29 października skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, na marginesie treści tego pisma – ja nie występowałem do podjęcia działań mających na celu zobowiązanie właściciela do zabezpieczenia budynku i przywrócenia go do należytego stanu. To nie jest przedmiot mojej interpelacji. Ja mam absolutną świadomość, że ten człowiek nie jest w stanie tego zrobić, zwłaszcza, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków. A to jest inwalida I grupy wymagający opieki osoby trzeciej. Ja zgłaszałem interpelację, żeby dokonać oceny stanu technicznego tego budynku przez nadzór budowlany i pracowników Urzędu i chciałbym w przeprowadzeniu dowodu z wizji lokalnej uczestniczyć. A później dopiero zastanowimy się nad tym, co dalej zrobić. Zdumiony jestem treścią tego pisma do Nadzoru Budowlanego. To nie Pan Karkocha to zrobi. My się musimy poważnie zastanowić, żeby nam prokurator nie zagroził sankcją, wszystkim nam, którzy jesteśmy za to odpowiedzialni, a tak stanowią przepisy prawa budowlanego.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 963,964,965/XLVII//09
Ad. 965/XLVII
– w sprawie oceny stanu technicznego budynku stanowiącego własność prywatną w m. Pniewo, Gmina nie jest stroną, stąd też wystąpienie do właściwych organów nadzoru budowlanego ,celem wszczęcia działań wynikających z obowiązujących przepisów .
Do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała informacji w sprawie terminu dokonania oceny ani też innego dokumentu wskazującego na podjęcie przez uprawniony organ działań w zakresie oceny stanu technicznego budynku.
Wystąpimy o przekazanie nam informacji w sprawie planowanych bądź wykonanych działań przez uprawniony organ.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Radny Marek Sanecki
966/XLVII/09
– moim marzeniem jest, żeby Burmistrz miasta był Burmistrzem wszystkich mieszkańców, żeby był przedstawicielem całego środowiska sportowego. No niestety, chyba tak nie jest. Jakiś czas temu Rada Nadzorcza Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych zdecydowała, że pieniądze, które pozostaną po likwidacji Fundacji przekaże klubom sportowym, a decyzje ile dostaną poszczególne kluby, ma podjąć Gryfińska Rada Sportu. Wcześniej już jeden z klubów dostał pełną kwotę, na ostatnim spotkaniu tego ciała, z inicjatywy Burmistrza, który poparł fakt, żeby pozostała kwota przekazana była do jednego klubu sportowego bez konsultacji z Gryfińską Rada Sportu, co nie służy środowisku sportowemu. Opowiada się Pan za jedną dyscypliną czy wąską grupą dyscyplin, jednym klubem, wydaje mi się, że nie powinien Pan tak robić.

Gryfino, 2010-01-19

BWS.0057-5/10
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że pozostały majątek Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych może być wydatkowany wyłącznie na cele statutowe, a o przeznaczeniu środków finansowych decyduje wyłącznie Zgromadzenie ww. Fundacji.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

967/XVLII/09 – czy prawdą jest, że z kasy gminnej płacone są opłaty za badania lekarskie jednego z klubów sportowych, a nie płaci klub z pieniędzy uzyskanych z konkursu ofert? Mowa o Hermesie Gryfino.

Gryfino, 2010-01-08

BWS.0057-7/10
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że MKS Hermes środki finansowe z budżetu Gminy Gryfino otrzymywał wyłącznie w formie dotacji celowych.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

968/XLVII/09 – jest źle jeśli w gminie podejmowane są decyzje na podstawie faktów prasowych, a tak chyba próbuje się robić w Gminie Gryfino. Chodzi o stworzenie gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 1. Jestem zorientowany w sprawach oświatowych, jestem przedstawicielem Komisji Spraw Społecznych, nauczycielem, nic nie słyszałem o takiej koncepcji, a o takich faktach informuje społeczność lokalną poprzez prasę Burmistrz Kuduk. Proszę mi wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

Gryfino, 2010-01-07

BWS.0057-2/2010
W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że w chwili obecnej trwają prace nad koncepcją utworzenia kolejnego Zespołu Szkół na terenie miasta Gryfina. Nowy Zespół Szkół, w którego skład wchodziłyby Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Gimnazjum mieściły by się w budynku SP nr 1 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej. Przygotowywane są wstępne projekty dotyczące nowych obwodów oraz nowej sieci szkół gimnazjalnych w Gryfinie. Obliczenia ilości uczniów jakie uczęszczałyby do szkół na terenie miasta pozwolą nam uzyskać odpowiedź na pytanie czy tworzenie nowego Zespołu Szkół jest uzasadnione.
Nowoutworzona placówka pozwoliłaby odciążyć Gimnazjum Nr 1 mieszczące się przy l. Iwaszkiewicza oraz Gimnazjum nr 2 utworzone przy ul. Niepodległości,

pozwalając uczniom ze Szkoły Podstawowej Nr 1 na kontynuację nauki w Gimnazjum w tym samym miejscu. Poprawa warunków nauczania oraz dostępność miejsc nauczania ma na celu zachęcenie jak największej liczby uczniów do kontynuowania nauki w naszym mieście.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

969/XLVII/09 – na poprzedniej sesji prezentowałem w imieniu klubu GIS koncepcję reorganizacji kultury fizycznej mieście i gminie Gryfino. W związku z tym, że nie ogłosił Pan konkursu na tą koncepcję, o którą wcześniej też apelowałem, została ona przygotowana na ostatni czas. Zobowiązałem się do tego, ze tą koncepcję Panu i radnym przekażę i tak też zrobiłem. Trzykrotne moje maile z prośbą o zamieszczenie tego na stronie internetowej Urzędu i w BIP nie były skuteczne. Wydaje mi się, że niezgodnie z prawem, bowiem obowiązuje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która mówi: art. 1: każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskanie informacji przetworzonej w tym zakresie w jakim jest to w szczególności istotne dla interesu publicznego. Art. 7: udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8. Art. 13: udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. Art. 19: organy, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporządzają i udostępniają protokoły lub stenogramy swoich obrad, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady. Art. 23: kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W związku z powyższym bardzo proszę o zamieszczenie tej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gryfino, dnia 07 stycznia 2010 r.

SEO.0057-1/10
Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie zamieszczenia na stronach internetowych internetowych www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl przygotowanej przez Pana konecpecji reorganizacji kultury fizycznej w Gminie Gryfino wyjaśniam:
1. na oficjalnej stronie miasta www..gryfino.pl zamieszczane są przede wszystkim materiały promocyjno-informacyjne wytwarzane przez UMiG w Gryfinie oraz informacje przesyłane przez podmioty prowadzące działalność społeczną, kulturalną czy sportową,
2. natomiast w BIP zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) udostępnianie są dane publiczne, w tym m.in. treść i postać dokumentów urzędowych, stanowiska w sprawach publicznych oraz treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej.
Przedstawiona przez pana koncepcja nie posiada ani postaci ani Ne zawiera treści dokumentu urzędowego, ani też nie jest materiałem prezentowanym przez organy władzy publicznej.
Biorąc powyższe pod uwagę podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie i nie wyrażam zgody, aby ww. koncepcja została zamieszczona na oficjalnych stronach internetowych Gminy Gryfino.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

970/XLVII/09 – interpeluję w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej. Wszystkim zależy na tym, żeby ta hala powstała, ale skutecznie a nie wirtualnie. Nie może być tak, że będziemy kolejny raz o tym mówili, a wydaje mi się, że jeżeli przyjął Pan taka strategię jaką zaprezentował w prasie, to wybudowanie hali nie będzie skuteczne. Przewiduje Pan sfinansowanie budowy tego obiektu z trzech źródeł. Jednym z tych źródeł ma być Ministerstwo Sportu. Ja sprawdziłem, zresztą znam tą informację od lat, że Ministerstwo Sportu nie dofinansowuje obiektów sportowych od tak sobie, tylko ma pewne cele i te cele to są cele związane z rozwojem sportu istotnym dla rozwoju sportu polskiego. Te kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu z 10 lipca w sprawie dofinansowania zadań ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. § 3 pkt 1 ppkt 1 mówi tak: dofinansowanie inwestycji określonych w wojewódzkich wieloletnich programach rozwoju bazy sportowej uchwalonych przez sejmiki województw – do 60% przychodów funduszu. Pkt. 2: dofinansowanie inwestycji objętych programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu opracowanym przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu – pozostałe środki. Czy budowa hali jest wpisana do wojewódzkiego wieloletniego rozwoju bazy sportowej? Inwestycja ta nie ma znaczenia dla rozwoju sportu w znaczeniu krajowym. Ministerstwo dofinansowuje takie obiekty, które mogą służyć organizowaniu mistrzostw świata, mistrzostw Europy, a hala na 700 osób takiego kryterium nie spełnia. Także według mojej wiedzy nie będzie finansowania z tego źródła. Proszę o odpowiedź w tej sprawie.

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 970/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelacje zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie uprzejmie informuję:
- przystąpienie do konkursu na opracowanie HWS w Gryfinie zostało poprzedzone opracowaniem koncepcji funkcjonalno-użytkowej obiektu z zachowaniem warunków technicznych projektowania tego typu obiektów i możliwości wynikających z miejsca lokalizacji obiektu z uwzględnieniem warunków wynikających ze Studium zagospodarowania miasta i Gminy Gryfino i z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- założeniem Gminy jest doprowadzenie do opracowania projektu i wybudowania obiektu przede wszystkim dla potrzeb propagowania i uprawiania różnych dyscyplin sportowych przez młodzież szkolną z jednoczesną możliwością wykorzystywania obiektu na inne potrzeby mieszkańców miasta i gminy oraz regionu,
- zgodnie z przyjętymi założeniami planowania i realizacji inwestycji założono, że w roku 2010 zostanie opracowany projekt budowlano-wykonawczy budowy HWS i uzyskane zostaną niezbędne decyzje ,uzgodnienia i pozwolenia na budowę obiektu,
- działania jak wyżej umożliwią Gminie podjęcie działań zmierzających do planowania montażu finansowego realizacji inwestycji z uwzględnieniem wszystkich dostępnych j.s.t źródeł współfinansowania tej inwestycji, z uwzględnieniem wpisania inwestycji do wojewódzkiego wieloletniego planu rozwoju bazy sportowej,
- ponadto wyjaśniam, że na żadnym etapie planowania inwestycji nie zakładano budowy obiektu na tym terenie z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych typu mistrzostwa świata czy europy. Mimo wielkich ambicji tak władz Gminy jak i sportowców z naszego terenu, obiektu tej rangi nie bylibyśmy w stanie współfinansować na etapie budowy a także ponosić koszty jego eksploatacji po wybudowaniu,
- planujemy realizację HWS w latach 2010-2011,jednak ostateczny harmonogram realizacji inwestycji zostanie ustalony po uzyskaniu gwarancji współfinansowania zadania ze źródeł pozabudżetowych celem zapewnienia montażu finansowego zadania ,gwarantującego szybką budowę tak potrzebnego na naszym terenie obiektu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat

971/XLVII/09 – w Statucie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego zapisane jest, że ma być prowadzona współpraca z klubami sportowymi. Czy podjęte zostały jakiekolwiek działania w tym zakresie, żeby nawiązać współpracę na piśmie i ustalić zasady tej współpracy?

Gryfino, 2010-01-08

BWS. 0057-6/10
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 21 grudnia 2009 roku interpelację nr 971/XLII/09 uprzejmie informuję, że realizacja Statutu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2009 roku, wykonywana jest przez Dyrektora tej jednostki, który otrzymał pełnomocnictwo z dniem 1 stycznia 2010 roku.
W dniu 18 grudnia 2009 roku zostały skierowane z Młodzieżowego Ośrodka Sportowego pisma do wszystkich klubów sportowych działających na terenie Gminy Gryfino w sprawie wytypowania szkoleniowców którzy mogliby być zatrudnieni w nowopowstałej placówce i prowadziliby zajęcia w zakresie sportu dzieci i młodzieży.
Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z pkt. 3.6 Regulaminu działania Gryfińskiej Rady Sportu „3.6. Przewodniczący ma prawo zaprosić na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie”.
W związku z powyższym jedną z form współpracy Młodzieżowego Ośrodka Sportowego z klubami sportowymi może być udział w spotkaniach na ww. Radzie.
Ponadto uzyskałem informację z Młodzieżowego Ośrodka Sportowego o planowanym spotkaniu w miesiącu marcu na którym to omawiana będzie dalsza współpraca z klubami sportowymi.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Radny Paweł Nikitiński
972/XLVII/09
– interpelacja dotyczy likwidowanego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i powoływanego Młodzieżowego Ośrodka Sportowego i zmierza do podstawowej kwestii uzyskania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zostaną rozstrzygnięte kwestie pracownicze w następującym kontekście: zaległych urlopów, jeśli takie się pojawią, stanu faktycznego świadczenia pracy przez pracowników Młodzieżowego Ośrodka Sportowego do końca roku i wykorzystania tego urlopu w sytuacji, kiedy placówka jest likwidowana, czy pracownicy będą mieli płacony ekwiwalent za zaległy urlop, czy są podpisane umowy w jakiejkolwiek formule w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym z instruktorami, którzy pracowali w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym? To są pytania, na które chciałbym uzyskać odpowiedź możliwie szybko, jeśli będzie to także możliwe przed upływem 30 dni, będę bardzo zobowiązany. Zwracam uwagę na taką sytuację, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest specyficzną placówką. Tam pracuje się nieco inaczej niż w szkołach, że klasyczne wakacje i ferie nie są czasem urlopu dla pracowników.

Gryfino, 2010-01-07

BWS. 0057-1/2010
W odpowiedzi na zgłoszoną przez Pana uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Sportowego urlopy wszystkich pracowników zlikwidowanego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zostały wykorzystane. W chwili obecnej trwają procedury administracyjne mające na celu podpisanie umów z trenerami prowadzącymi zajęcia. W terminie do 5 stycznia 2010 r. do MOS wpłynęły oferty klubów proponujące zatrudnienie szkoleniowców w nowoutworzonej placówce. W ramach posiadanych środków zostaną podpisane kontrakty na zatrudnienie z odpowiednią liczą trenerów. Za prowadzone zajęcia w miesiącu styczniu 2010 r. trenerzy otrzymają wynagrodzenia zgodnie z zawartymi umowami.
Zastępca Burmistrza
Eugeniusz Kuduk

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
973/XVLII/09
– wiele kontrowersji budzi sprawa koncepcji funkcjonowania gryfińskiego sportu, obiektów sportowych, CW Laguna, kompleksu boisk piłkarskich. Zapadło rozstrzygnięcie w kwestii budowy hali przy gryfińskim Liceum. Pamiętam, że intencją Rady było zaprojektowanie obiektu, który będzie przydatny dla szkoły, sam Pan Burmistrz w tym zakresie się wypowiadał. Natomiast skala tego przedsięwzięcia świadczy o tym, że być może przy obiektach sportowych, przy Lagunie nie będzie budowana hala sportowa. Czy w Pana ocenie, czy w ocenie Pana służb ta sprawa jest już przesądzona? Czy opracowaliście kwestie związaną z funkcjonowaniem gryfińskich obiektów sportowych? Przejmując Lagunę umówiliśmy się na to, że wypracujecie Państwo koncepcję w jaki sposób ten organizm będzie funkcjonował. Inwestowanie w obiekt za 15 mln zł przy szkole świadczy o tym, że przy takich środkach budżetowych jakie ma Gryfino może być zagrożone funkcjonowanie obiektów sportowych przy Lagunie. Chciałbym dowiedzieć się, czy służby Burmistrza przygotowały taką koncepcję czy Burmistrz ma na ta sprawę określone spojrzenie?

Gryfino, 25.01.2010 r.

BMP/ 970/XLVII//09
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w sprawie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie uprzejmie informuję, że już na etapie Porozumienia z Powiatem Gryfińskim z dnia 29 lutego 2008 roku zapadły decyzje w sprawie budowy sali gimnastycznej na terenie nieruchomości Zespołu Szkół. Obecny projekt HWS przyjęty do realizacji: I etap- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, II etap - realizacja obiektu, został wyłoniony w drodze postępowania konkursowego przeprowadzonego z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polski –Oddział w Szczecinie i spełnia wymagania konkursu przyjęte przez Gminę w opracowanym programie funkcjonalno-użytkowym z zachowaniem warunków wynikających z dokumentów planistycznych i obowiązujących przepisów i warunków technicznych dla tego typu obiektów.
Planowanie i budowa obiektu sportowego – wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół przy ul. Niepodległości w Gryfinie nie uniemożliwia w przyszłości budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów sportowych na terenach przy „Lagunie”, po uprzedniej analizie funkcjonowania istniejącej bazy sportowej i potrzeb w zakresie rozwoju i poprawy funkcjonowania obiektów sportowych na terenie gminy z uwzględnieniem potrzeb tak sportowych grup zaawansowanych jak i propagowania zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu przez innych mieszkańców gminy i regionu.
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Piłat