Zarządzenia  dotyczące budżetu

    

                                

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Gryfino

oraz

Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

 


Gryfino, luty 2004

 

Wysoka Rado ! 

Budżet Miasta i Gminy Gryfino na rok 2003 został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr III/40/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. i ustalał:

 • dochody  w  wysokości                                     54.262.000 ,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                                      53.471.600 ,00 zł
 • nadwyżka budżetu Gminy w wysokości                790.400 ,00 zł

/ z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętego kredytu /

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, których zestawienie przedstawia poniższa tabela:

L.p

UCHWAŁA

DATA

DOCHODY

WYDATKI

NADWYŻKA

DEFICYT

1

Zarz.B. 10/03

20-01-2003

54.262.000

53.471.600

790.400

 

2

Zarz. B. 25/03

12-02-2003

 

+994.340
-994.340

790.400

 

3

Uchw. RM V/83/03

27-02-2003

 

+120.000
-120.000

790.400

 

4

Zarz. B. 44/03

26-03-2003

 

+338.858
-338.858

790.400

 

5

Uchw. RM VI/90/03

27-03-2003

+537.525
-143.580

+393.945

790.400

 

6

Zarz. B. 59/03

10-04-2003

 

+50.000
-50.000

790.400

 

7

Uchw. RM VII/111/03

24-04-2003

 

-100.000

890.400

 

8

Zarz. B. 70/03

14-05-2003

 

+140.691
-140.691

890.400

 

9

Uchw. RM VIII/119/03

29-05-2003

+285.768

+660.768
-375.000

890.400

 

10

Uchw. RM IX/141/03

26-06-2003

+325.792
-150.000

+1.268.347
-25.000

 

177.155

11

Zarz. B. 102/03

24-07-2003

 

+128.818
-128.818

 

177.155

12

Uchw. RM  XI/165/03

28-08-2003

 

+1.000.000
-1.000.000

 

177.155

13

Uchw. RM XII/185/03

25-09-2003

+2.385.521
-1.503.053

+946.844
-64.376

 

177.155

14

Zarz. B. 139/03

30-09-2003

 

+4.346.066
-4.346.066

 

177.155

15

Uchw. RM XIV/204/03

30-10-2003

+170.841
-1.630

+240.841
-71.630

 

177.155

16

Zarz. B.166/03

03-11-2003

 

+150.650
-150.650

 

177.155

17

Zarz. B. 184/03

28-11-2003

 

+309.969
-309.969

 

177.155

18

Uchw. RM XV/214/03

04-12-2003

+244.449
-499.126

+56.098
-310.775

 

177.155

19

Uchw. RM XV/215/03

04-12-2003

+13.197.000

+13.412.460
-215.460

 

177.155

20

Zarz. B. 195/03

10-12-2003

 

+170.167
-170.167

 

177.155

21

Uchw. RM XVI/241/03

30-12-2003

+3.745.991
-6.980.256

+.3.355.429
-6.589.694

 

177.155

22

Zarz. B. 208/03

31-12-2003

 

+741.313
-741.313

 

177.155

23

Zarz. B. 209/03

31-12-2003

 

+146.000
-146.000

 

177.155

OGÓŁEM

65.877.242

66.054.397

 

177.155

Zmiany budżetu i w budżecie roku 2003 podejmowane były przez Radę Miejską i Burmistrza (w ramach swoich kompetencji). Zmiany polegały na przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji.

Graficzne przedstawienie dochodów Gminy Gryfino w roku 2003 wg rodzajów

Graficzne przedstawienie wydatków Gminy Gryfino za rok 2003

Graficzne przedstawienie dochodów i wydatków Gminy Gryfino - plan i wykonanie za rok 2003

 

        W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Gminy Gryfino  na rok 2003, według stanu na dzień 31 grudnia 2003r. kształtował się  następująco: 

 • dochody  w  wysokości                          65.877.242,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                           66.054.397,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości                 177.155,00 zł

 Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżka wolnych środków na rachunku bankowym.

          Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Gryfino według stanu na dzień

31 grudnia 2003 r. kształtowało się następująco:

 • dochody  w  wysokości                           62.798.498,00 zł
 • wydatki  w  wysokości                            61.930.150,00 zł
 • nadwyżka budżetowa w wysokości             868.348,00 zł

Sprawozdanie o nadwyżce Tabela 16

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w  95,3

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
 • planowano w wysokości  3.777.622 zł
 • wykonano w wysokości   3.748.548 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  99,2%  

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

 • planowano w wysokości  24.000 zł
 • wykonano w wysokości   24.000 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0% 

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 
 • planowano w wysokości   235.000 zł
 •  wykonano w wysokości   235.000 zł

  w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w  100,0% 

Dochody związane z realizacją zadań własnych 

 • planowano w wysokości   61.840.620 zł
 • wykonano w wysokości    58.790.950 zł

w odniesieniu do planu zrealizowano dotacje w  95,1%

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w  93,8

Struktura wydatków kształtowała się następująco:

Wydatki bieżące:    
 • planowano w wysokości    55.040.353 zł 
 • wykonano w wysokości     51.275.589

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  93,2%   

Wydatki majątkowe: 
 • planowano w wysokości 11.014.044 zł
 • wykonano w wysokości  10.654.561

w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w  96,7% 

Realizacja wydatków bieżących stanowiła 82,8% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowiło 17,2% wydatków ogółem.

DOCHODY 

  Dochody budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 1 przedstawia dochody ogółem – plan i wykonania na 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 2 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie na 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 4 przedstawia dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 5 przedstawia dochody związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 5A przedstawia dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2003r. przewidywał dochody w wysokości 65.877.242,00 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 62.798.498,00 zł. 

Analiza dochodów według źródeł wskazuje, że plan dochodów został wykonany w następujących wielkościach wg źródeł dochodów :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Zrealizowano dochody w kwocie 874 zł co stanowi 100% wykonania planu.
Tytuły dochodów to:

 • środki na pokrycie spisu rolnego,
 • opłaty za świadectwo pochodzenia zwierząt, 
 • dochody ze sprzedaży kolczyków dla zwierząt.

Dział 020 – Leśnictwo
Źródłem dochodów w tym dziale były wyłącznie wpłaty z dzierżawy terenów łowieckich, które zostały wykonane w wysokości 10.305 zł (190,8%).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
Z planowanych w 2003r. dochodów, pochodzących z opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę (żwir i piasek) w miejscowości Wełtyń, w kwocie 13.000 zł wykonano 20.274 zł (156%).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Źródłem dochodów w tym dziale są dochody z tytułu zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w kwocie 6.662.500 zł (I transza płatności), które zostały wykonane w 100%.

Dział 600 – Transport i łączność
Źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa ustalona z Samorządem Powiatowym z przeznaczeniem na utrzymanie ulic powiatowych w granicach miasta Gryfino, która na plan w kwocie 150.000 zł została wykonana w 100%. Oprócz tego bez planu zostały wykonane wpływy z opłat za koncesje i licencje, które wyniosły   1.800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Planowane w 2003r. dochody w kwocie 5.743.703 zł zostały wykonane w 100,5%, stanowią kwotę 5.770.391 zł i pochodzą z następujących tytułów:

 • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 522.095 zł (100,2%),
 • wpływy z różnych opłat w wysokości 4.186 zł (110,2%),
 • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  w wysokości 3.020.716 zł (120,8%),
 • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 169.151 zł (112,0%),
 • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów) w wysokości 1.654.546 zł (74,8%),
 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 16.922 zł (130,2%),
 • wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 153.489 zł (122,8%),
 • wpływy z różnych dochodów (koszty obsługi należności z umów cywilnoprawnych i rozliczeń z lat ubiegłych) w wysokości 122.094 zł (106,2%),
 • wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów na budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami) w wysokości 43.482 zł (114,4%),
 • wpływy z tytułu gwarancji wadliwie wykonanych robót inwestycyjnych w wysokości 63.710 zł (100,0%), dotyczy:
  - kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ciągu drogi krajowej nr 31 pn. „Budowa kanalizacji Gryfino-Północ III etap”.

Dział 710 - Działalność usługowa
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale w wysokości 109.888 zł, są:

 • dotacje celowe z budżetu państwa realizowane przez gminę na podstawie porozumień na utrzymanie cmentarza wojennego – 24.000 zł (100,0%),
 • środki z innych źródeł – Instytut Pamięci Narodowej na utrzymanie cmentarza wojennego – 5.998 zł (100,0%),
 • wpływy z usług cmentarnych i odsetek – 47.583 zł (125,7%),
 • wpływy z różnych opłat (opłata planistyczna) – 30.895 zł (101,0%),
 • wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek – 1.412 zł (117,0%).

Dział 750 - Administracja publiczna
Planowane w 2003r. dochody w kwocie 262.734 zł zostały wykonane w 101,0% i wyniosły 265.258 zł. Źródłem dochodów w tym dziale są:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 209.000 zł (100,0%) z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności,
 • wpływy wynikające z obsługi zamówień publicznych – sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych w wysokości 24.564 zł (102,4%),
 • wpływy z różnych dochodów (w tym rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 4.996 zł (102,0%),
 • wpływy z różnych opłat i usług (wynagrodzenia płatnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, odszkodowania ubezpieczeniowe, za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych pracowników) w wysokości 6.728 zł (96,1%),
 • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (cesja telefonu służbowego dla sołtysa) w wysokości 755 zł (100,0%),
 • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpłaty sponsorów na rzecz działalności w zakresie piłki nożnej pracowników urzędu) w wysokości 2.110 zł (100,0%).
 • wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących dzierżaw i najmu (zastępstwo procesowe i koszty sądowe) w wysokości 17.105 zł (114,0%),

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Źródłem wykonanych dochodów w tym dziale są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 69.572 zł (100,0%), które przeznaczono na aktualizację spisów wyborczych i referendum Unii Europejskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wykonane w 2003r dochody w wysokości 9.195 zł (95,9%) pochodzą z grzywien i mandatów wyegzekwowanych przez Straż Miejską.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 28.306.280 zł (87,2%) są podatki, udziały gmin w podatkach i opłaty, i tak:

 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan wykonano w 92,9% - 6.610.222 zł,
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan zrealizowano w 82,4% - 526.903 zł,
 • podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan wykonano w 91% - 16.846.163 zł,
 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan wykonano w 51,0% - 1.076.984 zł,
 • podatek rolny od osób prawnych - plan zrealizowano w 81,3% - 268.150 zł,
 • podatek rolny od osób fizycznych – plan wykonano w 104,1% - 593.449 zł,
 • podatek leśny od osób prawnych – plan wykonano w 77,2% - 46.290 zł,
 • podatek leśny od osób fizycznych – plan wykonano w 152,3% - 1.827 zł,
 • podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan wykonano w 37,2% - 119.120 zł,
 • podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan wykonano w 79,2% - 316.779 zł, 
 • opłata administracyjna od osób prawnych - plan wykonano w 32,4% - 810 zł,
 • opłata administracyjna od osób fizycznych - plan wykonano w 62,7% - 43.893 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – plan wykonano w 226,7% - 71.399 zł,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – plan wykonano w 176,8% - 442.039 zł,
 • podatek od spadków i darowizn – plan wykonano w 108,3% - 48.731 zł,
 • opłata skarbowa – plan wykonano w 88,9% - 488.795 zł,
 • podatek od posiadania psów – plan zrealizowano w 93,5% - 26.169 zł,
 • podatek opłacany w formie karty podatkowej – plan zrealizowano w 21,9% - 142.006 zł,
 • opłata targowa – plan zrealizowano w 37,8% - 20.817 zł,
 • zaległości z podatków zniesionych – plan zrealizowano w 69,9% - 5.588 zł,
 • wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej – zrealizowano w 101,8% - 30.549 zł,
 • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan zrealizowano w 62,4% - 94.423 zł,
 • wpływy z różnych opłat (opłata adiacencka, koszty upomnień) – plan zrealizowano w 82,4% - 99.127 zł,
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan zrealizowano w 101,1% - 386.047 zł,

Realizacja dochodów w dziale 756 – „dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” kształtowała się w 2003 roku wg poniżej przedstawionej tabeli:

 Plan dochodów na dzień 1.01.2003 

Zmiany planu dochodów w 
ciągu roku 

Plan po zmianach na dzień
 31.12.2003

 Wykonanie na dzień
31.12.2003

 Kwota niezrealizowanych dochodów do uchwały budżetowej 2003

 Kwota niezrealizowanych dochodów po zmianach

 % wykonania

 34.088.693 

-1.612.079

 32.476.614

 28.306.280

 5.782.413

 4.170.334

 87,2

W Gminie Gryfino w 2003 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podstawowych dochodach kształtowały się następująco:  

Wyszczególnienie

Wykonanie

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

526 903

X

X

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

6 610 222

X

X

Podatek rolny

861 599

204 810

131 645

Podatek od nieruchomości

17 923 147

7 189 187

323 998

Podatek leśny

48 117

0

272

Podatek od środków transportowych

435 899

83 155

184 757

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

131 748

X

2 346

Podatek od czynności cywilnoprawnych

512 970

X

0

Wpływy z opłaty skarbowej

488 795

X

0

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

20 274

X

0

RAZEM

27 559 674

7 477 152

643 018

Skutki obniżenia górnych stawek podatków roku 2003 wynoszą 27,1% wykonanych podstawowych dochodów gminy.

Skutki udzielonych ulg i odroczeń stanowią 2,3% wykonanych podstawowych dochodów gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Wykonane w 2003r. dochody w wysokości 12.659.762 zł stanowiące 99,9% planu pochodzą z subwencji ogólnej z budżetu państwa:

 • część oświatowa została wykonana w 100,0% i wyniosła 10.843.083 zł,
 • część podstawowa stanowi kwotę 21.839 zł i została wykonana w 100%,
 • część rekompensująca została wykonana w 100,0% i wyniosła 1.641.070 zł,
 • oraz z różnych rozliczeń finansowych w wysokości 153.770 zł (89,2%) pochodzące głównie z odsetek uzyskanych od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych.

801 - Oświata i wychowanie
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 209.459 zł (106,2%) są:

 • grzywny, mandaty i inne kary od ludności – 1.223 zł (122,3%),
 • należna subwencja z Gminy Stare Czarnowo za dzieci kształcące się w szkołach Gminy Gryfino – 108.339 zł (100,0%),
 • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 8.599 zł (96,6%),
 • dotacja celowa z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gminy – 69.936 zł (100,0%),
 • środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na rzecz SP Gardno – 12.000 zł,
 • środki z Phare (realizacja projektu pn. „Gimnazjada”) – 9.106 zł (100,0%),
 • pozostałe dochody – 256 zł

851 - Ochrona zdrowia
Wyłącznym źródłem wykonanych w 2003r. dochodów w tym dziale są spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dopłata od ludności na badania mammograficzne oraz z tytułu realizacji wieloletniego programu „Różowa wstążka”) w wysokości 5.538 zł (100,0%).

853 - Opieka społeczna
Zrealizowane dochody w wysokości 3.747.467 zł, co stanowi 98,8% planu, pochodzą w 99% z dotacji celowych budżetu państwa w kwocie 3.710.144 zł i przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej i własnych związanych z opieką społeczną i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, i tak:

 • dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 98.000 zł (81,0%),
 • dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 2.321.940 zł (100,0%),
 • dotacje na dodatki mieszkaniowe – 397.367 zł (100,0%),
 • dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 121.169 zł (97,3%),
 • dotacje dla Ośrodków Pomocy Społecznej – 487.500 zł (100,0%),
 • dotacje na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.000 zł (100,0%),
 • dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 20.657 zł (89,8%),
 • dotacje na dożywianie - 221.400 zł (100,0%),
 • dotacje na sfinansowanie wyprawki szkolnej – 6.111 zł (99,9%), 
 • oraz pozostałe dochody w kwocie 37.323 zł wg następujących tytułów:
  • wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki) – 6.317 zł (101,2%),
  • wpływy z usług – 17.006 zł (51,5%),
  • środki pozyskane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum – 14.000 zł (100,0%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonane dochody w kwocie 88.144 zł (100,0%) pochodzą  z następujących źródeł:

 • dotacje celowe z powiatu na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania powiatu przekazane do prowadzenia dla gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży ponadgimnazjalnej) – 80.000 zł (100,0%),
 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8.144 zł (100,0%),

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wykonane dochody w wysokości 4.520.932 zł stanowią 129,8% planu i pochodzą z:

 • środków Phare na dofinansowanie własnych inwestycji gminy Gryfino (rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfina) – 4.143.142 zł (133,4%),
 • dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (oświetlenie dróg wojewódzkich) – 370.000 zł (100,0%),
 • wpływów z różnych dochodów – 7.790 zł (100,0%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Źródłem wykonanych dochodów w wysokości 185.835 zł (127,9%) w tym dziale są:

 • dotacje otrzymane z powiatu na zadanie realizowane na podstawie porozumienia (zadanie powiatu – przekazane gminie do prowadzenia przez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie) – 5.000 zł (100,0%),
 • otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej od sponsorów z przeznaczeniem na obchody „Dni Gryfina 2003”– 73.892 zł (100,5%),
 • środki pozyskane z Pomeranii na obchody „Dni Gryfina 2003” - 65.906 zł i 750-lecia Miasta Gryfina 2004 - 40.208 zł,
 • pozostałe wpływy z różnych dochodów – 829 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Jednym dochodem w tym dziale są otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zgodnie ze wskazaniem przez sponsorów w wysokości 5.024 zł (100,0%).

Analiza dochodów gminy w zakresie zaległości i nadpłat w podatkach wskazuje, iż:

 1. zaległości na dzień 31 grudnia 2003 roku wynoszą ogółem 4.223.298 zł  w tym:
  • podatek rolny – 255.737 zł
  • podatek od nieruchomości –1.565.785 zł
  • podatek leśny – 17.735 zł
  • podatek od środków transportowych – 342.342 zł
  • podatek od spadków i darowizn – 12.013 zł
  • podatek opłacany w formie karty podatkowej – 331.117 zł
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – 336 zł
  • podatek od posiadania psów – 12.992 zł
  • opłata skarbowa – 300 zł
  • dochody z majątku – 555.939 zł
  • pozostałe dochody – 1.129.002 zł
 2. nadpłaty na dzień 31 grudnia 2003 wynoszą ogółem 133.611 zł
 3. Per saldo zaległości w wynoszą 4.089.687 zł

We wszystkich sprawach dotyczących zaległości podatkowych toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Urząd Skarbowy.

            Mając na uwadze fakt , że zdolność płatnicza podatników w ciągu ostatnich lat znacznie zmalała oraz zważywszy  iż wysokość podatków ustalanych przez Radę Miejską  pozostaje poniżej górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów,   dołożono wszelkich starań aby wykonanie dochodów nie spowodowało drastycznej redukcji wydatków, wykonanie budżetu po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie.

WYDATKI  Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2003r. wydatki budżetu gminy w kwocie 66.054.397 zł zostały wykonane w wysokości 61.930.150 zł, co stanowi 93,8 % wykonania.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków przypada:

 • 82,8 % na wydatki bieżące, tj. kwota 51.275.589 zł
 • 17,2 % na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 10.654.561 zł

Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

 • wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi na łączną kwotę 19.204.657 zł, tj. 37,5 %  wydatków bieżących,
 • dotacja z budżetu gminy, w tym głównie na dofinansowanie przedszkoli, instytucji kultury (Biblioteka Publiczna, Gryfiński Dom Kultury), obiektów sportowych, zakładu budżetowego (Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji) oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie sportu – 6.081.916 zł, tj. 11,9 %  ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 • wydatki na obsługę długu – 186.831 zł, tj. 0,4% ogólnej kwoty wykonanych wydatków bieżących,
 • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 5.000.000 zł, tj. 9,7% ogólnej kwoty wykonania wydatków bieżących,
 • pozostałe wydatki bieżące – 20.802.185 zł, tj. 40,5%

Wydatki budżetowe zaprezentowano w ujęciu tabelarycznym w układzie:

 • Tabela Nr 6 przedstawia wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia,
 • Tabela Nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 8 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – plan i wykonanie na 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 9 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 10 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych – plan i wykonanie na 31 grudnia 2003r.,
 • Tabela Nr 10A przedstawia wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - plan i wykonanie na 31 grudnia 2003r.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zrealizowano w następującym zakresie:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wykonane wydatki w wysokości 42.679 zł (87,9%) przeznaczono na finansowanie:

 • melioracji wodnych – 23.622 zł (99,2%),
 • wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.504 zł (93,0%),
 • zakupu usług pozostałych (przeprowadzenie spisu rolnego) – 234 zł,
 • nagród rzeczowych dla uczestników konkursów rolniczych „Na najestetyczniejszą i przyjazną środowisku zagrodę wiejską” i „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, na zakup prasy rolniczej oraz pokrycie kosztów uczestnictwa rolników gminy Gryfino w szkoleniach, targach rolnych i pokazach – 4.319 zł (48,5%) .

Dział 600 - Transport i łączność
Wykonane wydatki w tym dziale wyniosły 1.576.843 zł (67,6%), z których sfinansowano bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych.
Zadania inwestycyjne wykonane zostały na ogólną kwotę 963.191 zł, i tak:

 • budowę drogi wraz z zawrotnicą w miejscowości Krzypnica,
 • modernizację ulic: Elizy  Orzeszkowej, Ogrodową, Lechicką i Kwiatową w trakcie realizacji pozostaje ulica Juliusza Słowackiego,
 • w trakcie modernizacji także jest ulica Artyleryjska,
 • przygotowywane są projekty przebudowy ulic Mieszka I, Podgórnej, Władysława Łokietka, Wierzbowej i Generała Andersa oraz ulic na obszarze miejscowości Czepino,
 • budowa wiat przystankowych.

W zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania dróg wydatki wyniosły 613.652 zł, z których wykonano między innymi odnowienie oznakowania poziomowego i pionowego, progi spowalniające, schody przy ulicy Stefana Żeromskiego, remonty utwardzające nawierzchnię dróg w Chlebowie, Krzypnicy, Chwarstnicy, Wirowie, Sobieradzu, Pniewie, Steklinku.

Dział 630 - Turystyka
Wykonane w 99,3% wydatki na kwotę 24.825 zł pokryły wydatki na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych:

 • IV Ogólnopolskich Dni Orienteeringu,
 • Gryfińskich Rajdów Rowerowych,
 • Eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego,
 • V Ogólnopolskich Mistrzostw Pomorza Zachodniego w Marszach na Orientację „Pomerania”,
 • Imprezy na Orientację o Puchar Dyrektora MDK,
 • XXVIII Jesiennego Rajdu Parasolowego,
 • Mikołajkowych Marszów na Orientację,
 • Zimowych Potyczek Krajoznawców.

Opłacono kurs dla organizatorów imprez na orientację, doposażono pracownię turystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do organizowania wycieczek i imprez krajoznawczych takich jak plecaki, karimaty, śpiwory oraz aparat fotograficzny, prenumeratę „Wędrowca Zachodniopomorskiego” oraz przeprowadzone zostało znakowania (zgodnie z ogólnopolskim standardem) pieszych szlaków turystycznych na terenie gminy Gryfino o łącznej długości 112,7 km.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 4.156.519 zł co stanowi 80,5% wykonania planu.

 • Środki finansowe w kwocie 444.133 zł (88,8%) zostały przeznaczone na:
 • gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz planowanych wszczęciem postępowań w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wybudowanych przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości,
 • opłaty sądowe związane z wpisem hipotecznym,
 • koszty wypisów i wpisów z ewidencji gruntów,
 • wykonanie oznaczeń ulic i numerów posesji,
 • koszty zamieszczanych ogłoszeń w prasie,
 • kaucje mieszkaniowe (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia  3 października 2000r.),
 • odszkodowania za grunty przejęte pod drogi powstałe w wyniku podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości.
 • wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 315.000 zł (98,4%),
 • utrzymanie zasobów mieszkaniowych w ramach umowy z Gryfińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego oraz modernizację i remonty budynków mieszkalnych komunalnych – 3.397.386 zł (78,2%).
Dział 710 - Działalność usługowa
W dziale tym zostały wykonane wydatki w wysokości 715.301 zł (87,5%) w zakresie:
 • zmian planu zagospodarowania przestrzennego – 588.340 zł (85,7%),
 • utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi i wojennym, współfinansowania budowy Lapidarium (projekt i nadzór autorski) – 126.961 zł
Dział 750 - Administracja publiczna
Środki finansowe w wysokości 5.959.625 zł (87,8% wykonania planu) przeznaczone zostały na utrzymanie urzędu, i tak:
 • zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy Gryfino (utrzymanie ulic oraz ewidencji ludności) – 431.070 zł (93,1%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 413.482 zł,
   w tym wypłacone nagrody jubileuszowe – 10.272 zł (2 osoby),
  • pozostałe wydatki bieżące – 17.588 zł,
 • środki przekazane do Starostwa Powiatowego w Gryfinie na dofinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy – 25.000 zł (100,0%),
 • utrzymanie i obsługa gminnego biura rady (diety radnych i sołtysów, szkolenia i koszty delegacji radnych) – 200.999 zł (81,4%),
 • koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miasta i gminy Gryfino oraz opłaty mediów, zabezpieczenie bazy lokalowej, ubezpieczenie majątku gminy itp.– 5.182.307 zł (87,9%), z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 3.665.926 zł,
   • w tym wypłacone nagrody jubileuszowe – 76.551 zł (15 osób),
   • wypłacona odprawa emerytalna – 49.142 zł (2 osoby),
   • ekwiwalent za wypłacony urlop – 10.710 zł,

  Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie był realizatorem robót publicznych, prac interwencyjnych, miejscem odbywania stażów i zdobywania doświadczenia zawodowego przez bezrobotnych absolwentów szkół średnich i wyższych. W roku 2003 gmina uczestniczyła w programach dla osób bezrobotnych.
  Ogółem w ramach wszystkich programów zatrudnionych było 45 osób, z tego 26 w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie i 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

  • wydatki na zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 82.244 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 1.434.137 zł.

Wydatki bieżące obejmowały następujące zakupy i usługi:

 •    zakup materiałów i wyposażenia:
  • - materiały biurowe, materiały komputerowe, prenumerata: prasa   krajowa, prenumerata: gazety regionalne, publikacje, aktualizacje,  druki, środki czystości, paliwo, meble biurowe (USC, Wydział
   Finansowo – Księgowy), gabloty, artykuły spożywcze, dekoracje
   świąteczne – UMiG, zakupy związane z organizacją 1-3 Maja, Dnia   Wojska Polskiego,
 •    zakup energii,
 •    zakup usług remontowo – konserwacyjnych:
  • centrala telefoniczna, maszyny do pisania, liczenia, kserokopiarki,   komputery, sieć c.o., inne konserwacje: kasa pancerna, maszyna  frankująca, winda, klimatyzator – serwerownia,
 • zakup usług pozostałych:
  • usługa prawna, usługa windykacyjna, usługa informatyczna, usługa  internetowa, usługa telekomunikacyjna i telefonia komórkowa,  badania okresowe, aktualizacja programów komputerowych, wywóz  śmieci, eksploatacja pojemników, ścieki, kontrola przewodów   kominowych, ogłoszenia prasowe, wytworzenie serwisu
   internetowego, wymiana gaśnic, szkolenia pracowników, usługa  pralnicza, wydruki, utrzymanie maszyny frankującej, naprawa,  przegląd, badania techniczne samochodów, abonament TV, transport,
 • różne opłaty i składki:
  • ubezpieczenia:  samochody, sołtysi,  sprzęt  elektroniczny, ubezpieczenia UMiG od ognia i innych zdarzeń losowych, NNW, OC z  tytułu prowadzonej działalności, imprezy masowe; składki                 członkowskie (Unia Miasteczek Polskich POMERANIA,  Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna),
 • podróże służbowe – krajowe
  • zwrot delegacji z tytułu wyjazdów pracownika na szkolenie, interwencje mieszkańców na terenie gminy, uczestnictwo w organizowanych imprezach i spotkaniach,
 • podróże służbowe – zagraniczne
  • zwrot kosztów delegacji pracowników na spotkania i szkolenia na terenie Niemiec i Danii,
 • nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 114 zł.  
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobieranie podatków od mieszkańców wsi – 42.940 zł (65,9%),
diety sołtysów za udział w sesjach, koszty egzekucji należności gminy z najmu i dzierżaw, koszty bankowe – 77.309 zł (81,7%),

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatkowano środki w wysokości 69.572 zł (100,0%) z przeznaczeniem na uaktualnienie spisów ewidencji ludności – 4.640 zł oraz na organizację i obsługę referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – 64.932 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 92,1% tj. w kwocie 539.680 zł i przeznaczono na:  

 • działalność i bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 210.208 zł (92,1%),
 • wydatki związane z obroną cywilną tj. remont i utrzymanie syren alarmowych – 3.673 zł (52,5%),
 • obsługę i bieżące utrzymanie Straży Miejskiej – 325.799 zł (92,8%), z tego na:
 • wynagrodzenia i pochodne – 273.790 zł,
  • w tym wypłacone nagrody jubileuszowe – 5.019 zł,
 • pozostałe wydatki bieżące – 52.009 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
W tym dziale cała kwota w wysokości 186.831 zł (93,4%) została wydatkowana na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w 1999r.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe 
Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą: 5.019.525 zł (100%), w tym:
 • spłata udzielonego poręczenia pożyczki przyznanej Fundacji Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i gminie Gryfino przez Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. – 5.000.000 zł,
 • wypłaty zasiłków i opłat czynszu mieszkaniowego poborowych będących jedynymi żywicielami rodziny – 19.525 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowane w 92,3% tj. 17.079.267 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych:
 • wynagrodzenia i pochodne – 11.865.323 zł co stanowi 69,5% ogółu wydatków w tym dziale
 • wydatki inwestycyjne – 238.707 zł jest to 1,4% wydatków w tym dziale,
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 4.975.237 zł co stanowi 29,1% wydatków ogółem w tym dziale.

Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę 10.580.501 zł (91,1%) z podziałem na poszczególne placówki:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 2.699.979 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 2.184.910 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 515.069 zł.
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie - 1.914.107 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.566.025 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 348.082 zł.
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 1.353.758 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.124.291 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 229.467 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy – 1.013.787 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 759.895 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 253.892 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 1.488.484 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.034.869 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 453.615 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 527.040 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 407.321 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 119.719 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 606.436 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 476.775 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 129.661 zł.
 • wykonano remonty w szkołach – 710.629 zł,
 • adaptacja i modernizacja oraz zakupy inwestycyjne w placówkach szkolnych – 238.707 zł,
 • wyposażono kuchnię w SP w Chwastnicy – 27.574 zł.
Przedszkola (klasy „0”) wydatkowały kwotę 466.281 zł co stanowi 79,0% planowanych wydatków i w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 98.070 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 91.946 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 6.124 zł,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 61.492 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 55.071 zł,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.421 zł
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 64.237zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 58.447 zł,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.790 zł
 • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 78.457 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 67.468 zł,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 10.989 zł
 • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 94.694 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 78.707 zł,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 15.987 zł
 • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 35.089 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 29.608 zł,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 5.481 zł
 • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 34.242 zł, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 28.082 zł,
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 6.160 zł
 • Gimnazjum wydatkowało kwotę 4.385.026 zł co stanowi 95,6% planowanych wydatków z tego na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 3.260.033 zł
  • pozostałe wydatki rzeczowe – 1.124.993 zł
 • Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Gryfino sfinansowano w wysokości 575.158 zł co stanowi 99,2% planowanych wydatków.
 • Na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 911.557 zł co stanowi 93,3% planu, w tym:
  • wynagrodzenia i pochodne – 641.092 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 270.465 zł
 • Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli związanych z awansem zawodowym w wysokości 80.060 zł co stanowi 99,7% planowanych wydatków.
 • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz koszty komisji egzaminacyjnych w wysokości 80.684 zł (98,5%).
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Łącznie w dziale tym wydatkowano kwotę 327.579 zł, która stanowi 82,0% planu. 
 • W ramach programów polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 16.786 zł na poszczególne zadania:
  • badania mammograficzne w Gryfinie w dniach 18-23 sierpnia oraz w dniu w dniu 13 września w Sobieradzu – 8.986 zł,
  • zakup schodołazu dla dziecka z zanikiem mięśni – 2.700 zł,
  • sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla 4-letniego dziecka głucho-niewidomego – 2.400
  • sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla 3 dzieci chorych na zanik mięśni z terenu gminy Gryfino – 2.700 zł.
 • W ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 310.793 zł w tym na;
  • diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 41.140 zł,
  • koszt realizacji dodatkowych zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia, konsultacji w działaniach interwencyjno-wspierających oraz świadczenia pomocy prawnej,
  • koszt organizacji warsztatów, zajęć terapeutycznych,  szkoleń,  prowadzenie i remont 7 świetlic socjoterapeutycznych, organizację wystawy profilaktycznej „Radość bez alkoholu” oraz pozostałe wydatki związane z działalnością GKRPA – 269.653 zł

Dział 853 - Opieka społeczna
W tym dziale wydatki zostały wykonane w wysokości 6.341.561 zł (95,3%). W ramach tego działu są realizowane przede wszystkim zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Wykorzystane środki zostały przeznaczone na:

 • opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 98.000 zł,
 • zasiłki i pomoc w naturze tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz innych zasiłków celowych w gotówce i w naturze tj. renty socjalne, zasiłki stałe i okresowe, zasiłki macierzyńskie, zakup opału, ubrań, żywności i inne – 3.162.427 zł,
 • dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.152.979 zł,
 • zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 121.169 zł,
 • funkcjonowanie i bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej -1.436.145 zł, z przeznaczeniem na:
  • wynagrodzenia i pochodne – 1.228.236 zł,
  • wydatki inwestycyjne (komputeryzacja) – 39.937 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące – 167.972 zł.
 • sfinansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 92.817 zł  (77,7%),
 • usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wykorzystane w 89,8% co stanowi kwotę 20.657 zł,
 • pozostałe wydatki związane z opieką społeczną - 257.367 zł (96,6%), (sfinansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, środki otrzymane z AWRSP na wypłatę świadczeń dla byłych pracowników PGR i ich rodzin, wyposażenie stołówek szkolnych, utrzymanie Klubu Abstynenta „Feniks” oraz wypłaty innych świadczeń związanych z opieką społeczną).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane wydatki zrealizowane w 93,8% w wysokości 5.083.459 zł zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą działalność świetlic szkolnych, przedszkoli, placówek wychowania pozaszkolnego, i tak:

 • wynagrodzenia i pochodne – 1.554.837 zł co stanowi 30,6% ogółu wydatków w tym dziale
 • pozostałe wydatki rzeczowe – 3.528.622 zł co stanowi 69,4% wydatków ogółem w tym dziale,
  • świetlice szkolne wydatkowały kwotę 799.801 zł (79,9%) z podziałem na poszczególne placówki:
   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie – 167.734 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 157.304 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 10.430 zł, 
   • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie – 155.310 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 141.836 zł
    pozostałe wydatki bieżące – 13.474 zł
   • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie – 95.293 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 89.616 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 5.677 zł
   • Szkoła Podstawowa w Chwastnicy – 50.402 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 46.013 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 4.389 zł
   • Szkoła Podstawowa w Gardnie – 102.366 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 92.617 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 9.749 zł
   • Szkoła Podstawowa w Radziszewie – 11.176 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 9.727 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 1.449 zł
   • Szkoła Podstawowa w Żabnicy – 55.236 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 48.475 zł,
    pozostałe wydatki rzeczowe – 6.761 zł
   • Gimnazjum w Gryfinie – 162.284 zł, w tym:
    wynagrodzenia i pochodne – 141.104 zł,
    pozostałe wydatki bieżące – 21.180 zł
  • przedszkola dla dzieci w wieku 3-6 lat wydatkowały kwotę 3.136.451 zł (100,0%) z podziałem na poszczególne placówki i zadania:
   Na prowadzenie działalności przedszkoli została przekazana dotacja przedmiotowa budżetu gminy w kwocie 3.100.000 zł oraz pokryto koszt remontów bazy lokalowej w kwocie 36.451 zł. Obsługa przedszkoli jest prowadzona przez zakład budżetowy. Na terenie miasta Gryfina działa 5 przedszkoli.
  • placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowały kwotę 1.095.753 zł (89,8%) z podziałem na poszczególne placówki:
   • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 535.114 zł, w tym
    - wynagrodzenia i pochodne – 410.597 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 124.517 zł,
   • Młodzieżowy Dom Kultury – 560.639 zł, w tym
    - wynagrodzenia i pochodne – 417.547 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące – 143.092 zł,
   • sfinansowanie koloni i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży kwotę 6.167 zł (100,0%),
   • stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano - 17.425 zł (99,6%),
   • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 2.457 zł (23,8%).
   • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, przewóz osób na masowe imprezy organizowane w zasięgu gminy i powiatu, konkursy, fundacje, zakupy nagród rzeczowych, itp. – 25.405 zł (90,3%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 10.686.820 zł (109,3%). Środki zostały przeznaczone na zadania własne gminy, i tak:

 • gospodarkę ściekową i ochrona wód (utrzymanie studni, kanalizacji deszczowych, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód deszczowych z dróg gminnych), wydatki inwestycyjne - oczyszczalnia ścieków –
  4.186.440 zł,
 • gospodarkę odpadami (rozwiezienie pojemników do selektywnej zbiórki) – 1.716 zł,
 • oczyszczanie miasta i wsi (zimowe utrzymanie ulic gminnych i powiatowych, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy ulicznych itp.) – 437.513 zł,
 • utrzymanie zieleni w mieście i gminie (poprzeglądowe wycinki drzew na terenach gminnych i ulicach powiatowych, zakup sadzonek drzew i krzewów oraz materiałów edukacyjnych) – 226.777 zł,
 • schroniska dla zwierząt (wyłapywanie i przewóz do schroniska, zakup karmy, akcesoriów oraz usługi weterynaryjnej oraz dotacja celowa) – 26.470 zł,
 • oświetlenie ulic, placów i dróg:
  • oświetlenie ulicy Artyleryjskiej, iluminacja kościoła na Starym Mieście, oświetlenie Planu Księcia Barnima I oraz część ulicy Kościelnej i Tadeusza Kościuszki,
  • wymiana istniejących lamp na energooszczędne (w efekcie tej decyzji opłaty za energię zużytą dla celów oświetlenia ulic zmalały o 35 % w skali miesiąca) – 1.639.732 zł,
 • zakłady gospodarki komunalnej (wydatki na zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z o.o. w Gryfinie) – 4.000.000 zł,
 • pozostała działalność (wydatki związane z komunikacją autobusową-umowa z PKS-oraz przewozy dodatkowe) – 168.172 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.342.183 zł (94,9%) z przeznaczeniem na utrzymanie otrzymanie ośrodków kultury, świetlic i klubów, biblioteki oraz konserwację zabytków znajdujących się na terenie gminy Gryfino, i tak:

 • wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 856.312 zł (99,7%), z tego:
  • - wynagrodzenia i pochodne – 33.278 zł,
  • - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (Gryfiński Dom Kultury) –
   723.272 zł,
  • - pozostałe wydatki bieżące – 99.762 zł,
 • dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna) – 817.800 zł (100,0%),
 • remonty zabytkowych kościołów (Borzym, Wełtyń, Gryfino) – 64.362 zł,
 • modernizacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury, modernizacja murów obronnych przy ul. Rapackiego, renowacja lwów przed wejściem na teren MDK – 169.417 zł,
 • promocja miasta i gminy poprzez organizacje imprez masowych wynikających z kalendarium 2003r. – 434.292 zł,  i tak:
  • kalendarze, foldery informacyjne i reklamowe „Dni Gryfina 2003”,
  • płyta T. Wasilewskiego pt. „Wariacje” oraz wydanie zbioru wierszy gryfinianina W. Świderskiego,
  • zakup specjalistycznych wydawnictw, dzieł m.in. XIX-wiecznej panoramy Gryfina i płaskorzeźby księcia Barnima I – założyciela Gryfina,
  • nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów oświatowych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych związanych z promocją miasta Gryfina,
  • puchary oraz nagrody rzeczowe na imprezy takie jak „Święta w naszym mieście”, „Krzywińskie Biegi Przełajowe”, turnieje szachowe oraz Gryfińskie Spotkania Rockowe,
  • przygotowanie imprez promocyjnych miasta („Dni Gryfia 2003”, „Rytmy Ziemi 2003”, „Dzień Energetyka 2003”, „festyn Intermarche”, „Karton 2003”, „Gryfińskie Spotkania Rockowe”, „Turniej golfa”, plenerowa impreza sylwestrowa),
  • udział w targach promocyjnych np. „Dni Województwa Zachodniopomorskiego”, festyn „Teraz Integracja” w Barzkowicach,
  • dofinansowanie wyjazdu drużyn trampkarzy KS „Energetyk” na turniej piłkarski „Poznańskie Koziołki”,
  • opłacenie sporządzenie wniosku Phare „Cykl imprez towarzyszących obchodom 750 – lecia”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 1.777.881 zł co stanowi 99,9% planowanych wydatków z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • realizacja zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej w tym utrzymanie urządzeń sportowych a w szczególności Centrum Wodnego Laguna – 931.340 zł,
 • remont domków Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji – 20.000 zł,
 • realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu (Stowarzyszenie) – 448.500 zł,
 • zakup biletów na pływalnię dla młodzieży szkolnej – 268.660 zł,
 • organizacja i obsługa imprez sportowych (rajdy rowerowe, biegi transgraniczne) oraz utrzymanie obiektów sportowych (koszenie boisk, wywóz nieczystości, ścieki, energia elektryczna) – 109.381 zł.

 Szczegółowa analiza wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów nie wykazuje nieprawidłowości.W dziale 900 rozdział 90001, paragraf 6050 dotyczącym inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ” w miesiącu grudniu 2003 r. wprowadzono do budżetu kwotę 3.140.500 zł (podstawą była informacja uzyskana od inżyniera kontraktu i Władzy Wdrażającej). Władza Wdrażająca uruchomiła zaliczkę w wysokości 4.143.142 zł, natomiast informację o przelaniu środków na konto wykonawcy przekazała gminie w styczniu 2004 r.W związku z powyższym nie było możliwości dokonania zmian budżetu.Organ Wykonawczy Gminy w ciągu roku na bieżąco monitorował realizację wydatków, zobowiązując dysponentów środków budżetowych do bieżącego składania sprawozdań z realizacji zakresu rzeczowego wydatków.
W wyniku wprowadzonej dyscypliny budżetowej zmniejszono wydatki w stosunku do planu o kwotę 4.124.247 zł. 

Wykonanie wydatków za rok 2003 należy ocenić pozytywnie.

W 2003 roku realizowano zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich.
Wykaz inwestycji kontynuowanych w roku 2003 przedstawia się następująco:
 1. Budowa drogi i zwrotnica w Krzypnicy;
 2. Dokończenie adaptacji pomieszczeń na stołówkę w Szkole Podstawowej w Chwarsticy;
 3. Budowa oświetlenia ulicy Artyleryjskiej;
 4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Gryfinie wraz z budową kanalizacji Północ Gminy;
 5. Kolektor sanitarny ul. Rapackiego;
 6. Wodociąg Steklno i ujęcie wody w Steklnie;
 7. Rekultywacja wysypiska;
 8. Budowa wodociągu w m. Parsówek;
 9. Modernizacja terenów zielonych, Park Miejski;
 10. Docieplenie Szkoły Podstawowej w Cwarstnicy.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

            Budżet gminy Gryfino w roku 2003 był wykonywany przez jednostki budżetowe w powiązaniu z planami finansowymi przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej – zakładów budżetowych takich jak:

 1. Przedszkola
 2. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji

Zakłady budżetowe wypracowują dochody własne oraz mogą otrzymywać dotację, która podlega ograniczeniom zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
Zestawienie przychodów i wydatków - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r przedstawiają 
tabele Nr 11 i tabela Nr 12.
Planowane dotacje z budżetu gminy dla przedszkoli zostały wykonane w 86,5%.
Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla Przedszkoli według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 11.
Przychody zostały wykonane w 86,5% w stosunku do planu na kwotę 3.679.851 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 92,0% w stosunku do planu na kwotę 3.897.318 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił -  (-)217.467 zł

    Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dla zakładu budżetowego 
- Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji  według działów , rozdziałów , paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 12.
Przychody zostały wykonane w 71,0% w stosunku do planu na kwotę 764.605 zł. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 71,2% w stosunku do planu na kwotę 766.699 zł.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – (-)2.094 zł

        Tabela Nr 13 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Drogi publiczne gminne.
Plan przychodów został wykonany w 192,0%, wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2003r wyniosło 14.020 zł, wydatki  zrealizowano na kwotę 14.020 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 14.005 zł

           Tabela Nr 14 przedstawia plan i wykonanie środka specjalnego pn. Stołówki szkolne i pozostała działalność w oświacie.
Plan przychodów został wykonany w 100,0%, wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2003r wyniosło 830.078 zł, wydatki  zrealizowano na kwotę 830.078 zł, plan wydatków zrealizowano w 100,0%

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 108.231 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone są na realizację celów ochrony środowiska – głównie na inwestycje pro-ekologiczne oraz edukację ekologiczną.
           W tabeli Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2003r. według działów, rozdziałów i paragrafów.
Planowane przychody wynosiły 8.542.467 zł, wykonano plan w 85,8% na kwotę 7.326.947 zł .
Planowane wydatki wynosiły 8.542.467 zł, wykonano plan w 68,1% na kwotę 5.813.887 zł .
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.513.060 zł.

Wykaz zadań rzeczowych przedstawia się następująco:

 1. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Gryfinie wraz z budową kanalizacji Północ Gminy – 2.026.818 zł,
 2. kolektor sanitarny ul. Rapackiego – 641.380 zł
 3. wodociąg i ujęcie wody w Steklnie – 168.218 zł,
 4. projekt uzbrojenia działek rejon Reymonta i Jana Pawła (II i III etap) –   45.420 zł,
 5. projekt kanalizacji i gazociągu Pniewo, Żórawki – 69.576 zł,
 6. projekt kanalizacji w Gardnie – 15.425 zł,
 7. oddzielenie kanalizacji w mieście Gryfino – 17.885 zł,
 8. wodociąg dla działek gminnych w Pniewie i Żurawkach – 98.725 zł,
 9. docieplenie budynków komunalnych – 691.070 zł,
 10. rekultywacja wysypiska – 273.865 zł,
 11. budowa wodociągu w m. Parsówek – 24.986 zł,
 12. modernizacja terenów zielonych, Park Miejski – 146.954 zł,
 13. wymiana okien gimnazjum, szkoły SP Gardo i Radziszewo, przedszkola Nr 1, 2, 3, 5 – 530.993 zł,
 14. wymiana okien w budynkach komunalnych – 400.866 zł,
 15. modernizacja systemów grzewczych – 86.606 zł,
 16. awaryjne remonty sieci – 198.525 zł,
 17. docieplenie SP Chwarstnica – 94.179 zł,
 18. koncepcja gospodarki ściekowej Chwarstnica – Sobieradz – Dołgie – 33.166 zł,
 19. docieplenie SP Radziszewo – 48.882 zł,
 20. wodociąg i kanalizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wełtyniu – 46.516 zł,
 21. dotacja celowa na wymianę okien w Bibliotece Publicznej w Gryfinie – 34.938 zł,
 22. zakup pojemników na odpady, piasek , śmietniki i wiadra – 113.678 zł
 23. koszty prowadzenia rachunku bankowego i inne – 5.216 zł.

DŁUG PUBLICZNY

  Łączna kwota długu gminy na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów gminy w tym roku budżetowym.
Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz spłat kwot poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

      Na dzień 31 grudnia 2003r. dług wynosił 2.415.412 zł. w tym:

 1. długoterminowe kredyty -              -         790.300 zł
 2. pożyczki                                           -      1.625.112 zł
Udzielone poręczenia na kwotę 1.820.000 zł, na spłatę kredytu na budowę mieszkań na wynajem zaciągniętego przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gryfinie, i tak:  
 • Uchwała Nr XVI/220/2000 RM z dnia 02.III.2000r.    -             550.000 zł, 
 • Uchwała Nr XXXII/401/01 RM z dnia 31.V.2001r.      -            720.000 zł,
 • Uchwała Nr IV/66/03 RM z dnia 30.I.2003r.                -             550.000 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wynosiła 208.388 zł.

       Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003r, wnoszę w imieniu Organu Wykonawczego  Gminy o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo.
Wnoszę o przyjęcie przedkładanej informacji z wykonania budżetu za rok 2003.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 29 lutego 2004 r.