Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Gryfino, dn. 20.07.2006r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn:

„Wykonanie posadzek rulonowych na korytarzach i okładzin schodów wewnętrznych
w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie”

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl oraz do odebrania w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 11 do dnia 28.07.2006r.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Rozbiórkę istniejącej posadzki,
  • Wykonanie podłoża,
  • Wykonanie posadzek rulonowych na korytarzach i z mas rozlewnych na schodach,
  • Likwidację istniejących wycieraczek obuwia w wiatrołapie od strony ul. Łużyckiej,
  CPV: 45.45.30.00 - 7, 45.43.21.20 - 1, 45.40.00.00 - 6
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia - 28.08.2006r.
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%,
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2006 roku o godz. 1000
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.07.2006r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG, pok. 11a,
 10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 27.08.2006 r.
 11. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1500.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat