Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Gryfino, dnia 06.07.2006 r.

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

„WYKONANIE REMONTU W PRZEDSZKOLU NR 5 W GRYFINIE”

 

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 – REFERAT INWESTYCJI lub w wersji elektronicznej, która jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

 • Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • wymianę starej posadki z deszczułek /parkiet drewniany/ na nową z wykładziny PCV w sali Nr 1 i 5,
  • malowanie pomieszczeń: sala Nr 1, 2, 5 oraz części kuchni,
  • naprawę uszkodzonej części opaski budynku od strony wschodniej.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45442100-8, 45442180-2, 45442190-5, 45432111-5
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2006 r.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena – 100%
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Termin składania ofert upływa dnia 17.07.2006 r. o godz. 1100
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.07.2006 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
 • Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 15.08.2006 r.
 • Uprawnioną osobą do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Duk tel. (0-91)416-20-11 wew. 311 w godz. 800 – 1500
 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat