Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Gryfino, dnia 06.07.2006 r.

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

„WYKONANIE REMONTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE”

 

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 – REFERAT INWESTYCJI lub w wersji elektronicznej, która jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl
 • Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Remont pomieszczeń gospodarczych w piwnicy,
  • Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w budynku szkoły /PARTER i I PIĘTRO/ z wyłączeniem Sali nr 7 i 9.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45400000-1, 45440000-3, 45324000-4.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2006 r.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena – 100%
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2006 r. o godz. 1200
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2006 r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
 • Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 12.08.2006 r.
 • Uprawnioną osobą do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Duk tel. (0-91)416-20-11 wew. 311 w godz. 800 – 1500

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat