Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Gryfino, dnia 06.07.2006 r.

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

„WYKONANIE REMONTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GARDNIE”

 

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 – REFERAT INWESTYCJI lub w wersji elektronicznej, która jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

 • Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • adaptację dwóch pomieszczeń szatni na sale dydaktyczne,
  • malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, holu i portierni,
  • wymianę starej nawierzchni posadzki na nową z wykładziny PCV w dwóch salach lekcyjnych,
  • demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych do sal lekcyjnych,
  • demontaż starych okien drewnianych i montaż nowych z PCV w salach lekcyjnych doświetlających korytarz.
  Wspólny słownik zamówień (CPV):
  45442100-8, 45442180-2, 45442190-5, 45432111-5, 45262500-6, 45453000-7
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.08.2006 r.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena – 100%
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2006 r. o godz. 1100
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2006 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
 • Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 12.08.2006 r.
 • Uprawnioną osobą do kontaktów z wykonawcami jest Pan Roman Duk tel. (0-91)416-20-11 wew. 311 w godz. 800 – 1500

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat