Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

 
 
 

WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DOŁGIE – GMINA GRYFINO
OŚRODEK AKTYWIZACJI POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓLPRACY LOKALNEJ”.

 

Wymagany termin realizacji - 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na www.bip.gryfino.pl oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 13.
 • Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. BUDOWĘ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ / KATEGORIA IX /o powierzchni zabudowy – 127 50 m2, powierzchni użytkowej – 106,27 m2 i kubaturze – 667,48 m2 .
  2. BUDOWĘ PRZYŁĄCZY : wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą lokalizacji istniejącego przyłącza, energetycznego oraz zewnętrznych instalacji
  3. BUDOWĘ ZJAZDU z działki nr 19
  4. WYPOSAŻENIE zgodnie z wykazem
 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Ewa Kubiak Krystyna Klimek tel. (091)4162011 wew.213 lub 113 w godz. 800 – 1500.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego BOI- kancelaria. ogólna.
 • Termin składania ofert upływa dnia 31 lipca 2006 roku o godz. 1000
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2006 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG w Gryfinie przy ulicy 1 Maja 16 pok.11 A.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV):
  45.21.20.00-6,45.33.00.00-9,45.31.51.00-9,45.23.32.20-7
 • Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:
  • pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
 • Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:

„A” W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert / w przypadku spółek cywilnych dla każdego wspólnika/,
 2. koncesję, zezwolenie lub licencję jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
 3. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
 5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 7. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności, wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem, charakterem i wartością prac stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania, a także dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane (referencje) – dla co najmniej 3 prac. ZA WARTOŚĆ ROBÓT ODPOWIADAJĄCĄ WARTOŚCI ROBÓT ZAMAWIAJĄCY UZNAJE ROBOTY O WARTOŚCI +/- 30 % ceny netto podanej w ofercie dotyczącej przedmiotu zamówienia.
 2. W przypadku spółek cywilnych referencje musza być wystawione na poszczególnych wspólników / a nie spółkę/,

W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujące dokumenty:

 1. informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Minimalna kwota środków na rachunku bankowym winna wynosić 100 000 PLN, a zdolność kredytowa minimum 200 000 PLN.
 2. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia wymagana przez zamawiającego – 50 000 euro. W przypadku spółek cywilnych w/w polisę winien przedłożyć każdy ze wspólników.
 • Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000 zł słownie: trzy tysiące

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%

Ogłoszenie niniejsze Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przekazano w dniu 28.06.2006 roku. Ogłoszenie opublikowane w BZP nr 169 poz. 35351 z dnia 05.07.2006 roku.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat