Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wyposażenie placów zabaw”

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż czternastu placów zabaw dla dzieci z drewna impregnowanego nie zawierających opon oraz elementów metalowych, z wyjątkiem elementu karuzeli krzyżowej huśtawek z siedziskami oraz łańcuchów do huśtawek i niezbędnych łączników do montażu drewnianych elementów. Elementy znajdujące się na placach zabaw:

 1. Plac zabaw w Żórawiach:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 2. Plac zabaw w Pniewie:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 3. Plac zabaw w Steklnie:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
  6. drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw, które uniemożliwi przedostanie się na teren placu zabaw psów. Długość terenu ogrodzenia - (100 metrów bieżących) o wysokości 1 metra.
 4. Plac zabaw w Steklinku:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 5. Plac zabaw w Czepinie:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 6. Plac zabaw w Żabnicy:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 7. Plac zabaw w Daleszewie:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 8. Plac zabaw w Radziszewie:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 9. Plac zabaw w Starych Brynkach:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 10. Plac zabaw w m. Sobiemyśl:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 11. Plac zabaw w m. Wełtyń:
  1. 2 wieże z kładką, drabinką i ślizgiem - 1 szt.,
  2. piaskownica czworokątna z bali – 1 szt.,
  3. huśtawka podwójna – 1 szt.,
  4. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  5. równoważnia wagowa na sprężynach 1 szt.;
 12. Plac zabaw w Gryfinie (park miejski):
  1. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 2 szt.,
  2. równoważnia wagowa na sprężynach 2 szt.,
  3. karuzela krzyżowa z 4 siedziskami – 1 szt.,
  4. wieża ze ślizgiem i drabinka o zróżnicowanej wysokości ślizgu – 2 szt.,
  5. huśtawka podwójna (1 siedzisko z oparciem) – 1szt.,
  6. piaskownica sześciokątna– 1szt.,
  7. drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które uniemożliwi przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu ogrodzenia - (100 metrów bieżących) o wysokości 1 metra.
 13. Plac zabaw w Gryfinie (ul. Słowiańska):
  1. 2 wieże z kładką, drabinka i ślizgiem - 1 szt.,
  2. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  3. równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.,
  4. huśtawka podwójna - 1 szt.,
  5. piaskownica sześciokątna– 1szt.
 14. Plac zabaw w Gryfinie (ul. Artyleryjska):
  1. 2 wieże z kładką, drabinka i ślizgiem - 1 szt.,
  2. bujak na sprężynie (np. motor, słoń, konik) – 1 szt.,
  3. równoważnia wagowa na sprężynach - 1 szt.,
  4. huśtawka podwójna - 1 szt.,
  5. piaskownica czworokątna– 1szt.
  6. drewniane ogrodzenie terenu placu zabaw w parku miejskim które uniemożliwi przedostania się na teren placu zabaw psów. Długość terenu ogrodzenia - (100 metrów bieżących) o wysokości 1 metra.

Kod wg CPV – 36535200-2

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Termin wykonania zamówienia: miesiąc od podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje:

 1. wniesienia wadium,
 2. zawarcia umowy ramowej,
 3. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
 4. zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia: miesiąc od podpisania umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. Niepodległości 20, 74-100 Gryfino

ponadto specyfikacja została zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gryfino.pl

 • Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Daniel Cieślak, edukacja@gryfino.pl
 • Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
 • Termin składania ofert upływa dnia 13 lipca 2006 r. o godz. 900.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lipca 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
 • Kryteria oceny ofert:
  • 90% - cena (po uwzględnieniu wszystkich upustów);
  • 10% - gwarancja.

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.