Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Gryfino, dnia 14.06.2006r.

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.

 „Wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu nr 1
w Gryfinie przy ul. Wojska Polskiego 11”

 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na www.bip.gryfino.pl oraz można ją odebrać w siedzibie Zamawiającego pokój 11.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • Demontaż instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej
  • Montaż nowej instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej
  • Demontaż instalacji kanalizacyjnej
  • Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej
  • Niezbędne roboty budowlane ( wykucia i zamurowanie bruzd, wymiana płytek terakotowych itp.)
   CPV: 45.23.24.60-4, E183-9
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 4. Wymagany termin realizacji zamówienia : 6 tygodni od daty przekazania placu budowy
 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 6. Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena – 100%
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 8. Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2006r. o godz. 1000
 9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2006r. o godz. 1030
 10. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 24.07.2006r.
 11. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Anna Ruczko-Lewińska tel. (091)4162011 wew. 313 w godz. 800 – 1500

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat