Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Projekt
„e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
– działanie 1.5 infrastruktura społeczeństw informacyjnego


Gryfino, dnia 02 czerwca 2006r.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 € na zadanie:

"ZAKUP I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO
DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE”
(usługi projektowania i wdrożenia
oprogramowania oraz licencje na oprogramowanie wraz z instalacją oprogramowania oraz
dostawy sprzętu komputerowego i modułów awaryjnego zasilania elektrycznego wraz z instalacją).

 • Zamawiający - Gmina Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gryfino.pl.
 • Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie usługi projektowania i wdrożenia oprogramowania oraz licencje na oprogramowanie wraz z instalacją oprogramowania oraz dostawy sprzętu komputerowego i modułów awaryjnego zasilania elektrycznego wraz z instalacją:

A. „Oprogramowanie”:

 1. system zintegrowany obsługi urzędu - 80 użytkowników (CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania),
 2. system elektronicznego obiegu dokumentów - 80 użytkowników (CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania) wraz z uruchomieniem usług kwalifikowanego podpisu elektronicznego - 30 zestawów (CPV: 74113210-9 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego),
 3. portal WWW wraz z opracowaniem map cyfrowych i baz danych GIS (Wrota Gryfina, Intranet, internetowy system informacji geograficznej) (CPV: 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania).

B. „Oprogramowanie standardowe”:

 1. licencje na serwerowe systemy operacyjne – 4 szt., licencje równoczesnego dostępu do każdego z serwerowych systemów operacyjnych – 80 szt.; licencje na serwery baz danych – 4 szt., licencje równoczesnego dostępu do każdej z serwerowych baz danych – 80 szt. (30242100-8 Licencje na oprogramowanie)
 2. licencje na oprogramowanie do tworzenia i modyfikacji map cyfrowych - 2 szt., licencje na oprogramowanie do przeglądania i wizualizacji map cyfrowych - 4 szt., licencje na oprogramowanie do tworzenia serwisów WWW i obróbki grafiki – 1 komplet, licencje na system zabezpieczeń dla serwera webowego – 1 szt. (30242100-8 Licencje na oprogramowanie),

C. „Sprzęt Komputerowy”:

 1. sprzęt komputerowy: serwery kasetowe typu Blade - 4 szt. z obudową i osprzętem – (CPV: 30260000-9 Serwery), pamięć masowa - 1 szt. (CPV: 30233141-1 Dyskowy system przechowywania), biblioteka taśmowa - 1 szt. (CPV: 30233160-0 Jednostki pamięci taśmowej), szafa montażowa dla serwerów i pamięci masowej i biblioteki taśmowej (CPV: 32424000-1 Infrastruktura sieciowa), rozbudowa systemu zasilania awaryjnego - 1 szt., dostawa i montaż urządzenia awaryjnego zasilania energetycznego - 1 szt. (CPV: 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne).

Usługi projektowania Oprogramowania obejmują:

 1. zaprojektowanie przez Wykonawcę Oprogramowania składającego się z modułów, baz, algorytmów i interfejsów;
 2. wykonanie przez Wykonawcę projektów integracji Oprogramowania.

Wdrożenie Oprogramowania obejmuje:

 1. przeprowadzenie przez Wykonawcę prac programistycznych obejmujących wykonanie i zainstalowanie Oprogramowania oraz Oprogramowania Standardowego na Sprzęcie Komputerowym;
 2. przeniesienie danych z obecnie eksploatowanych systemów do systemu zintegrowanego obsługi urzędu;
 3. wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji Oprogramowania;
 4. przeprowadzenie przez Wykonawcę z udziałem Zamawiającego testów Oprogramowania;

Dostawy sprzętu komputerowego i modułów awaryjnego zasilania elektrycznego wraz z instalacją obejmują:

 1. wykonanie przez Wykonawcę dostaw sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego gwarantującego kompatybilność z Oprogramowaniem i Oprogramowaniem Standardowym;
 2. przeprowadzenie przez Wykonawcę prac obejmujących montaż, instalację i konfigurację Sprzętu Komputerowego.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia - 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 stycznia 2007 r.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.
 • Wysokość wadium 20.000,00 PLN
 • Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, termin składania ofert upływa dnia 03 lipca 2006 roku o godz. 1000.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 02 sierpnia 2006r.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – Beata Pluskota oraz Krzysztof Wernikowski tel. (091)4162011, fax (091)4162702, e-mail: organizacyjny@gryfino.pl - w godz. 800 - 1500.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 lipca 2006 roku. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 34 - I piętro.