Ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie przetargu

Gryfino, dnia 30.05.2006r.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 € na zadanie:

" Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
w wysokości 2 300 000,00 zł.”

Zamawiający - Gmina Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino,

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gryfino.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

 • Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na wykup obiektów sportowych wraz z wyposażeniem od fundacji na rzecz budowy obiektów sportowych w mieście i gminy Gryfino.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia – od dnia 28.06.2006 do dnia 28.06.2006 r.
 • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.
 • Wysokość wadium 10 000,00 PLN
 • Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, termin składania ofert upływa dnia 16.06.2006 roku o godz. 1000
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy zastosowaniu aukcji elektronicznej.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – Jolanta Staruk tel. (091)4162011, fax (091)4162702, e-mail: skarbnik@gryfino.pl w godz. 800 - 1500.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.06.2006 roku. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 30 - I piętro.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat