Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 20 kwietnia 2006 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe;

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Wizytacja siedziby Klubu Abstynenta „Feniks".

III. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2005 - DRUK NR l/L - wypracowanie stanowiska.

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2005 - DRUK Nr 2/L - uwagi i wnioski

V. Wypracowanie stanowisk, opinii i wniosków do projektów uchwal w sprawie:

  1. zmiany Statutu Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/L.
  2. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich - DRUK Nr 4/L.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.