Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 23 marca 2006 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

II. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie bezpieczeństwa dzieci w drodze do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie.

III. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2006 -DRUK NR 1/XLIX. - uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowisk, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń - DRUK NR 2/XLIX.
 2. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 2 i 4 - DRUK NR 2-1/XLIX.
 3. nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Czepino - DRUK NR 2-2/XLIX.
 4. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu - DRUK NR 2-3/XLIX.
 5. nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino prawa użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 wraz z własnością budynków i składników infrastruktury technicznej - DRUK NR 2-4/XLIX.
 6. nabycia na mienie komunalne w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowych i praw z nimi związanych, położonych w obrębie Gardno - DRUK NR 2-5/XLIX.
 7. Uchylenie Uchwały Nr XLIX/652/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. -DRUK NR 3/XLIX.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do powołania na terenie gminy Gryfino Parku Przemysłowego -DRUK NR 5/XLIX.
 9. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego -DRUK NR 6/XLIX.
 10. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego -DRUK NR 7/XLIX.
 11. Zmiana budżetu gminy na 2006r. -DRUK NR 8/XLIX.
 12. Zasady udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino przedszkolach, szkołach oraz w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym - DRUK NR 9/XLlX.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.