Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 27 grudnia 2004 r. o godz. 8.30


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:
1/ Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005 - DRUK Nr 1/XXIX. 
2/ Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok - DRUK Nr 2/XXIX.
3/ Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2005 rok - DRUK Nr 3/XXIX.
4/ Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie - DRUK Nr 4/XXIX. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa - DRUK Nr 5/XXIX.
6/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino - DRUK Nr 6/XXIX, 
7/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych lokali mieszkalnych oraz do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych - DRUK Nr 6-1/XXIX, 
8/ zmiany uchwały nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 6-2/XXIX. 
9/ Nadanie nazwy urzędowej ulicy, położonej w obrębie 5 m. Gryfino – DRUK Nr 7/XXIX.
10/ Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005 - DRUK Nr 8/XXIX. 
11/ Zmiana uchwały Nr XXXII/392/01 z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obrębie nr 4 m. Gryfino - rejon ulicy Reymonta, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - DRUK Nr 9/XXIX.
12/ Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 - DRUK Nr 10/XXIX. 
13/ Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo - DRUK Nr 11/XXIX. 
14/ Podjęcie uchwały w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych - DRUK Nr 12/XXIX. 
15/ Przyjęcie programu „Bezpieczna Gmina” - DRUK Nr 13/XXIX.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.