Protokół nr 37/04

Protokół nr 37/04

PROTOKÓŁ  NR  37/04

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego w  dniu  20.09.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyło  5  radnych.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik  nr 1.

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca Komisji  odczytała  PROTOKÓŁ  NR  36/04  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.  Zapoznanie  się  z  warunkami  nauczania  i stanem  technicznym w  Szkole  Podstawowej  nr 4  w  Gryfinie  oraz  w  Szkole   Podstawowej w  Radziszewie.

Następnie  członkowie  Komisji  udali  się  w  teren  w  celu  zapoznania  się  z  warunkami nauczania  i  stanem  technicznym  w  Szkole  Podstawowej  nr  4  w  Gryfinie  oraz  w  Szkole  Podstawowej  w  Radziszewie..

Notatka  z  wyjazdowego  posiedzenia  stanowi  załącznik  nr 3.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

      Protokółowała

          Referent

       Kinga  Rataj

 

NOTATKA

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  w  dniu: 20.09.2004 r.

 

Tematem  posiedzenia  było: „Zapoznanie  się  z  warunkami  nauczania i  stanem  technicznym w  Szkole  Podstawowej  nr 4  w  Gryfinie  oraz w  Szkole   Podstawowej  w  Radziszewie.”

 

Szkoła  Podstawowa  nr  4  w  Gryfinie

Z  informacji  Dyrektora  szkoły  Pani  Ireny  Bis  i  własnych  obserwacji  wynika, że:

w  placówce  jest  10  oddziałów  dzieci:

- oddział  „0” - 13 dzieci

- oddział   I     16 dzieci

- oddział  II  -   15 dzieci

- oddział  III –  21 dzieci

- oddział IV  -   8  dzieci

- oddział V   -  19 dzieci

- oddział VI -   21 dzieci

Ww.  oddziały  zajmują  5  sal  lekcyjnych. Ogółem  do  szkoły  uczęszcza  113  uczniów.

Do  Szkoły  Podstawowej  nr 4  w  Gryfinie  uczęszczają  dzieci  z  rejonu  ulic:

- Piastów, Energetyków, Niepodległości, Bolesława  Chrobrego, Tadeusza  Kościuszki, 1 Maja, Słowiańska, Bolesława  Krzywoustego, Sprzymierzonych, Grunwaldzka, Garbarska, Targowa, Flisacza, Łączna.

Ponadto  placówka  posiada: salę  gimnastyczną, stołówkę, która  również  pełni funkcję  świetlicy  szkolnej, salę  komputerową, salę  plastyczną, gabinet  lekarski  i sklepik  szkolny. W  szkole  zatrudnionych  jest  20  nauczycieli.

Bardzo  dobry  stan  techniczny  placówki  oraz  pełne  zaplecze  sportowe  nie  wymagają w  najbliższym  czasie  nakładów  inwestycyjnych. Niedawno  została  zrobiona  nowa elewacja  budynku, wymalowano  całą  szkolę  po  remoncie  sieci  c.o.  oraz  instalacji elektrycznej.

W  najbliższym  czasie  należy  zakupić  wykładzinę, która  zostanie  położona  na  betonowych  posadzkach  korytarzy  i  nowe  szafki  do  szatni.

 

Szkoła  Podstawowa  w  Radziszewie

W  placówce  jest  7  oddziałów  dzieci:

- oddział  „0” - 15 dzieci

- oddział   I     14 dzieci

- oddział  II  -   10 dzieci

- oddział  III –  15 dzieci

- oddział IV  -  12 dzieci

- oddział V   -  17 dzieci

- oddział VI -   12 dzieci

Ww.  oddziały  zajmują  6  sal  lekcyjnych. Ogółem  do  szkoły  uczęszcza  95  uczniów.

Do  SP  w  Radziszewie  uczęszczają  dzieci  z  Radziszewa, Daleszewa  i  Łubnicy.

Ponadto  placówka  posiada: salę  gimnastyczną (oddalona  od  szkoły  o  50 m), punkt  biblioteczny  i  gabinet  lekarski.

Budynek  usytuowany  frontem  do  szosy  Szczecin – Gryfino  w  odległości  około  15 m od  jezdni. Teren  przy  szkole  jest  utwardzony  z  ciągami  komunikacji  pieszej.

Przy  szkole  usytuowane  jest  boisko. Stan  techniczny  szkoły  budzi  wiele  zastrzeżeń.

     

     

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

      Protokółowała

          Referent

       Kinga  Rataj