Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa Publicznego 

na  posiedzeniu  w  dniu  02 czerwca  2004 r. godz. 1700.

                       

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/ otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

II. Omówienie  sprawy  zakłócania  ciszy  nocnej  w  lokalu  MAX  przy ul. Szczecińskiej 37.

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.