Protokół nr 25/03

Protokół nr 25/03

PROTOKÓŁ NR 25/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego w dniu 22.12.2003 r.

                                           

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk,

- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 24/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 


II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

 

1/ wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

2/ nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Gryfinie - załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 6 radnych.

3/ przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

4/ zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2004 rok - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

5/ zmiany uchwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, części terenu działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

6/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizyczny w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe -   załącznik nr 8.

Z – ca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Teresa Drążek – szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. materiał.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Jednocześnie wnioskuje o rozważenie możliwości rozszerzenia udzielenia bonifikaty na grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej.  

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

7/ nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 4 miasta Gryfino - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

8/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie Pniewo - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

9/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Wełtyniu przy ul. Leśnej nr 1 - działka nr 455/2 oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

10/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Gryfino w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

11/ wystąpienia Gminy Gryfino z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej działającej w formie związku stowarzyszeń - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

12/ zmiany uchwały w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

13/ przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004” - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

14/ regulaminu wynagradzania nauczycieli - załącznik nr 16.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz szczegółowo omówił członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

15/ uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

16/ zmiany budżetu gminy na 2003 rok - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

17/ ustalenia wykazu wydatków z budżetu roku 2003 nie wygasających z upływem roku budżetowego - załącznik nr 19.

Brak materiału. Komisja nie omawiała ww. projektu uchwały.  

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 20.  

 


III. Analiza przebiegu sezonu letniego. Wypracowanie wniosków.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska zaproponowała przełożenie ww. tematu na posiedzenie w miesiącu styczniu.

Komisja przyjęła propozycję Przewodniczącej Komisji.

 


IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska przedstawiła członkom Komisji:

- odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 22.09.2003 r. - załącznik nr 21,

- odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 27.10.2003 r. - załącznik nr 22,

- „Koszty utrzymania ucznia w szkołach w Mieście i Gminie Gryfino w roku 2003” oraz „Koszty utrzymania oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i przedszkolach” - załącznik nr 23 i załącznik nr 24.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 22 stycznia (poniedziałek) o godz. 8152004 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj