Protokół nr 23/03

Protokół nr 23/03

PROTOKÓŁ  NR  23/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego w  dniu  3.11.2003 r.

                                           

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna   Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Przewodnicząca  Komisji  poinformowała, że porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu  -  załącznik  nr 2.

 

ppkt. 2.

Przewodnicząca  Komisji  odczytała  PROTOKÓŁ  NR  22/03  z  poprzedniego  posiedzenia, który  przyjęto  bez  uwag.

 

Ad. II.  Przygotowanie  propozycji  do  planu  pracy  Komisji  i  Rady  na  2004 rok.

Członkowie  Komisji  przygotowali  propozycje  do  planu  pracy  Komisji  na  2004 rok - załącznik  nr 3.

Komisja  nie  zgłosiła  propozycji  do  plany  pracy  Rady  na  2004 rok.

 

Ad. III.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  1  grudnia (poniedziałek ) o  godz. 815  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodniczący  Komisji  stwierdził, że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

     Referent

 Kinga  Rataj