Protokół nr 16/03

Protokół nr 16/03

PROTOKÓŁ Nr 16/03

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

odbytego na posiedzeniu w dniu: 28.07.2003 r.

    

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska.

Stwierdziła prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 6 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie p. Roman Rataj,

- Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino- p. Zenon Ścisłowski,

- Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej KPP Gryfino - p. Janusz Osicki.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.   

 

ppkt.2.

Porządek obrad posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 3.

 

ppkt. 3.

Przewodnicząca Komisji odczytała PROTOKÓŁ NR 15/03z poprzedniego posiedzenia Komisji, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino

i

Ad. III. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego – współpraca Straży Miejskiej i Policji.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – czy nasze miasto jest bezpieczne?

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – dynamika przestępczości utrzymana jest na poziomie roku 2002. Najczęściej popełnianymi wykroczeniami (pospolitymi), które dokuczają społeczeństwu są:

- spożywanie alkoholu w miejscach publicznych tj.: centrum miasta,

- zaśmiecanie miejsc publicznych,

- bieganie bezpańskich psów,

- niszczenie urządzeń użyteczności publicznej.

W tym roku nałożyliśmy duży nacisk na zwalczanie wykroczeń pospolitych.

Również chciałbym powiedzieć, że nieznacznie przybywa zdarzeń drogowych, ale są to zdarzenia kolizyjne tzw. drobne. Natomiast diametralnie spadła ilość wypadków, w których występują osoby pokrzywdzone (ranni). Dla porównania - w I półroczu roku ubiegłego takich wypadków było 57, natomiast w I półroczu br. - odnotowano 37 wypadków. Przestępczość nieletnich utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – w ostatnim okresie odnotowaliśmy wzrost przestępczości alkoholowej. W I półroczu br. zatrzymano 104 kierowców, którzy po spożyciu alkoholu kierowali samochodem. Generalnie uważam, że nasze miasto jest postrzegane jako bezpieczne.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – chodząc do pracy spotykam ludzi, którzy spożywają alkohol w miejscach publicznych tj.: przy sklepie nocnym oraz na placu przy sklepie „KOKOS 2”. Uważam, że takie sytuacje nie powinny mieć miejsca.

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski –miejsca, które Pani wymieniła kontrolowane są przez całą dobę. Prawie każdego dnia nakładane są mandaty z art. 43. Jednak trzeba mieć nadzieję, że z biegiem czasu ww. problem zostanie rozwiązany.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – często bywa tak, że osoba, która otrzymuje mandat karny jest niewypłacalna. Ww. problem dotyczy pewnej grupy ludzi.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – chciałabym przekazać prośbę mieszkańców Górnego Tarasu, którzy niedawno kupili mieszkanie na Kwadracie.

W pobliżu tych ludzi mieszka dealer narkotyków, który w swoim mieszkaniu sprzedaje narkotyki. Bardzo często zdarza się, że kupujący mylą mieszkania i pukają do niewłaściwych drzwi. Również duży problem stanowi Restauracja „Starówka”, w której zawsze można spotkać dealerów handlujących narkotykami. Odczucie zdesperowanych ludzi jest takie, że Policja niechętnie interweniuje na zgłoszenia mieszkańców, ponieważ właściciele restauracji jest kolegą wielu policjantów.

Mieszkańcy„Kwadratu” twierdzą, że w związku z powyższym przyjazd policji na zgłoszoną interwencję odwlekany jest w czasie. Czy jest to prawda?

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – uważam, że jest to subiektywne odczucie kilku mieszkańców. Niezależnie od tego, kto jest właścicielem jakiegoś lokalu, każda przyjęta przez dyżurnego interwencja jest sprawdzona. Trudno mi mówić o sposobie załatwiania interwencji, trzeba byłoby przyjrzeć się konkretnemu przypadkowi. Na podstawie wiedzy, którą posiadam uważam, że w tej restauracji nie dochodzi do handlu narkotykami.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – nie sądzę, że jakakolwiek osoba odważyłaby się wejść z narkotykami na teren restauracji. Być może są osoby, które wchodzą do ww. lokalu pod wpływem narkotyków. Uważam, że sprzedaż narkotyków na terenie restauracji jest niemożliwa.

Radny Antoni Rak - spacerując po naszym mieście muszę stwierdzić, że jest lepiej, chociaż trudno jest wykorzenić to, co jest złe. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na naszą młodzież, która z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę nad ranem wraca do swoich domów z różnych imprez. Zachowanie młodzieży jest bardzo naganne (słychać różnego rodzaju wyzwiska, krzyki, łamanie znaków drogowych itd.).

Bardzo proszę, aby Policja i Straż Miejska częściej zwracała uwagę na zachowanie młodzieży, która wraca nad ranem do domów.

Następnym problemem jest to, że powstaje coraz większa ilość różnego rodzaju lokali, które sprzedają alkohol. Uważam, że należy przestrzegać godziny otwarcia wszystkich lokali. Jako wieloletni mieszkaniec Gryfina i radny, bardzo Was o to proszę.

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – uważam, że organ który ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli w lokalach handlujących alkoholem, powinien je przeprowadzać. Całkiem inny może być wynik przeprowadzonej kontroli przez służby cywilne.

Uważam, że takich kontroli powinno być więcej.

Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie p. Roman Rataj - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli godzin otwarcia podmiotów handlujących alkoholem oraz pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim  

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz - czy policja przeprowadza kontrole lokali, w których odbywają się dyskoteki ? Wiem od kilku matek, których dzieci chodzą na dyskoteki, że sprzedaż narkotyków jest uważana za coś normalnego.

Nadkomisarz Sekcji Kryminalnej Janusz Osicki – przeprowadzanie kontroli wewnątrz lokalu jest wręcz niemożliwe. Natomiast na zewnątrz lokalu przeprowadzamy różnego rodzaju działania, które hamują sprzedaż narkotyków.

Radny Antoni Rak - jaka jest współpraca Policji, Straży Miejskiej ze Strażą Graniczną? Czy są wspólne patrole?

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – współpraca Policji ze Strażą Graniczną polega na tym , że każdej nocy weekendowej mamy dwuosobowe patrole Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej. W czasie jednej nocy takich patroli jest 4.

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska – proszę powiedzieć czy współpraca Policji ze Strażą Miejską układa się dobrze, czy źle?   

Naczelnik Prewencji Ruchu Drogowego KPP Gryfino - p. Zenon Ścisłowski – chciałbym powiedzieć, że współpraca Policji ze Strażą Miejską w Gryfinie jest wyjątkowa. Polega ona na tym, że zawsze współdziałamy i wykonujemy wspólne służby. Po ostatnich rozmowach z Komendantem Straży Miejskiej ustaliliśmy, że po wakacjach będzie jeszcze więcej wspólnych służb. W związku z powyższym zaplanujemy większą ilość patroli na noce weekendowe. Natomiast jeżeli występują jakieś drobne niedociągnięcia, to na bieżąco są rozwiązywane.  

Komendant Straży Miejskiej w Gryfinie p. Roman Rataj - chciałbym potwierdzić słowa Naczelnika Prewencji Ruchu Drogowego p. Zenona Ścisłowskiego.

Także uważam, że współpraca Straży Miejskiej z Policją jest bardzo dobra.

 

Ad. IV. Sprawozdanie Straży Miejskiej za I półrocze 2003 r.

Materiał informacyjny do powyższego punktu członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

Komendant Straży Miejskiej p. Roman Rataj przedstawił członkom Komisji materiał pn.: „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za okres 1.04.2003 r. do dnia 30.06.2003 r.”  

Ww. materiał stanowi załącznik nr 4.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem i przyjęła je bez uwag.    

W związku z powyższym Komisja wypracowała następujący wniosek:

do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

Komisja wnioskuje aby członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzali kontrole godzin otwarcia podmiotów handlujących alkoholem oraz pod kątem sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 6 radnych.

 

Ad. V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji radna Janina Nikitińska ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 26 sierpnia (wtorek ) o godz. 810 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknęła posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina Nikitińska

 

Protokółowała

  Referent

Kinga Rataj