Protokół nr 7/03

Protokół nr 7/03

PROTOKÓŁ  Nr  7/03

z  posiedzenia  Komisji  Spraw  Społecznych i  Bezpieczeństwa  Publicznego

odbytego  na  posiedzeniu  w  dniu: 13.03.2003 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonała  Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska.

Stwierdziła  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  6  osób  w  posiedzeniu uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik nr 1.

Ponadto  w  posiedzeniu  udział  wzięli:

- Komendant  Miejsko – Gminny  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie  p. Bronisław  Tessar,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Chwarstnicy  p.  Teresa  Sarna,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Gardnie  p.  Jolanta  Majewska,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Żabnicy  p. Sławomir  Fuks,

- Dyrektor  Gimnazjum  w  Gryfinie  p.  Danuta  Bus,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Radziszewie  p.  Helena  Gęślowska,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 2  w  Gryfinie  p.  Stanisław  Fabian,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 1  w  Gryfinie  p.  Janina  Fabian,

- Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr 4  w  Gryfinie  p.  Irena  Bis,

- ZNP  Gryfino, Stowarzyszenie  Wolność  p.  Elżbieta  Tomaszczyk, 

- Kurator  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  p.  Maria  Podleśna,

- Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gryfinie  p.  Krzysztof  Siudek,

- Komenda  Powiatowa  Policji  w  Gryfinie  p.  Janusz  Osicki.

Lista  zaproszonych  gości  stanowi  załącznik nr 2.

 

ppkt.2.

Porządek  obrad  posiedzenia  Komisji   stanowi  załącznik  nr 3.

 

Ad. II. Informacja  na  temat  stanu  przygotowania  przeciwpożarowego na  terenie  miasta  i  gminy.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Komendant  Miejsko - Gminny  Straży  Pożarnej   p.  Bronisław  Tessar   szczegółowo  omówił  członkom  Komisji  „Sprawozdanie  z  działalności  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  za  2002  rok  oraz  przygotowanie  jednostek  samorządowych  na  okres  występujących  zagrożeń  w  roku  2003  w  gminie  Gryfino”    

Ww.  materiał  stanowi  załącznik nr  4.

Radny  Jan  Kozłowski – na  jakim  etapie  jest  zakup  drabiny  strażackiej  o  dużym  zasięgu  i  jak  do  tego  problemu  podchodzą  inne  gminy  z  terenu  naszego  powiatu ?

Komendant  Miejsko - Gminny  Straży  Pożarnej   p.  Bronisław  Tessar  - muszę z  przykrością  stwierdzić, że  drabina  o dużym  zasięgu  nie  została  jeszcze  kupiona, ponieważ  koszt  zakupu  nowej  drabiny  wynosi  1,5 mln zł,-. Uważam, że  jednostkom  Państwowej  Straży  Pożarnej  bardziej  przydatniejszy  byłby  podnośnik – drabina o  wysokości   40  metrów.  Na  dzień  dzisiejszy  jesteśmy  na etapie  wymiany  wszystkich  samochodów  Państwowej  Straży  Pożarnej. W  ostatnim  czasie  został  zakupiony  nowy  samochód  marki  Mercedes, który   służy  do  ratownictwa  drogowego. Korzystamy  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Dzięki  50%  dotacji  Komendy  Głównej  Straży  Pożarnej  i  50 %  dotacji  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska. w  kwietniu  br.  otrzymamy   samochód  ciężki   z  8  tonami  pojemności  wody  oraz  samochód  średni  na  podwoziu  MENA   z  dużym  wypasem. W  tym  roku  złożę wniosek  do  Starostwa  Powiatowego  w  Gryfinie  o  pokrycie  50%

kosztów  na  zakup  drabiny  wysokościowej, a  drugie  50%  będę  starał  się  uzyskać ze środków   pomocowych. 

Radny  Jan  Kozłowski – dlaczego  inne  gminy  z terenu  naszego  powiatu  nie   uczestniczą  w  dofinansowaniu  zakupu  drabiny ?

Komendant  Miejsko - Gminny  Straży  Pożarnej   p.  Bronisław  Tessar  - jest  to  niemożliwe, ze  względu  na  to, że  gminy   bardzo  biedne.

Radny  Antoni  Rak – proszę  o  udzielenie  odpowiedzi  na następujące  pytania:

- jakiej  pomocy  oczekuje  Państwowa  Straż  Pożarna  od  Gminy  Gryfino ?

- jaka  jest  współpraca  pomiędzy  Państwową  Strażą  Pożarną, a  zawodową  Strażą Pożarną  z  Dolnej  Odry ?

- czy  jest  współpraca  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Gryfinie  z  jednostką  Straży Pożarnej  w  Gartz ?,     

- czy  Dyrektorzy  Szkół, Przedszkoli  lub  innych  instytucji  zwrócili  się  do  PSP z  prośbą  o  wylanie  w  okresie  zimowym  sztucznych  lodowisk ?

Komendant  Miejsko - Gminny  Straży  Pożarnej   p.  Bronisław  Tessar  - chciałbym  serdecznie  podziękować  gminie  Gryfino  za  przyznawanie  dla  Państwowej  Straży  Pożarnej  stałej  dotacji w  wysokości  25  tys. zł,-. Jest  to  dla  nas  duża  pomoc. Jeżeli  chodzi  o  współpracę  z  zawodową  Strażą  Pożarną  z  Dolnej  Odry, to  muszę  powiedzieć, że  współpracy  w  zakresie  operacyjnym  nie  ma. Z  chwilą  kiedy powstała  Zakładowa  Służba  Ratownicza, Państwowa  Straż  Pożarna  nie  ma  obowiązku wzywania  ich  do  pomocy  przy  gaszeniu  pożarów. Zakładowa  Służba  Ratownicza  służy  wyłącznie  do  zabezpieczenia  operacyjnego  Dolnej  Odry. W   zeszłym  roku  w  Słubicach  zostało  podpisane  porozumienie  na  współpracę  między  Polską, a  Niemcami. Nasza  jednostka  straży  pożarnej  bierze  udział w  różnego  rodzaju  ćwiczeniach  Międzynarodowych. Ostatnie  takie ćwiczenia  odbyły  się

w  Myśliborzu. Współpracujemy  z  jednostkami  Straży  Pożarnej  w  Schwedt, Gartz. Z  przykrością  muszę  stwierdzić, że  ani  jeden  Dyrektor  szkoły, przedszkola  nie  zwrócił  się  do  nas  z  prośbą  o  wylanie  sztucznego  lodowiska.

Komisja  przyjęła  „Sprawozdanie  z  działalności  Ochotniczych  Straży  Pożarnych za  2002  rok”   bez  uwag.

 

Ad. III. Problem  narkomanii  i  alkoholizmu  w  szkołach – bezpieczna  szkoła.

Materiał  informacyjny  do  powyższego  punktu  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Kurator  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  p.  Maria  Podleśna  przedstawiła  członkom  komisji  informację  nt.:

- ile  rodzin  ma  ograniczone  prawa  rodzicielskie  i  kuratora  sądowego,

- ilu  młodocianych  trafia  do  sądu  za  popełnione  przestępstwa  i  wykroczenia  i  jakie  najczęściej  otrzymują  wyroki,

- jakie  przestępstwa  i  wykroczenia  popełniają  młodociani.

Ww.  informacja  stanowi  załącznik nr  5.

Przedstawiciele  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Gryfinie  p.  Krzysztof  Siudek i p. Janusz  Osicki  przedstawili  członkom  komisji  informację  nt.:

- podjętych  działań  profilaktycznych  związanych  z  narkomanią  i  alkoholizmem.

Ww.  informacja  stanowi  załącznik nr  6.

Dyrektorzy  szkół  przedstawili  informacje  nt.:

- przeciwdziałanie  przejawom  patologii  na  terenie  szkół.

Ww.  informacje  stanowią  załącznik nr  7.

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień   komisja  wypracowała  następujące  wnioski: 

do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Gryfino.Komisja  wnioskuje o:

- zwiększenie  ilości  godzin  lekcyjnych  na  prowadzenie  kół  zainteresowań  w  szkołach,

- przyznanie  szkołom  wiejskim  ˝  etatu  pedagoga  szkolnego  i  zwiększenie godzin  zajęć  w  świetlicach  socjo- terapeutycznych  w  szkołach,

- zakupienie  dla  Straży  Miejskiej  psa  wyszkolonego w  zakresie  wykrywania narkotyków  celem   prowadzenia  działalności  antynarkotykowej  w  szkołach  i  miejscach  publicznych  na  terenie  miasta  i  gminy  Gryfino.

do  Rady  Miejskiej:

Komisja  wnioskuje do  Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Gryfinie  o  spowodowanie  przyspieszania  trybu  postępowania  w  sprawach  przestępstw  i  wykroczeń  dokonywanych  przez  nieletnich.  Proponowany  termin  rozpatrzenia  sprawy  do  3 m- cy

 

Ad. IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  przedstawiła  członkom  komisji pismo  skierowane  do  Radnych.

Komisja  Spraw  Społecznych  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  zapoznała  się  z  treścią  listu „dla  Antosia”.

Ww.  pismo  stanowi  załącznik nr 8.

 

Przewodnicząca  Komisji  radna  Janina  Nikitińska  ustaliła   termin  następnego  posiedzenia  Komisji   na  dzień  20  marca (czwartek) o  godz. 810  2003 r.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu   Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  porządek  obrad  wyczerpano  w  całości  i  zamknęła  posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina  Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

 Kinga  Rataj