Protokół nr 6/03

Protokół nr 6/03

PROTOKÓŁ   Nr   6/03

z   posiedzenia   Komisji   Spraw   Społecznych i   Bezpieczeństwa   Publicznego

odbytego   na   posiedzeniu   w   dniu   21.02.2003 r.  

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonała   Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska.

Stwierdziła   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   6   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Ponadto   w   posiedzeniu   udział   wzięli:

- Burmistrz   Miasta   i   Gminy   p.   Henryk   Piłat,

- Z- ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk,

- Skarbnik   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Jolanta   Staruk,

- Kierownik   Referatu   Planowania   Przestrzennego   i   Aktywizacji   Gospodarczej p.   Teresa   Drążek,        

- Inspektor   Referatu   Planowania   Przestrzennego   i   Aktywizacji   Gospodarczej p.   Helena   Bobrowicz,        

- Inspektor   Wydziału   Działalności   Gospodarczej, Rolnictwa   i   Gospodarki Nieruchomościami   p.   Helena  

   Pasztaleniec,

- Z –ca   Naczelnika   Referatu   Inwestycji   p.   Ewa   Kubiak,

- Naczelnik   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Piotr   Romanicz,      

- Przedstawiciel   Związku   Nauczycielstwa   Polskiego   p.   Tadeusz   Sikora,

- Przedstawiciele   tygodnika   powiatowego „Echo   Gryfina   i   okolic” – p.   Justyna   Siwek   i   p.   Tadeusz Wasilewski.

 

ppkt.2.

Przewodnicząca   Komisji   radna    Janina   Nikitińska   zaproponowała   wprowadzenie do   porządku   obrad   Komisji   dwóch   nowych   wersji   uchwał:   DRUK   NR 6/V, DRUK   Nr 7 –1/V   oraz   czterech   dodatkowych   projektów   uchwał   w   sprawie:

- zmiany   uchwały: Nr IV/66/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30.01.2003 r.   w   sprawie   udzielenia   poręczenia   spłaty   kredytu   na   budowę   mieszkań   na   wynajem   dla   Banku   Gospodarstwa   Krajowego   z   tytułu   zaciągniętego   kredytu   przez   Gryfińskie   Towarzystwo   Budownictwa   Społecznego   Spółka   z o.o.   w   Gryfinie -    DRUK   NR 11/V,

- nadania   imienia   Publicznemu   Gimnazjum   w   Gryfinie, przy   ul. Iwaszkiewicza 70 - DRUK   NR 12/V,

- przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino, terenów   w   obrębach: Wełtyń II, Nr 4   miasta   Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, gmina   Gryfino, na   trasie   projektowanego, nowego przebiegu   drogi   krajowej   nr 31 – DRUK   NR 13/V,

- zmiany   uchwały: Nr XLIX/641/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października 2002 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino – terenów   w   obrębie Żórawie – DRUK   NR 14/V.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

ppkt.3.

Przewodnicząca   Komisji   odczytała    PROTOKÓŁ   NR   4/03 i PROTOKÓŁ   NR 5/03 z   poprzednich   posiedzeń   komisji, które   przyjęto   bez   uwag.

 

Ad. II. Informacja   o   stanie   realizacji   uchwały   nr   XXXVIII/511/01   z   dnia   31   grudnia   2001 r.   w   sprawie   założeń do   planu   zaopatrzenia   miasta i   gminy   Gryfino   w   ciepło,   energię   elektryczną   i   paliwa   gazowe.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 3.

Z –ca   Naczelnika   Referatu   Inwestycji   p.   Ewa   Kubiak    szczegółowo   omówiła członkom   komisji   ww.   informację.

Komisja    zapoznała   się   z   informacją.

 

Ad. III. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i   wniosków   do   projektów   uchwał w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

1/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenu   działek   Nr   261/1   i   261/2,   części działki   Nr   231   i   części   działki   Nr   275   w   obrębie   Radziszewo,   gmina   Gryfino   - załącznik nr 4.       

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6 radnych.

2/ zmiany   uchwały   Nr   XXII/279/2000   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   21 września   2000 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino -   teren   składowiska   odpadów   komunalnych   w   Gryfinie   - załącznik nr 5.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.                                      

3/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   Gryfino   -   obejmującej   teren   w   rejonie   ulicy   Konopnickiej (obr. 2   Gryfino)   - załącznik nr 6.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych, przy   1   glosie   przeciwnym   i   0   głosach   wstrzymujących   się.

4/ zmiany   uchwały   Nr   XLIX/640/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października   2002 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   gminy   Gryfino – w   miejscowości Chwarstnica   - załącznik nr 7.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.

5/ zmiany   uchwały   Nr   III/47/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30   grudnia   2002   r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   planu   ogólnego   zagospodarowania przestrzennego   Miasta   i   Gminy   Gryfino,   zatwierdzonego   Uchwałą   Rady   Narodowej Nr   XIII/90/90   z   dnia   26.04.1990r.,   ogłoszoną   w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Szczecińskiego   nr   14   z   dnia   2.05.1990r.   poz.   204   wraz z   późniejszymi   zmianami,   zmienionej   uchwałą   Nr   IV/65/03   Rady   Miejskiej w   Gryfinie   z   dnia   30   stycznia   2003r. - załącznik nr 8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6 radnych.       

6/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej,   części   nieruchomości gruntowej   zabudowanej,   położonej   w   obrębie   5   m.   Gryfino   - załącznik nr 9.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.

7/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   gminnych   lokali   użytkowych, położonych   na   terenie   miasta   i   gminy   Gryfino   wraz   z   oddaniem   w   użytkowanie wieczyste   lub   sprzedażą   gruntów,   na   których   znajdują   się   lokale   oraz   ustalenia zasad   sprzedaży   - załącznik nr 10.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych, przy   0   glosach   przeciwnych   i   1   głosie   wstrzymującym   się.

8/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej   nieruchomości   zabudowanej, położonej   w   Daleszewie   przy   ul. Sportowej   6   -   działka   nr   154/1   - załącznik nr 11.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.      

9/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości   zabudowanej,   położonej   w   Gryfinie   przy   ul. Grunwaldzkiej   nr   7   - załącznik nr 12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.

10/ nabycia   na   mienie   gminne   w   drodze   wykupu   części   nieruchomości   gruntowej, położonej   w   obrębie   Wirów   - załącznik nr 13.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.

11/ udzielenia   gminnym   instytucjom   kultury   bonifikaty   od   opłat   rocznych   za   użytkowanie   wieczyste   nieruchomości   gruntowych   - załącznik nr 14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6 radnych.

12/ ogłoszenia   jednolitego   tekstu   uchwały   nr   XIV/196/99   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   w   sprawie   przyjęcia   Statutu   Gminy   Gryfino   - załącznik nr 15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.         

13/   zmiany   budżetu   gminy   na   2003 r. – załącznik nr 16.

Komisja   pozytywnie   zaopiniowała   projekt   uchwały   w   części – przeznaczenie   100.000 zł   na   Fundusz   Poręczeń   Kredytowych, natomiast   Komisja   nie   zajęła   stanowiska   do   działu   926, rozdział   92604   § 2650   Kultura   Fizyczna   i   Sport – z   powodu   braku   informacji   o   przeznaczeniu   tych   środków.  

Za   przyjęciem   ww.   wniosku   głosowało   6   radnych.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   6 radnych.

14/   zmiany   uchwały   Nr   IV/66/03   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   30.01.2003 r.   w   sprawie   udzielenia   poręczenia   spłaty   kredytu   na   budowę   mieszkań   na   wynajem dla   Banku   Gospodarstwa   Krajowego   z   tytułu   zaciągniętego   kredytu   przez   Gryfińskie   TowarzystwoBudownictwa   Społecznego   Spółka   z   o.o.   w   Gryfinie   -   załącznik nr 17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.

15/   nadania   imienia   Publicznemu   Gimnazjum   w   Gryfinie,   przy   ul. Iwaszkiewicza   70   - załącznik nr 18.

Radny   Antoni   Rak – wnioskuję   i   apeluję   do   radnych , aby   Publicznemu   Gimnazjum   w   Gryfinie, które   mieści   się   przy   ul.   Iwaszkiewicza 70   nadano   imię   Jana   Pawła   II. Wniosek   swój   uzasadniam   tym, iż   w   tym   roku   odbędzie   się   pontyfikat   25   lat, obok   szkoły   położona   jest   ulica, która   nosi   nazwę    Jana   Pawła II. Jan   Paweł   II   jest   to   Polak,    który   jest   bardzo   zasłużony dla   całego   świata.   Jestem   za   tym, żeby   Gimnazjum w   Gryfinie   nadano   imię   Jana   Pawła   II.    

Naczelnik   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Piotr   Romanicz   przedstawił uzasadnienie   do   powyższego   projektu   uchwały, które   brzmi   następująco:

- W   Gimnazjum   w   Gryfinie   podjęto   decyzję o   wyborze   imienia   dla   szkoły.

W   listopadzie   2002 roku   przeprowadzono   głosowanie   wśród   uczniów, rodziców   i   pracowników   szkoły. Najwięcej   głosów   zdobyło   imię   - Polskich   Olimpijczyków.

W   związku   z   powyższym   i   zgodnie   z § 1 pkt. 3   ramowego   statutu   publicznego   gimnazjum   stanowiącego   załącznik   Nr 3   do   rozporządzenia   MEN   z   dnia 21 maja 2001 r. w   sprawie   ramowych   statutów   publicznego   przedszkola   oraz   publicznych   szkół. Na   wspólny   wniosek   rady   pedagogicznej, rady   rodziców   i   samorządu   uczniowskiego organ   prowadzący   nadaje   imię   szkole.  

Radny   Antoni   Rak – czy   Pan   jako   Naczelnik   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   uważa, że   nadanie   Gimnazjum   imienia   Polskich   Olimpijczyków jest   właściwe.

Naczelnik   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Piotr   Romanicz    - jako   Naczelnik   mogę   oceniać   pod   względem   zgodności   z   prawem. W   związku z   powyższym   pod   względem   zgodności   z   prawem   wszystkie   wymagane   formalności zostały   spełnione.

Radny   Jan   Kozłowski – uważam ,że   powinniśmy   uszanować   wolę   uczniów, rady rodziców   i   samorządu   uczniowskiego.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych, przy   1   glosie   przeciwnym   i   0   głosach   wstrzymujących   się.

16/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino,   terenów   w   obrębach:   Wełtyń II,   nr   4   miasta Gryfino,   Żórawie,   Żórawki,   Pniewo,   gmina   Gryfino,   na   trasie   projektowanego,   nowego   przebiegu   drogi   krajowej   nr   31   - załącznik nr 19.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych, przy   0   glosach   przeciwnych   i   1   głosie   wstrzymującym   się.

17/   zmiany   uchwały   Nr   XLIX/641/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   10   października 2002 r. w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino – teren   w   obrębie Żórawie   - załącznik nr 20.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   6   radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 21.

 

Ad. IV.   Analiza   I   ocean   działalności   klubów   i   stowarzyszeń   sportowych   dotowanych   w   2002 roku   i   założenia   na   2003 rok.

Materiał   informacyjny   do   powyższego   punktu   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie

wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 22.

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    przedstawił   i   omówił   członkom   komisji „Propozycje   podziału   środków   finansowych   na   zadania   z   zakresu   kultury   fizycznej przekazane   do   realizacji   w   drodze   zlecenia   w   roku   2003”   oraz   „Ogólnopolskie Współzawodnictwo   sportu   młodzieżowego   w   latach   2000 – 2002”.  

Ww.   materiał   stanowi   załącznik   nr 23.                                                           

Na   realizację   zadań   własnych   gminy   z   zakresu   kultury   fizycznej   przekazanych do realizacji   w   drodze   zlecenia   na   2003 r przeznaczona   została   w   budżecie   Miasta i   Gminy   Gryfino   kwota: 500.000 zł,-. Z   tego   450.000 zł-   zostało   podzielone w   formie   dotacji   na   kluby   i   stowarzyszenia, które   ubiegały   się   o   przyznanie   dotacji, a 50.000 zł,-   pozostało   do   dyspozycji   Burmistrza.

Radny   Jan   Kozłowski –   w   przedstawionych   propozycjach   podziału   środków   finansowych   na   zadania z   zakresu   kultury   fizycznej   przekazane   do   realizacji   w   drodze   zlecenia   w   roku   2003   wynika, że   niektóre   kluby nieprawidłowo   rozliczyły   się z   otrzymanej   dotacji   w   roku   2002. Na   dzień   dzisiejszy    w   ww.   wykazie   jest   zapis   „brak   potwierdzenia   środków”.   10.lutego   2003 roku   odbyło   się   spotkanie   z   tymi   klubami, które   nieprawidłowo   się   rozliczyły   z   dotacji. Na   tym   spotkaniu   wszystkie nieprawidłowości   zostały   wyjaśnione. Proszę,   aby   radni    do   sesji    otrzymali    informację, w   której   będzie   odnotowane że    wszystkie   kluby   spełniają   formalne   warunki   do   otrzymania   dotacji   na   rok   2003.

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - na   wszystkich   komisjach   zostanie przekazana   informacja, że   braki   potwierdzeń   środków   finansowych   zostały   usunięte potwierdzam, że   na   dzień   dzisiejszy   wszystkie   kluby   spełniają   warunki   przydziału dotacji   na   2003 rok.

Radna   Magdalena   Chmura – czy   p.   Burmistrz   podpisał   Zarządzenie   w   sprawie podziału   środków   finansowych   na   zadania   z   zakresu   kultury   fizycznej   przekazane do   realizacji   w   drodze   zlecenia   w   roku   2003 ?

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - tak, podpisał.

Radna   Magdalena   Chmura –   dlaczego   dopiero   dzisiaj   propozycje   podziału   środków finansowych   przedstawione   są   na   komisji, skoro   p   Burmistrz   już   Zarządzenie podpisał ?

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - p.   Burmistrz   jednoosobowo   decyduje o   podziale   środków   na   kluby   i   stowarzyszenia. Opinia   komisji   nie   ma   żadnego   wpływu na   podjęcie   decyzji   przez   p.   Burmistrza.

Radna   Magdalena   Chmura –   dziękuję, że   pomimo   braku   opinii   najważniejszej   Komisji   Spraw   Społecznych   i   Bezpieczeństwa   Publicznego, p.   Burmistrz   podpisał   już Zarządzenie.

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - proszę, aby    dzisiejszym   posiedzeniu   komisja   wypracowała   swoją   opinie   i   przekazać   p.   Burmistrzowi.

Radna   Magdalena   Chmura –   dlaczego p.   Burmistrz   podpisał   już   Zarządzenie pomimo   tego, ze   sprawa   jest   jeszcze w   toku.               

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - ponieważ   wszystkie   kluby   spełniają   wymogi   otrzymania    dotacji.

Radna   Magdalena   Chmura –   proszę, aby   kluby   i   stowarzyszenia   sportowe, które   dotowane   są   przez   Urząd   Miasta    i   Gminy   w   Gryfinie   przekazywały   sprawozdania   finansowe   i   merytoryczne z   realizacji   zadań   wraz   z   kopiami   faktur, za   każdą   transzę Komisji   Spraw    Społecznych   i   Bezpieczeństwa   Publicznego.

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - dobrze, Komisja   Spraw   Społecznych i   Bezpieczeństwa   Publicznego   będzie   otrzymywała   ww.   sprawozdania.

Radny   Marek   Sanecki – uważam, ze   klub   KS   Energetyk   nie   powinien   otrzymać dotacji   na   2003 rok, ponieważ   dotacja   przyznana   w   roku   2002   została   wykorzystana niezgodnie   z   dyspozycją   Urzędu   Miasta   i   Gminy   Gryfino.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska – uważa, że   jeżeli   była   taka   sytuacja, to   określone   podmioty   nie   powinny   otrzymać   dotacji   na   2003 rok.  

Radna   Magdalena   Chmura –   taka   sytuacja   jest   w   każdym   klubie.

Z –ca   Burmistrza   p.   Eugeniusz   Kuduk    - według    przedstawionych   rozliczeń z   dotacji   za   2002 r., dwa   największe   podmioty , które   działają   na   naszym   terenie   tj.: KS Energetyk   i   LKS   Piast   nie   powinny   otrzymać   dotacji   na   2003 rok.    Od   tego   roku   szczegółowo   będę   rozliczał   wszystkie   podmioty, które   otrzymają dotację   w   roku 2003.

W   wyniku   dyskusji   Komisja   wypracowała   następujące   wnioski   do   Burmistrza Miasta   i   Gminy;

- Komisja   Spraw   Społecznych   i   Bezpieczeństwa   Publicznego   zapoznała   się   z   „Propozycją   podziału   środków   finansowych   na   zadania   z   zakresu   kultury fizycznej   przekazane   do   realizacji   w   drodze   zlecenia   w   roku   2003”.

Komisja   ww.   propozycje   przyjmuje   do   wiadomości.      

Ponadto   Komisja   wnioskuje;

- o   dofinansowanie   kosztów   koszenia   boisk   piłkarskich   w   2003 roku,

- aby   kluby   i   stowarzyszenia   sportowe, które   dotowane   są   przez   Urząd   Miasta   i   Gminy   w   Gryfinie   przekazywały   sprawozdania   finansowe   i   merytoryczne z   realizacji   zadań   wraz   z   kopiami   faktur, za   każdą   transzę.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   wniosków   głosowało   6   radnych.

 

Ad. V.   Wolne   wnioski   i   zakończenie   obrad.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   przedstawiła   członkom    komisji odpowiedź   na   wniosek   wypracowany   w   dniu; 23   stycznia 2003 roku.

Ww.   odpowiedź   stanowi     załącznik   nr 24.                                                  

Naczelnik   Wydziału   Edukacji   i   Spraw   Społecznych   p.   Piotr   Romanicz    omówił członkom   komisji   ww.   odpowiedź.

 

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   ustaliła    termin   następnego   posiedzenia   Komisji    na   dzień   13   marca (czwartek) o   godz. 800   2003 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodnicząca   Komisji   stwierdziła,  

że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknęła   posiedzenie.

 


PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina   Nikitińska

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj