Protokół nr 1/02

Protokół nr 1/02

PROTOKÓŁ   Nr 1/02

z   posiedzenia   Komisji   Spraw   Społecznych i   Bezpieczeństwa   Publicznego

odbytego   na   posiedzeniu   w   dniu   13.12.2002 r.

 

Ad. I. Sprawy   regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia   posiedzenia   dokonała   Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska.

Stwierdziła   prawomocność   obrad, gdyż   na   stan   Komisji   5   osób   w   posiedzeniu uczestniczyli   wszyscy.

Lista   obecności   członków   Komisji   stanowi   załącznik nr 1.

Spoza   grona   Komisji   w   posiedzeniu   uczestniczyli:

- Skarbnik Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Lilianna   Ochmańska,

- Marek   Sanecki – mieszkaniec   Gryfina

ppkt.2.

Porządek   obrad   posiedzenia   Komisji    stanowi   załącznik   nr 2.

 

Ad. II. Wypracowanie   stanowiska, opinii   i wniosków   do    projektów   uchwał   w   sprawie:

Materiał   informacyjny   do   poniższych   punktów   członkowie   Komisji   otrzymali   na   piśmie wraz   z   zawiadomieniem   o   posiedzeniu   komisji.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy   Gryfino   p.   Lilianna   Ochmańska   omówiła   szczegółowo poniższe   projekty   uchwał.

1/ ustalenia   wysokości   stawek   podatku   od   środków   transportowych   na   rok   2003 -   załącznik   nr   3.

Radny   Jan   Kozłowski – wszyscy   wiemy, że   budżet   gminy   składa   się   z   dochodów (podatki   wszystkich   mieszkańców) i   wydatków. Uważam, że   my   jako   nowa   21   osobowa   Rada   powinniśmy   z   rozsądkiem    podejść   do   uchwalenia   nowych   stawek   podatków. Według   mnie   najbardziej   rozsądną   propozycją   w   ww.   projekcie   uchwały   będzie wersja I.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińskaw   wersji   I w   pozycji   7 „Ciągnik siodłowy   lub   balastowy”   jest   wzrost o 97%. Jaka   jest   ściągalność   podatków ?

Może   wystarczy   tylko   spowodować   większą   ściągalność   podatków ? Nie   wiem   jak   to   wygląda. Jeżeli   mieszkańcy   zobaczą, że   przy   inflacji   2%   płacić   będą   dwa   razy   tyle   co   w   zeszłym   roku, to   będą   niezbyt   zadowoleni.

Skarbnik   Miasta   i   Gminy p.   Lilianna   Ochmańska – samochodów   powyżej   36 ton w   naszej   gminie   jest   zarejestrowanych   bardzo   mało (6).Proszę   zauważyć, że   większość dużych   samochodów   jeżdżących   po   naszych   drogach   jest    zarejestrowanych   na   numerach   rejestracyjnych   warszawskich   albo   na   numerach   rejestracyjnych   szczecińskich. Samochody   o   pojemności   powyżej   36 ton   są   największymi   niszczycielami   dróg, dlatego   też   ich   właściciele   płacą   najwyższe   podatki.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   4 radnych, przy   1   głosie   przeciwnym   i   0   głosach   wstrzymujących   się.

2/ ustalenia   stawek   podatku   od   posiadania   psów   na   rok   2003   oraz   trybu i   terminów   jego   poboru- załącznik   nr   4.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.                                                   

3/ ustalenia   średniej   ceny   skupu   żyta, stanowiącej   podstawę   obliczenia   podatku   rolnego na   obszarze   Gminy   Gryfino   na   rok   2003   oraz   w   sprawie   określenia   trybu i   warunków   zwolnienia   od   podatku   rolnego   od   użytków   rolnych, na   których zaprzestano   produkcji   rolnej - załącznik   nr   5.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

4/ określenia   wysokości   stawek   i   zwolnień   z   podatku   od   nieruchomości   na   rok   2003 -  załącznik   nr   6.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   4   radnych, przy   0   głosach   przeciwnych i   1   głosie   wstrzymującym   się.

5/ określenia   dziennej   stawki   opłaty   targowej   w   2003 r.   oraz   zasad   jej   ustalania i   poboru- załącznik   nr   7.

Komisja   zaopiniowała   pozytywnie   II   wersję   projektu   uchwały.  

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   3 radnych, przy   1   głosie   przeciwnym   i   1   głosie   wstrzymującym   się.

6/ zmiany   budżetu   gminy   na   2002 r. - załącznik   nr   8.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

7/ przyjęcia   zmian   w   uchwale   Nr XXXIX/525/02   z   dnia 14   stycznia   2002 r.   w   sprawie udzielenia   poręczenia   spłaty   pożyczki   dla   Zespołu   Elektrowni   Dolna   Odra   S.A.

    na   spłatę   pożyczki   zaciągniętej   przez   Fundację   na   Rzecz   Budowy   Obiektów

    Sportowych   w   Mieście   i   Gminie   Gryfino   – załącznik   nr   9

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   2 radnych, przy   0   głosach   przeciwnych   i   3   głosach   wstrzymujących   się.

8/ uchylenia   uchwały   Nr XLVII/590/02   z   dnia   27   czerwca 2002 r.   w   sprawie   nabycia na   mienie   gminne   w   drodze   wykupu   od   współwłaścicieli   części   nieruchomości gruntowej, położonej   w   Gryfinie   przy   ul. Szczecińskiej /obręb nr 3/ – załącznik   nr   10.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

9/ przeznaczenia   do   sprzedaży   w   drodze   przetargu   ustnego   nieograniczonego, nieruchomości   zabudowanej   położonej   w   Gryfinie   przy   ul.   Mieszka I –go /obręb nr 5/ - załącznik   nr   11.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

10/ wyrażenia   zgody   na   sprzedaż   w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych użytkowników   wieczystych   nieruchomości   gruntowej   zabudowanej, oznaczonej numerem   działki   45/3, położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   nr 4 - załącznik   nr   12.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

11/ wyrażenia   zgody   na   sprzedaż, w   trybie   bezprzetargowym   na   rzecz   obecnych użytkowników   wieczystych   nieruchomości gruntowej, oznaczonej   numerem działki   149/4, położonej   w   Gryfinie   w   obrębie   Steklno - załącznik   nr   13.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

12/ nabycia   na   mienie   gminne   w   drodze   darowizny   od   Skarbu   Państwa, prawa własności   nieruchomości   gruntowej   nie   zabudowanej, położonej   w   obrębie Pniewo   -  załącznik   nr   14.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

13/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   gminy   Gryfino – w   miejscowości   Wirówek (I), obręb   Wirów - załącznik   nr   15.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

14/ przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym   zagospodarowania przestrzennego   miasta   i   gminy   Gryfino, terenu   działek   Nr 53/1   i   52/1 oraz   części   działki   nr 267/1   w   obrębie   Borzym   gmina, Gryfino - załącznik   nr   16.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

15/ zmian   uchwały   Nr   XXXIII/415/01   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie   z   dnia   22   czerwca 2001 r.   w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia   zmiany   w   planie   ogólnym zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Gryfino – obręb 3 – działki   nr: 125, część   118   i   267/1   - załącznik   nr   17.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

W   głosowaniu   jawnym   za   przyjęciem   ww.   projektu   uchwały   głosowało   5 radnych.

16/ uchwalenia   regulaminu   dostarczania   wody   i   odprowadzania   ścieków   na   terenie gminy   Gryfino– załącznik nr 18.

Do   przedłożonego   materiału   nie   zgłoszono   uwag.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

17/ wezwania   do   unieważnienia   uchwały   nr I/3/02   Rady   Miejskiej   w   Gryfinie z   dnia   19   listopada   2002 r.   w   sprawie   wyboru   przewodniczącego   Rady   Miejskiej - załącznik   nr   19.

Komisja   zaopiniowała   projekt   uchwały   pozytywnie.

Za   przyjęciem   ww.   projektu uchwały   głosowało   5   radnych.

Po   wysłuchaniu   wyjaśnień   Komisja   wypracowała   stanowisko   do   wyżej   wymienionych   projektów   uchwał   -   załącznik nr 20.

 

Ad. III. Opracowanie   propozycji   do   planu   pracy   Rady   i   projektu   planu   pracy Komisji   na   2003 r.

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska    przekazała   członkom   komisji propozycje   planu   pracy   komisji   na   rok   2003.

Komisja   po   zapoznaniu   się   z   projektem   planu   pracy   postanowiła   omówić   ww.   temat   na   następnym   posiedzeniu   komisji.

       

Ad. IV. Wolne   wnioski   i   zakończenie   posiedzenia.

 

Przewodnicząca   Komisji   radna   Janina   Nikitińska   ustaliła   termin   następnego   posiedzenia   Komisji   na   dzień: 18   grudnia   (środa)   o godz. 1300   2002 r.

 

Ponieważ   nikt   więcej   nie   zabierał   głosu    Przewodnicząca   Komisji   stwierdziła,   że   porządek   obrad   wyczerpano   w   całości   i   zamknęła   posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Janina   Nikitińska

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga   Rataj