Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 4 września 2006 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2006/2007

III.   Informacja o stanie realizacji uchwały XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/LV.

 • uwagi i wnioski.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

 1. nadania Statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 2/LV.
 2. nadania imienia Szkole Podstawowej w Radziszewie – DRUK Nr 3/LV.
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej  zabudowanej, oznaczonej numerem działki 52/3 o pow. 121 m2, położonej w  obrębie 4 m.  Gryfino na rzecz jej użytkowników wieczystych – DRUK Nr 4/LV,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości   gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino – DRUK Nr 4-1/LV, 
 5. oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – DRUK Nr 4-2,
 6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Daleszewo – DRUK Nr 4-3/LV,
 7. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości  gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żabnica – DRUK Nr 4-4/LV,
 8. wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  Spółki z o.o. prawa własności części nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie   w obrębie nr 2 – DRUK Nr 4-5/LV,
 9. nabycia na mienie komunalne, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie  Wirów – DRUK Nr 4-6/LV,
 10. nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości  Rolnych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawki –  DRUK Nr 4-7/LV,
 11. nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości  Rolnych, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w obrębie Gardno –  DRUK Nr 4-8/LV.
 12. utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej – DRUK Nr 5/LV
 13. rozpatrzenia skargi Barbary i Pawła Jóźwiak na uchwałę Nr LIII/653/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006r. – DRUK Nr 6/LV
 14. udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji lub tworzenie nowych miejsc  pracy związanych z nową inwestycją na obszarze Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/LV.
 15. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności - DRUK  Nr 8/LV.
 16. zmian w budżecie gminy na 2006 r. – DRUK Nr 9/LV
 17. zmiany uchwały Nr XLVIII/601/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów
  sakralnych w roku 2006 - DRUK Nr 10/LV.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.