Porządek obrad

Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
17 października 2005 r. o godz. 1330

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Ocena funkcjonowania jednostek gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.

III. Kontrola realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.