Protokół nr 42/04

Protokół nr 42/04

PROTOKÓŁ  NR  42/04

z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej

odbytego w  dniu  19  listopada  2004 r.

 

Ad. I. Sprawy  regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  radny   Mieczysław  Sawaryn.

Stwierdził  prawomocność  obrad, gdyż  na  stan  Komisji  5  osób  w  posiedzeniu  uczestniczyli  wszyscy.

Lista  obecności  członków  Komisji  stanowi  załącznik  nr 1.

Spoza  grona  Komisji  w  posiedzeniu  udział  wzięła: 

- Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk.

Porządek  obrad  członkowie  Komisji   otrzymali  wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu - załącznik  nr 2.

Przed  posiedzeniem  członkowie  Komisji  otrzymali  dodatkowe  projekty  uchwał  w  sprawie:

- określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXVIII,

- uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  w  roku  2004.- DRUK  Nr 7/XXVIII.

Przewodniczący   Komisji  radny  Mieczysław  Sawaryn  postanowił, że  do  porządku  obrad  Komisji  zostanie  wprowadzony  tylko  projekt  uchwały  oznaczony  jako: DRUK  Nr 7/XXVIII.

Komisja  przyjęła  porządek  obrad  Komisji  wraz  z  przyjętą  zmianą.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ  NR  41/04  z  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  przyjęto  bez  uwag.

 

II. Wypracowanie  stanowiska, opinii  i  wniosków  do  projektów  uchwał  w  sprawie:

Materiał  informacyjny  do  poniższych  punktów  członkowie  Komisji  otrzymali  na  piśmie wraz  z  zawiadomieniem  o  posiedzeniu.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej   radny   Mieczysław  Sawaryn   przedstawił  projekty  uchwał  w  sprawie:

1/ określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości  obowiązujących  na  obszarze  Gminy Gryfino - DRUK  Nr 1/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  3.

Komisja  nie  omawiała  ww.  projektu  uchwały.

1/ określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  podatkowych  dla  podatku od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i  podatku  leśnego  obowiązujących  na obszarze  Gminy  Gryfino -  DRUK  Nr  1-1/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  4.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

2/ uchwalenia  Regulaminu  Porządkowego Cmentarza  Komunalnego  w  Gryfinie - DRUK  Nr  2/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  5.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

3/ ustalenia  maksymalnych  miesięcznych  stawek  czynszu  najmu  za  lokale użytkowe, stanowiące  własność  Gminy  Gryfino,  wynajmowane  na okres  dłuższy  niż  3  lata  - DRUK  Nr  3/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  6.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

4/  ustalenia  stawek  czynszu  za  dzierżawę  1  m2  gruntu  w  mieście  i  gminie Gryfino, na  cele  rolne  i  nierolne,  na  okres  dłuższy  niż  3  lata -  DRUK  Nr  3-1/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  7.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

5/  zwolnienia  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargu  gminnej  nieruchomości gruntowej, położonej  w  Gryfinie  w  obrębie  nr  2  oraz  jej  zbycia  na  rzecz  Grupy  Energetycznej  ENEA  S.A.  -  DRUK  Nr  4/XXVIII,

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  8.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

6/ przeznaczenia  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  gminnej nieruchomości zabudowanej,  położonej  w  Gryfinie  przy  ul.  Podgórnej  nr  1  -  działka  nr  208  - DRUK  Nr  4-1/XXVIII, 

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  9.

Komisja  wnioskuje  aby  w  § 1  w  pkt  2  zastosować  bonifikatę  w  wysokości 70%  przy  sprzedaży  lokali  w  pozostałych  przypadkach.

Za  przyjęciem  ww.  projektu  uchwały  wraz  z  zaproponowanym  wnioskiem  głosowało 4  radnych.  

7/ udzielenia  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości  -  lokali mieszkalnych, stanowiących  własność Gminy Gryfino,  położonych  na  terenie  miasta  i  gminy Gryfino  - DRUK  Nr  4-2/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  10.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

8/ zmiany  budżetu  gminy  na  2004  rok  -   DRUK  Nr  5/XXVIII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  11.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska.

9/ zmiany  planu  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2004 r. -  DRUK  Nr  6/XXVIII.

Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Gryfino  p.  Jolanta  Staruk  szczegółowo  omówiła  członkom  Komisji  powyższy  projekt  uchwały.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  12.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ uchwalenia  Programu  współpracy  Miasta  i  Gminy  Gryfino  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego  w  roku  2004.- DRUK  Nr 7/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  13.

Do  przedłożonego  materiału  nie  zgłaszano  uwag.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  ww.  projekt  uchwały.

10/ aktualizacji  Wieloletniego  Programu  Inwestycyjnego  Miasta  i  Gminy  Gryfino - DRUK  Nr  8/XXVIII.

Projekt  uchwały  stanowi  załącznik  nr  14.

Komisja  nie  zajęła  stanowiska.          

Po  wysłuchaniu  wyjaśnień  do  ww.  projektów  uchwał  Komisja  wypracowała  następujące  stanowisko, które  stanowi  załącznik  nr 15. 

 

III.  Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.

 

Ponieważ  nikt  więcej  nie  zabierał  głosu  Przewodniczący Komisji  zamknął  posiedzenie.

              

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław  Sawaryn

 

Protokółowała

Referent

Kinga  Rataj