Protokół nr 33/04

Protokół nr 33/04

PROTOKÓŁ NR 33/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 19 lipca 2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięła Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek.

Porządek obrad członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

ppkt. 2.

PROTOKÓŁ NR 32/04 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęła bez uwag.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu omówiona zostanie tylko skarga p. Szymańskiego na opieszałość pracowników zajmujących się sprawą dotycząca aktualizacji istniejącej drogi gminnej na działce nr 519.

Skarga stanowi załącznik nr 3.

Następnie poprosił Zastępcę Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresę Drążek o udzielenie wyjaśnień odnośnie skargi.

Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - 21 kwietnia br. mieszkańcy rejonu, o którym mowa w piśmie wystąpili z wnioskiem o aktualizację drogi gminnej. Po przeanalizowaniu sprawy okazało się, że droga z której korzystano wiele lat mieści się na działce p. Skóra. Użytkownicy tej drogi myśleli, że jest ona własnością gminy. Problem powstał wówczas, gdy po przeprowadzeniu aktualizacji geodezyjnej p. Skóra postawiła ogrodzenie na granicy swojej działki. Samochody osobowe mogą bez problemu przejechać pasem drogi, który jest tam obecnie. Istnieje problem, bo na zapleczu ulicy Gryfińskiej prowadzona jest działalność gospodarcza i nie mogą tam dojechać TIR-y.

Radny Józef Gutkowski - nie tylko TIR-y nie mogą przejechać tą drogą, ale również samochody - śmieciarki z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - nie można dojechać do znajdującego się tam pola sprzętem rolniczym takim jak opryskiwacz.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - do pola można dojechać bez problemu od zaplecza. Jest tam swobodny dojazd. Podczas rozmowy prosiłam p. Skórę by wstrzymała się z ustawianiem ogrodzenia, gdyż chcemy to uregulować. Jednak p. Skóra nie podjęła z nami rozmów. Ogrodzenie zostało postawione. Dopiero 19 maja br. p. Skóra napisała pismo, że jest gotowa podjąć rozmowę na temat odszkodowania. Jednak z powodu tego, że wyjeżdża prosiła by rozmowa odbyła się w czerwcu br.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - jeżeli chodzi o odszkodowanie, to można je wypłacić tylko za trzy lata wstecz. Czy gmina ma zamiar odkupić część działki od p. Skóry?

Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - wystąpiliśmy z propozycją wykupu części działki. Prosiliśmy, by p. Skóra po powrocie skontaktowała się z nami, ale do tej pory tego nie uczyniła.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - uważam, że należy pisemnie powiadomić zainteresowanych, na jakim etapie jest sprawa.

Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - ponownie wystąpiliśmy z prośbą do p. Skóry, by skontaktowała się z gminą. Chcemy by doszło do porozumienia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – jeżeli p. Skóra nie skontaktuje się z gminą, to kiedy rozpoczęta zostanie procedura związana z wykupem tego gruntu na cel społeczny poprzez wywłaszczenie?

Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - wywłaszczenia można dokonać jeżeli dany teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Na ten teren, o którym mówimy nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie można więc wszcząć procedury wywłaszczeniowej.  

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn – można więc wszcząć postępowanie o ustanowienie służebności na części działki.

Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - tak, można by wszcząć takie postępowanie, ale załatwienie tego będzie długo trwało. Myślę, że wcześniej dojdziemy do ugody. Mam przygotowaną w tej sprawie pisemną odpowiedź dla Komisji Rewizyjnej. Prześlę ją również osobom zainteresowanym, by wiedziały na jakim etapie jest sprawa.

 

Ad.II. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - dopiero w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy materiały związane z porządkiem obrad dzisiejszej Komisji.

W związku z powyższym Komisja postanowiła przełożyć omawianie pozostałych spraw na posiedzenie, które odbędzie się w dniu 23 lipca br. o godz. 12,00.  

Porządek obrad zostanie uzupełniony o omówienie materiałów sesyjnych.  

Ponadto chcę poinformować, że na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej pozwolę sobie zaprosić p. Romana Grzywacza jako oferenta, który zgłosił do Urzędu Miasta i Gminy chęć zakupu budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie, tzw. „białego domku”.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

      Protokółowała

           Inspektor

Czesława Juszkiewicz