Protokół nr 25/04

Protokół nr 25/04

PROTOKÓŁ NR 25/04

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 20.02.2004 r.

 

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki  

 Nieruchomościami p. Czesława Subocz,

- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Bronisława Golisowicz,

- Kazimierz Klepacki – mieszkaniec Gryfina.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji siedem dodatkowych projektów uchwał w sprawie:

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina – DRUK Nr 2/XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 1 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 2 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 3 /XVIII,

- nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina -DRUK Nr 2 – 4 /XVIII,

- zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 r. - DRUK Nr 13/XVIII,

- wprowadzenia zmian w statucie biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK Nr 14/XVIII.  

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 24/04 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

Ad. II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ Nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina - DRUK Nr 2/XVIII.

do DRUKU Nr 2-4/XVIII- załącznik nr 3 - załącznika nr 7.

Komisja wnioskuje o odłożenie projektów u chwał w sprawie nadania honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina do szczegółowego przedyskutowania na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i przedstawienie powyższej sprawy na kolejnej sesji. 

Jednocześnie Komisja wnioskuje o przedyskutowanie obowiązującego regulaminu i naniesienie stosownych poprawek przed przyjęciem do porządku obrad uchwał o nadanie honorowego Obywatelstwa.

Uzasadnienie:

Sprawa nadawania honorowego Obywatelstwa Miasta Gryfina jest sprawa wyjątkowej wagi, dotyczy szczególnych przypadków i zasług na rzecz ziemi gryfińskiej i jej obywateli.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

2/ Przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorców w Gminie Gryfino - załącznik nr 8.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

3/ Odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 9.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Bronisława Golisowicz szczegółowo omówiła członkom Komisji ww. projekt uchwały.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.

4/ Powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.  

5/ Odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.

6/ Powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gryfinie - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.  

7/ Powołania Rady Sportu oraz określenie zasad, trybu i zakresu jej funkcjonowania- załącznik nr 13.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska – do decyzji na sesji.

8/ Zmiany budżetu gminy na 2004 r. - załącznik nr 14.

Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska do ww. projektu uchwały – do decyzji

na sesji. Jednocześnie Komisja wnioskuje o podjecie spraw związanych z funkcjonowaniem gimnazjum w zakresie poprawy bezpieczeństwa, racjonalizacji nauczania i zapobiegania przestępstw w szczególności związanych z handlem i zażywaniem narkotyków.

Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 3 radnych, przy 0 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

9/ Skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr XVI/230/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. - załącznik nr 15.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.  

10/ Zmiany Statutu Gminy Gryfino - załącznik nr 16.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.

11/ Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - załącznik nr 17.

W związku z otrzymaniem informacji i wykładni prawnej dotyczącej przepisu powołanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w kwestii odwołania radnego Bogdana Jacka Wardy – Komisja pozostawia sprawę do dyskusji na sesji.

12/ Zmiany Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 r. – załącznik nr 18.

Po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały Komisja nie zajęła stanowiska -– do decyzji na sesji.

13/ Wprowadzenia zmian w statucie biblioteki Publicznej w Gryfinie – załącznik nr 19.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 3 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 20.  

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji odpowiedź na wniosek, który został wypracowany na posiedzeniu Komisji w dniu 26.01.2004 r. przy punkcie 2 ppkt 2 tj.:

  „Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury” .

Notatka służbowa ze spotkania dotyczącego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Chwarstnicy z dnia 16.02.2004 r. stanowi – załącznik nr 21.

Po zapoznaniu się z ww. materiałem Komisja wypracowała następujący wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

W związku z otrzymaną „Notatką Służbową ze spotkania dotyczącego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Chwarstnicy z dnia 16 lutego 2004 r.” Komisja zauważa, że w przeciwieństwie do spotkania przeprowadzonego 9.02.2004 r. w Wełtyniu, na spotkanie w Chwarstnicy nie zaproszono Sołtysa Sołectwa Chwarstnica oraz osób zainteresowanych, w szczególności radnych reprezentujących mieszkańców Sołectwa Chwarstnica.

Z tego względu Komisja wnioskuje o podjęcie rozmów w celu przeanalizowania sprawy z sołtys Panią Grażyną Bącela oraz radnym Józefem Gutkowskim w celu weryfikacji stwierdzenia, że młodzież z miejscowości Chwarstnica nie jest zainteresowana działalnością świetlicy.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn poinformował, że materiał w sprawie: „Notatka służbowa ze spotkania dotyczącego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Wełtyniu w dniu 9 lutego 2004 roku” omówiony zostanie na następnym posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień11 marca (czwartek) o godz. 800 2004 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj