Protokół nr 18/03

Protokół nr 18/03

PROTOKÓŁ NR 18/03

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego w dniu 27.10.2003 r.

                                           

Ad. I. Sprawy regulaminowe:

ppkt. 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn.

Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Komisji 5 osób w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1.

Przewodniczący Komisji poinformował, że porządek obrad członkowie Komisji otrzymali z zawiadomieniem o posiedzeniu - załącznik nr 2.

 

Spoza grona Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat,

- p.o. Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego p. Krzysztof Czosnowski,

- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystyna Klimek,

- Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk.

 

ppkt. 2.

Przewodniczący Komisji odczytał PROTOKÓŁ NR 17/03 z poprzedniego posiedzenia, który przyjęto bez uwag.

 

II. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

Materiał informacyjny do poniższych punktów członkowie Komisji otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu.

1/ zmiany uchwały Nr XLIX/634/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 207, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 243/1, 244 w obrębie Czepino oraz części działek Nr 187, 216, 245 w obrębie Czepino i części działki nr 5/2 w obrębie Stare Brynki, gmina Gryfino - załącznik nr 3.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

2/ zmiany uchwały Nr V/70/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 lutego2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek Nr 261 i 261/2, części działki nr 261/3 oraz działki Nr 231iczęści działki Nr 275 w obrębie Radziszewo, gmina Gryfino- załącznik nr 4.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww.projektu uchwały głosowało 5 radnych.

3/ zmiany uchwały Nr II/32/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenu działek nr 53/1 i 52/1 oraz części działki Nr 267/1w obrębie Borzym, gmina Gryfino - załącznik nr 5.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

4/ zmiany uchwały Nr XLIV/575/02RadyMiejskiejwGryfiniezdnia 29maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Steklno, wieś Steklno, gm. Gryfino na obszarze położonym we wsi Steklno i obejmującym działki numer 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 - załącznik nr 6.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

5/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino - załącznik nr 7.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

6/uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino terenu działki 232/4 oraz części działek nr 275 i 231 w obrębie Radziszewo, gm. Gryfino - załącznik nr 8.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

7/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, obejmującej teren położony przy ul. Polnej w obrębie Wełtyń - załącznik nr 9.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

8/ zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino- rejon wsi Wełtyń - załącznik nr 10.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

9/ zaliczenia dróg powiatowych - ulic - do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino i ustalenia ich przebiegu - załącznik nr 11.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.

10/ pozbawienia kategorii dróg gminnych - ulic - na terenie miasta Gryfino i m. Żabnica wraz z określeniem ich przebiegu - załącznik nr 12.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

11/ upoważnienia Kierownika Sekcji Diagnostycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do wydawania decyzji administracyjnych - załącznik nr 13.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

12/ wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 161/5, położonej w obrębie 5 m. Gryfino - załącznik nr 14.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

13/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – załącznik nr 15.

Komisja wnioskuje, aby projekty uchwał w zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi dotyczące sprzedaży określały „sprzedaż na własność”.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

14/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, położonych w obrębie 4 m. Gryfino – załącznik nr 16.

Komisja wnioskuje, aby projekty uchwał w zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi dotyczące sprzedaży określały „sprzedaż na własność”.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały wraz z zaproponowanym wnioskiem głosowało 5 radnych.

15/ rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Gryfinie w obrębie nr 4 - załącznik nr 17.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

16/ nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Żórawki, położonej na terenie gminy Gryfino - załącznik nr 18.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

W wyniku jawnego głosowania za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 5 radnych.  

17/zmiany budżetu gminy na 2003 r. - załącznik nr 19.

Radny Jan Bielecki – dział 921 rozdział 92195 § 270 zwiększa się o kwotę 34.875 zł.

Z przedstawionego uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że ww. środki otrzymaliśmy z POMERANII na organizację „Dni Gryfina”.

Czy są to środki, które będą wydatkowane na organizację „Dni Gryfina”, czy są to środki, które zostały już wydatkowane ?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – 34.875 zł są to środki, które wpłynęły do budżetu naszej gminy na 2003 r. Na organizację „Dni Gryfina” w br. otrzymaliśmy z POMERANII środki finansowe w dwóch transzach. Pierwsza transza wpłynęła wcześniej, a teraz otrzymaliśmy drugą transzę.

Radny Józef Gutkowski -20.000 – konserwacja zabytkowego ołtarza i ambony z 1605 r. w kościele p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie. Proszę o wyjaśnienie.

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – w budżecie gminy na rok 2003 zaplanowano kwotę 50.000 zł na „Ochronę i konserwację zabytków”. Dlatego też została podjęta decyzja o dofinansowaniu renowacji ambony i ołtarza w kościele p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie w wysokości 20.000 zł. Ogólny koszt wykonania renowacji ambony i ołtarza w kościele p.w. Narodzenia NMP w Gryfinie wyniesie90.000 zł. Pozostała część środków finansowych tj.: 70.000 zł zostanie przeznaczona od Wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do końca br. chcemy zakończyć ww. prace.   

Radny Janusz Skrzypiński – dlaczego w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4270 zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 70.000 zł ? Na co zostaną przeznaczone ww. środki ?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk – do końca br. nie zdążymy wykonać remontu elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy. W związku z powyższym 50.000 zł przeznaczamy na wypłaty kaucji mieszkaniowych. Chciałabym poinformować, że w budżecie na rok 2003 została zaplanowana kwota 32.000 zł,- na wypłatę kaucji mieszkaniowych. Natomiast po dokonaniu szczegółowych wyliczeń okazało się, że na wypłatę ww. kaucji będzie potrzeba aż500.000 zł.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.        

18/ zwolnień z podatku od nieruchomości - załącznik nr 20

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - z czego wynikają przedstawione w ww. projekcie uchwały zwolnienia ?

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk - ponieważ gmina ma takie możliwości to chcemy z tego skorzystać.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - my jako mieszkańcy płacimy różne podatki m.in. za ścieki, odpady komunalne. Gdzie jest sens ekonomiczny żebyśmy występowali z tymi zwolnieniami.   

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino p. Jolanta Staruk powiedziała: „jak ustalano opłaty za ścieki i wodę to w ramach wspólnych negocjacji została wynegocjowana kwota niższa niż została zaproponowana przez firmę PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. W związku z powyższym nie są takie uzyskiwane przez tą firmę dochody jak winne być. Ponadto na to wpłynęła również sytuacja finansowa i ekonomiczna firmy PUK Sp. z o.o. Jak Państwu wiadomo firma PUK Sp. z o.o. w roku 2002 była w tragicznej sytuacji finansowej. Na dzień 31 marca 2003 roku firma zapłaciła kwotę tą którą otrzymała od gminy tj. 3.650 mln. na zaległości z tytułu ZUS. Ponadto dodatkowo wynikła jeszcze inna kwestia, firma nie płaciła w ogóle składek i nie była zarejestrowana w PEFRONIE. Gdy zaczęliśmy zliczać wszystkie zobowiązania jakie ma firma PUK Sp. z o.o. w Gryfinie okazało się, że firma nie jest zgłoszona do PEFRONU i nie opłacała w ogóle składek. A więc, za ten cały okres za jaki niby były deklaracje składane w PUK – u Sp. z o.o. i te deklaracje leżały w tej firmie, tylko nie były wysyłane do Warszawy do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego. Naliczyliśmy należność główną plus odsetki i wyszła to kwota około 500.000 zł. Tą kwotę 500.000 zł firma PUK Sp. z o.o. tak jakby wyjęła z własnych obrotów i musiała uiścić do PEFRONU. Ponadto następne 200.000 zł nie były opłacane składki z tytułu zanieczyszczania środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. W tym przypadku również należało zwrócić 200.000 zł plus odsetki. Warunkiem przystąpienia firmy do restrukturyzacji, a tym bardziej zagrożeniem dla naszych pieniędzy tj.: 3.650 mln. to było to, żebyśmy dali te pieniądze i któryś z warunków restrukturyzacji by został niespełniony firma utraciłaby wszystko, jak również gmina utraciłaby te pieniądze które dała. W związku z tym powstał dodatkowy milion złotych, które firma PUK Sp. z o.o. musiała sama samodzielnie mimo trudności finansowych zapłacić. Mogę Państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy to nie będzie zwolnienie długofalowe, okresowe. Na dzień dzisiejszy musimy w jakiś sposób wszystkie aspekty pomocy publiczno prawnej dla firmy mamy już wykorzystane, w tym momencie nie wchodzi w rachubę jakieś umorzenie podatków dla firmy PUK Sp. z o.o. lub jakaś inna pomoc. Możemy tylko tym sposobem na razie tej firmie pomóc, żeby ta firma odbudowała swoje środki trwałe w postaci maszyn i urządzeń, gdyż na następny rok mamy plan sprywatyzowanie tej firmy, a majątek firmy PUK Sp. z o.o. nie jest mały. Uważam, że należy pomóc tej firmie aby w przyszłości móc czerpać dodatkowe zyski. Na dzień dzisiejszy zgodnie z sprawozdaniem R –01 za ostatni miesiąc firma uzyskuje już dochody oraz jest normalnym płatnikiem podatku dochodowego.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - pomysł jest, pomysł ma z punktu widzenia interesu właściciela Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych swój określony cel, żeby nie doprowadzić do plajty tego przedsiębiorstwa. Czy powinniśmy to robić na takiej zasadzie, czy na innej. Jeśli my teraz zwalniamy i uchwała wchodzi 14 dni od ogłoszenia, to dotyczy to podatku, który będzie miał być zapłacony od tych gruntów po tej dacie. Czy na tej podstawie będziemy mogli zwolnić PUK Sp. z o.o. w Gryfinie. Rozumiem, że intencja była taka, żeby zwolnić z podatku, który najprawdopodobniej za to nie został zapłacony. Czy my osiągniemy ten cel, który został zaplanowany. Czy nie lepszą drogą byłoby uchwalić dopłaty do działalności PUK Sp. z o.o. ? Uważam, że jest to dla nas problem, który należy przedyskutować. Rozumiemy intencje, która zmierza do uratowania formy. Czy na podstawie tej uchwały nie będzie naliczać się podatków od wprowadzenia jej w życie, czy na podstawie tej uchwały zwolni się firmę wstecz ? Czy podjęcie tej uchwały jest zgodne z prawem ? Czy Gmina Gryfino występuje w sprawie jako pokrzywdzony i czy występuje w sposób czynny, czy broni swojego interesu ? Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik informacji o Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych uważam, że Komisja Rewizyjna będzie musiała szczegółowiej zająć się tym tematem. Uważam, że musimy zapoznać się z dokumentami właściciela, które związane są z zarządzaniem PUK –u ponieważ coraz częściej dowiadujemy się o nowych zadłużeniach przedsiębiorstwa.

Skarbnik Miasta i Gminy p. Jolanta Staruk - przy udzielaniu przez gminę dofinansowania dla przedsiębiorstwa PUK Sp. z o.o. w wysokości 3.650 mln. do 10 marca br. nie było jeszcze wiadomo o pozostałych zobowiązaniach firmy wobec ZUS –u i PEFRONU. Po rozmowie z Panem Dyrektorem ZUS –u , który objaśnił jakie są warunki przystąpienia do restrukturyzacji i jakie dokumenty należy sprawdzić okazało się, że firma ma jeszcze inne zobowiązania.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - proszę o przygotowanie dla naszej Komisji opinii prawnej przez radcę prawnego p. Krzysztofa Judka, która dotyczyć będzie informacji - czy podjęcie ww. uchwały jest zgodne z prawem ? Ww. opinii oczekujemy do sesji. Po otrzymaniu ww. opinii Komisja Rewizyjna zajmie stanowisko do ww. projektu uchwały.  

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 0 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących się.

Po wysłuchaniu wyjaśnień - Komisja negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

19/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 21.

Do przedłożonego materiału nie zgłaszano uwag.

Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych.

Po wysłuchaniu wyjaśnień do ww. projektów uchwał Komisja wypracowała następujące stanowisko, które stanowi załącznik nr 22.  

 

Ad. III. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu dlaczego Komisja Rewizyjna nie otrzymała dokumentów, które dotyczą inwestycji pn.: „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie”?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat – chciałbym poinformować, że wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji pn.: Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie” przekazane zostały kontrolerom z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn - Pan z Regionalnej Izby Obrachunkowej zaczepiał nas na korytarzu i pytał, czy Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę powyższej inwestycji, ponieważ ten Pan chciałby skonsultować swoje ustalenia z ustaleniami Komisji Rewizyjnej. Panie Burmistrzu uważam, że Komisja Rewizyjna dla naszej gminy jest najważniejszym organem kontrolnym. W związku z powyższym powinniśmy otrzymać materiały, których żądamy. Proponuję, aby dokumenty, które potrzebne są Komisji Rewizyjnej do zakończenia kontroli zostały z kserowane w jednym egzemplarzu, za wcześniejszą zgodą Pana kontrolera z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja Rewizyjna musi otrzymać te dokumenty.    

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino p. Henryk Piłat – dobrze, ww. materiały zostaną dostarczone.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji pismo do Komisji Rewizyjnej od Sołtysa Sołectwa Drzenin.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 23.  

Po zapoznaniu się z ww. pismem Przewodniczący Komisji podjął decyzję, że Komisja Rewizyjna w najbliższym czasie pojedzie do Sołectwa Drzenin w celu zapoznania się z opisaną sytuacją.. Proszę również, aby w imieniu Komisji Rewizyjnej została udzielona odpowiedź dla Pani Sołtys sołectwa Drzenin.

Ww. odpowiedź stanowi załącznik nr 24.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o:

I. udzielenie pisemnej informacji w zakresie pisma Pani Sołtys sołectwa Drzenin z dnia 13.10.2003 r. w szczególności o sposobie zagospodarowania ścieków w chwili obecnej.

Prosimy o ustosunkowanie się do zarzutów sołtysa p. Bożeny Śmietana.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 1.

W wyniku głosowania za przyjęciem ww. wniosku głosowało 4 radnych.

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn przedstawił członkom Komisji:

- pismo do Komisji Rewizyjnej od Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

Ww. pismo stanowi załącznik nr 25.  

Po zapoznaniu się z ww. pismem Komisja Rewizyjna przyjęła je do wiadomości.

- „Informację o stanie realizacji zadań inwestycyjno - remontowych za III kwartały 2003 roku”. Materiał przygotowany został przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji p. Krystynę Klimek.

Ww. materiał stanowi załącznik nr 26.  

Komisja zapoznała się z przedstawionym materiałem i przyjęła go bez uwag.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

II. Komisja wnioskuje do Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych o udzielenie Komisji informacji w zakresie planów rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 4, przewidywań demograficznych związanych z oceną Konieczności rozbudowy szkół gryfińskich lub zmniejszenia ilości szkół.

III. Komisja Rewizyjna wnioskuje o doręczenie wszechstronnej informacji dotyczącej sprawy toczonej przed Sądem Pracy w Gryfinie z powództwa Pana Stanisława Pawłowskiego o wypłacenie odprawy z informacją:

- dlaczego doszło do tego procesu, czy w ww. sprawie sporządzane były opinie prawne?

W wyniku głosowania za przyjęciem ww. wniosków głosowało 4 radnych.   

Przewodniczący Komisji radny Mieczysław Sawaryn ustalił termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 17 listopada (poniedziałek) o godz. 1300 2003 r.

 

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała

   Referent

  Kinga Rataj